Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Soạn bài lớp 7: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

f859aac386e7488843cef104eccb3bc6
Gửi bởi: Đề thi kiểm tra vào ngày 2017-01-18 07:40:23 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 256 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

So bài: Tinh th yêu nhân dân taạ ướ ủTINH TH YÊU NHÂN DÂN TAẦ ƯỚ ỦH Chí MinhồI. TH LO IỂ ẠVăn Tinh th yêu nhân dân ta đc vi ng văn ngh lu n.ả ướ ượ ướ ậVăn ch ng ngh lu là th văn đc bi t. Khác các th lo nh truy n, kí,ươ ệk ch, th ,... tác đng ch đn đc qua th ng hình ng xúc, văn nghị ượ ịlu xây ng th ng lu đi m, lu lu ch ng lu bàn nậ ấđ nào đó sinh trong th ti đi ng và trong ngh thu t.ề ậTrong văn ngh lu n, ng vi nêu rõ xem xét, trình bày th hi nả ườ ệnh ng hi bi t, suy nghĩ, quan đi m, thái đ,... mình đi đó. Giá trữ ịc văn ngh lu tr nghĩa đc nêu ra, quanủ ướ ượ ởđi xem xét và gi quy đ, nh là thuy ph lu n.ể ậS thuy ph văn ngh lu là th ng lu đi ch ch lu chi ti tứ ếvà lu ch ng xác th c,... Qua đó, ng đc tin vào nh ng đi ng vi trình bày,ậ ườ ườ ết xác đnh cho mình nh ng ng, tình và hành đng đúng.ự ưở ộII. KI TH NẾ Ả1. Bài văn này ngh lu tinh th yêu nhân dân ta. Câu văn thâu tómị ướ ủn dung ngh lu trong bài: "Dân ta có lòng ng nàn yêu c. Đó là tộ ướ ộtruy th ng quý báu ta".ề ủ2. Bài văn có ba ph n:ố ầ– bài (t đu đn "lũ bán và lũ c") nêu lên ngh lu n: Tinhở ướ ướ ướ ậth yêu là truy th ng quý báu nhân dân ta.ầ ướ ủ– Thân bài (ti theo đn "lòng ng nàn yêu c"): Ch ng minh tinh th yêu cế ướ ướtrong ch và trong cu kháng chi hi i.ị ạ– bài (ph còn i): Nhi phát huy tinh th yêu trong công cu cế ướ ộkháng chi ch ng th dân Pháp.ế ự3. ch ng minh cho nh đnh: "Dân ta có lòng ng nàn yêu c. Đó là tể ướ ộtruy th ng quý báu ta", tác gi đã đa ra các ch ng:ề ứ– Tinh th yêu trong ch các th đi.ầ ướ ạ– Tinh th yêu trong cu kháng chi ch ng Pháp. Trong cu kháng chi nầ ướ ếch ng Pháp, ch ng chia ra các tu i; ng trong vùng chi vàố ườ ến ngoài; mi ng c, mi xuôi; chi sĩ ngoài tr và công ch uướ ượ ậph ng; ph và các bà chi sĩ; công nhân, nông dân thi đua xu đn đi nươ ềDoc24.vnch quyên đt ru ng cho Chính ph ,... Các ch ng tiêu bi u, toàn di đã ch ngủ ứminh dân ta có truy th ng ng nàn yêu c.ề ướ4. Trong bài văn, tác gi đã ng hình nh so sánh: tinh th yêu thànhả ướ ế(nh làn sóng vô cùng nh to n, vì th nó qua nguy hi m,ư ướ ểkhó khăn; nó nh chìm lũ bán và lũ c. So sánh tinh th yêuấ ướ ướ ướ ần làn sóng nh và to là cách so sánh th đc đáo. so sánh nhướ ưv làm nh cu cu n, vô song tinh th yêu c.ậ ướHình nh so sánh khác là ví tinh th yêu nh các th quý. Có khi đcả ướ ượtr ng bày, có khi đc gi u. Khi đc tr ng bày, ai cũng nhìn th y. Khi đc tư ượ ượ ượ ấgi thì kín đáo. Nh tinh th yêu khi ti tàng, khi rõ, nh ng lúc nàoấ ướ ưcũng có. Cách so sánh này làm cho ng đc hình dung đc giá tr lòng yêuườ ượ ủn c; khác nêu trách nhi đa quý ra tr ng bày, nghĩa là kh i,ướ ợphát huy nh còn đang ti n, đang đc gi cho cu khángấ ượ ộchi th ng i.ế ợ5. a) Câu đo đo văn này là:ở ạ“ Đng bào ta ngày nay cũng ng đáng tiên ta ngày tr c”.ồ ướCâu đo đo văn là:ế ạ"Nh ng ch cao quý đó, tuy khác nhau vi làm, nh ng đu gi ng nhau lòngữ ơn ng nàn yêu c".ồ ướb) Các ch ng trong đo này đc đa ra theo mô hình "t ... đn..." và đc pẫ ượ ượ ắx theo các trình tu tác, khu trú; ti tuy n, ph ng; ng p, giaiế ươ ớc p.ấc) Nh ng vi và con ng này có quan theo các bình di khác nhau,ữ ườ ệnh ng bao quát toàn già tr gái trai, mi xuôi, mi ng c, ti tuy n, uư ượ ậph ng, nông dân, công nhân, đi ch ,...; nghĩa là toàn th nhân dân Vi Nam.ươ ệ6. Ngh thu bài văn có nh ng đi t:ệ ậ– ch ch .ố ẽ– ch ng ch và trình bày theo tr th gian (t đn nay). Nh nhẫ ạcác ch ng th nay, đa các ch ng này theo các bình di làm tínhẫ ậch toàn dân.ấ– Hình nh so sánh đc đáo, cho ng đc th rõ nh to và giá tr quýả ườ ịbáu tinh th yêu là khái ni tr ng.ủ ướ ượIII. RÈN LUY KĨ NĂNGỆ1. Tóm tắB ng nh ng ch ng th phong phú, bài văn làm sáng chân lí: Dân ta có tằ ộlòng ng nàn yêu c. Đó là truy th ng quý báu ta.ồ ướ ủ2. Cách đcọDoc24.vnĐ đc văn này, chú ý:ể ầ­ Đi văn ngh lu n, đi tr là ph đc rành ch, rõ ràng làmố ướ ển nh ng lu đi m, thái đ, cách đánh giá,... tác gi đc nêu ra.ổ ượ­ Ngoài th ng lu đi m, lu lí ,... nên gi ng đi lôi cu n, pệ ấd n, tác gi đã ng th pháp trùng đi các câu, các thành ph câu đc pẫ ượ ặđi theo nh tăng ti n. Bi pháp ngh thu này giúp cho tác gi đi đnặ ếnh ng lu thi cách nh nhàng, tho mái và nhiên. Khi ngữ ụbi pháp này, các câu văn đc kéo dài ra bình th ng, do đó gây ít nhi khóệ ượ ườ ềkhăn cho vi đc. Tr khi đc thành ti ng, đc th nhi n, ghi nh nh ngệ ướ ữcâu dài gi i, gi gi ng cho phù p.ể ợ3. Tìm hi cách li kê, đng th cách lu trong bài xây ng đo nể ạvăn.Tham kh đo văn sau:ả ạPhòng bé Nam (em trai tôi) th t. gi ng đn qu áo. gi ,ủ ườ ởbút sách đn ch i. Lúc nào cu cũng bi tung .ế ảDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.