Soạn bài lớp 11: Vội vàng

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-11 07:21:34 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

So bài vàng Xuân Di uạ I. tr câu i. ỏCâu 1. bài th là dòng xúc tuôn trào nh ng tuân theo bả ốc khá rõ ràng, ch chụ Bài th có th chia làm đo n:ơ câu đu: Khát khao gi ng mùa xuân. ươ ắ­ Câu 13: Vui thích, say mê tr nh mùa xuân. ướ ắ­ Câu 14 29: Băn khoăn tr gi cu đi.ướ Đo còn i: cu ng nhi đn cu ng. ốCâu 2. Khát khao gi ng mùa xuân. ươ ắ­ “T ng”, “bu gió” là quy uy Hóa. Cho dù Xuân Di là thi sĩ thì ôngắ ệv là con ng làm sao có đc kh năng vô hình đó. Ch vì quá yêu cu ng nênẫ ườ ượ ốm ao và sinh ng táo o. Mu níu gi ng, níu gi mùa xuânớ ướ ưở ươ ữcũng có nghĩa là mu níu gi th gian cùng đp cu ng cho mình, choố ống i. Cách bi đt đc đáo. ườ ộ­ dòng th dòng năm ch ng n, p. Nh th góp ph di kh nố ẩtr ng mu ngăn không cho màu nh t, ng bay. Đi ki câu “Tôi mu …ươ ươ ốcho” càng làm khát khao gi đc ng cu đi mãi đc cùngổ ượ ươ ượs ng nó. ớCâu 3. tranh mùa xuân “th i” qua nh tâm đang ươ ở“th tr ”: ẻC ông này đây tu tháng t; ướ ậNày đây hoa đng xanh rì; ộNày đây lá cành ph ph t; ấC anh này đây khúc tình si; ếVà này đây ánh sáng ch hàng mi; ớM bu th Vui ng gõ a; ửTháng giêng ngon nh môi n. ầ­ Hình nh th trung làm tinh khôi, thanh tân, nõn nà, mùaả ủxuân (Muôn hoa th trên “xanh rì” đy ng đng i; cành ,ắ ươ ơl non n, mà…).ộ ượ­ nh xuân không ch đp mà còn tình (ong “tu tháng t”, anh caả ướ ế“khúc tình si”…) nh quen thu nh ng ng nh riêng, Xuân Di đã th iả ổvào thiên nhiên tình yêu khi nh ng hình nh vô tri vô ng ng yộ ậDoc24.vntràn ng xuân tình. Câu th “Tháng giêng ngon nh môi n” mang nậ ấth Xuân Di rõ. Tr là cách dùng chuy đi giác quen thu aơ ướ ủXuân Di u. Thi sĩ không th ng th mùa xuân ng giác gian thông th ng (nhìn,ệ ưở ường m, ng nghe) mà ông đang say nh nháp ng nó, nh đcắ ươ ượđ “ngon” mà mùa xuân đang dâng hi n. khác, ta còn th câu th n,ộ ẫquy rũ nh ng th thiên nhiên Xuân Di u. Mùa xuân mà nh đangế ưở ưth ng th “c môi” giai nhân. Qu là cách ví von so sánh táo gópưở ạph làm ni say mê cái đp tr th đáng quý tác gi .ầ ả­ Đi ng “Này đây…” cùng hàng lo âm hình nh, màu c, âm thanh, Xuânệ ắDi đã li kê đp muôn màu xuân, bày quanh ta, ch ng ph tìmệ ảki m. Ch có tâm yêu thi tha cu ng thì tha nhìn ng m, th ng th c. ưở ứ­ Đo th này là tiêu đi góp ph lí gi các tr ng thái xúc tác gi ởb câu đu và nh ng câu th ti theo. ếCâu 4. Đo th hi nh th gian Xuân Di u. ệ­ Ng quan ni th gian tu hoàn đi tr nh mùa xuân, thu,ườ ạđông vì th ng ung dung, đng đnh. bài th này Xuân Di quan ni th iậ ườ ờgian tuy tính. Th gian đc nh theo th đo giá tr ng con ng i.ế ượ ướ ườM kho nh kh trôi qua mang theo mát: ấXuân đang nghĩa là xuân đang qua ớXuân còn non nghĩa là xuân già. ẽCó th Xuân tu hoàn nh ng nó đang qua », già là mangể ầtheo nhi cái đp đi t. ấ­ xuân là viên mãn nh thiên nhiên thì tu tr là căng tràn nh ngế ốc cu đi. Xuân tu hoàn nh ng tu tr màu xuân cu đi, ch ng cóủ ẳhai n. Th gian, mang theo tu xuân con ng đi qua và vì mà thi sĩầ ườ ậcàng bu khi: ơCòn tr đt nh ng ch ng còn tôi mãiờ ẳNên bâng khuâng tôi ti đt tr i. ờCách nh th gian Xuân Di xu phát th sâu xa giá tr ngả ốc cá th kho nh kh trong đi vô cùng quý giá vì khi đã trôi qua làủ ởm vĩnh vi n. Vì con ng ph bi quý ng giây phút cu đi, ph ngấ ườ ốcó nghĩa. Đây là lí do nhà th ng vàng, cu ng quýt tr trôi qua nhanh aơ ướ ủth gian. Câu 5. cu ng nhi đn cu ng: ố(Đo cu bài th ). ơTa mu ômốC ng đu ởTa mu ri mây đa và gió ượTa mu say cánh tình yêu ướ ớDoc24.vnTa mu thâu trong cái hôn chi ềVà non c, và cây, và ng ướ ạCho ch nh choáng mùi th m, cho đã đy ánh sáng. ầCho no nên thanh th ươ­ Xuân ng, ta mu vào ng i! ươXuân Di nh mùa xuân th non nó ng. Hàngệ ươ ưởlo hình nh ti làm quy rũ ng đy ng nh ngạ ươ ưkhông ph mà ch di đt cu ng nhi t, vàng ng tácả ưở ủgi .ả Hàng lo đng tăng p, đm say: ôm, ri t, say, thâu, ch nhạ ếchoáng, đã đy, no nê, n. ắ­ Th pháp đi đc ng đa ng: Đi cú pháp: đi ng đi xúcủ ượ ảtheo tăng ti (Ta mu ôm, Ta mu ri t… Ta mu n), tr ng thái tăng ti nố ế(cho ch nh choáng, cho đã đy, cho no nê…). ầ­ Nét đc đáo ngh thu đo th đó là nh ng làn sóng ngôn đan xen, ngộ ộh ng theo chi tăng ti đã di thành công khao khát mãnh li tác gi .ưở II. Luy ậ1. Xuân Di đt tên bài th là “V vàng”, Xuân Di yêu tha thi cu ng,ệ ốcu ng quanh ta đp nh ng tu tr qua nhanh, đi ng ng ng i, th gian,ộ ườ ờkhông ch đi. Ph kh tr ng, đn cu ng ng đp aờ ươ ưở ủcu đi.ộ 2. Quan đi nhân sinh Xuân Di đc th hi qua bài th có tích c:ể ượ ựYêu mùa xuân và tu tr nh ng cái đp nh cu ng, hãy ng mình saoổ ếhco kho nh kh đi mình có nghĩa. Đó là quan đi ng tích c, có giáỗ ựtr nhân văn sâu c.ị ắDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.