Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Soạn bài lớp 11: Lưu biệt khi xuất dương

Gửi bởi: quanghung vào ngày 2017-01-10 09:33:53
Nội dung
Doc24.vnSo bài bi khi xu ng ươ So bài bi khi xu ng Phan Châu ươ ộ(L bi tr khi ra ngoài)ư ướ ướ I. tr câu ỏCâu 1. Đc ph ti hi nh ra đi bài th là do nh ng nh ngọ ưởt ngoài vào hi cái nhi tình, hăm “v bi Đông” tác gi và cácừ ướ ượ ảđng chí mình (Nh ng quy Tân th sách ng ch Hán do các nhà cách ngồ ạTrung Qu tr tác ho ch ti ng Anh, ti ng Pháp nh truy bá nh ng tố ướ ưt ng dân ch n, nh ng thành tích duy tân Nh n; đt Trung Hoaưở ướ“duy ngã đc tôn” đang chuy mình…) ểCâu 2. ng và khát ng hành đng nhà chí sĩ Phan Châu trong bu iẽ ổra đi tìm đng (Các em trên xúc tác gi và nh ng hình ngườ ướ ượngh thu trong bài th gi đáp câu này).ệ Hai câu đ: ềLàm trai ph trên đi ờHá càn khôn chuy i. ờ+ Tr nó nói đn chí nam nhi, quan ni nhân sinh ph bi th iướ ướ ờphong ki n. (Trong xã tr ng nam khinh đc sinh ra là nam nhi làm ni vinhế ượ ềh nh, nh ng đng th tr ng trách cũng ng Nam nhi ph làm nên chuy nạ ệl n, ph nên kì tích lao, dám nh ng vi n. Có th th đây là tớ ộquan ni ng tích đã khích đc bi bao đng nam nhi nên công tích, uệ ượ ưdanh muôn đi. ờPh Ngũ ng bày khát khao đc tài gi i, nh Gia Cát ng đạ ượ ượ ượ ểgiúp vua, giúp dù ông đã là ng gi i, có công ch ng gi Nguyên Mông).ướ ướ ặCông danh nam còn ng ươ ợLu ng th tai nghe chuy Vũ u. ầHo nh ng câu th Nguy Công Tr ứChí làm trai nam, c, đông, tây ắCho ph vùng trong bi n. ểT đu xu phát quan ni nh Phan Châu đã nói “Làm trai ph trênấ ởđi”. ờ+ th phong ki ng ra quan ni hóa sinh ra con ng i, chi ph sướ ườ ườ ốph con ng vì th ng sinh ng phó thác nh cho tr đnh đo t.ậ ườ ườ ưở ạĐi táo trong quan ni chí làm trai Phan Châu là chể ủđng xoay chuy th th (Câu th “Há càn khôn chuy i” là câu tuộ ỏDoc24.vnDoc24.vnt bi hi ph đnh: Há …. Không th đ…).ừ Đt trong nh hi i, câu th Phan Châu ng nói đn tiêu hànhặ ụđng nam nhi là ph tìm con đng Cách ng mang đc cho đtộ ườ ấn c. ướ­ Hai câu th c: ựTrong kho ng trăm năm có ớSau này muôn thu há không ai? ở+ Trong cu đi này có ta. Không ph nói cao đi thi khiêm màộ ốđó là cách th hi mình đáng kính tr ng. Ta đã cái tôiự ộ“ng ng ng” gi cu đi Nguy Công Tr nh ng nhà th nghiêng phácấ ưở ềth chân dung, phong cách ng Còn đây, Phan Châu th hi rõả ấcái tôi công dân đy tinh th trách nhi gánh vác giang n, không ch riêng ông màầ ỉcòn khích các trang nam nhi có th đó (cu đi này có chúng ta “xúmệ ầvai vào vác giang “Bài ca chúc thanh niên Phan Châu”). ộ+ đi ng ng vì c, ngàn năm sau tên tu đc u. ườ ướ ượ ưHai câu th th hóa ng nam nhi: ph giác, ch đng, tr cu đi,ơ ướ ờph danh thiên Tác gi kh ng đnh mình đng th thúc gi ng ngả ườ ốcó ích cho đi.ờ Hai câu lu n: ậNon sông đã ch ng thêm nh ụHi thánh còn đâu cũng hoài. ọTác gi chí nam nhi vào hoàn nh th đt c.ả ướ Khi đt có ngo xâm, nh ng ng có lòng yêu th ng hay đt ra nấ ướ ườ ướ ườ ấđ “vinh nh c” (Các em nh câu văn trong bài “H ch ng sĩ” Tr nề ướ ầQu Tu n; “Văn nghĩa sĩ Giu c” Nguy Đình Chi u). Câu th Phanố ủB Châu, th hi sâu đau c, th nh thân ph nôộ ướ ậl ng ch ph kháng, không cam ch (s ng thêm nh c). ụ+ Sách thánh hi răn đo đc nghĩa, nh là đo làm tôi ph trung vua.ề ớPhan Châu cũng là tri th nho c, cũng ng đc sách thánh hi nh ng ông đãộ ưcó nh th khác. Đt đã đi thay, nh ng ông vua tài gi i, đc không còn,ậ ướ ộch còn nh ng ông vua ph dân c, “Thánh hi đã ng” trung quân cáchỉ ướ ộngu mu ch ng ích gì. Sách th th nh th hành đng thi th c, yêu làộ ướph bài th khác, Phan Châu khuyên thanh niên “X bútả ướ ếnghiêng mà tu ng tinh th n” cũ tu ng tinh th c). ưỡ ưỡ ướPhan Châu đã dám đi cũ ng quy li t, táo aộ ủm nhà cách ng đi tiên phong cho th đi i. ớ­ Hai câu t: ếMu bi Đông theo cánh gió ượ ểDoc24.vnDoc24.vnMuôn trùng sóng ti ra kh i. ơ+ Nh ng hình nh kì vĩ, lao: “Bi Đông”, “Cánh gió”, “muôn tùng sóng c”, phùữ ạh hành đng cao vóc phi th ng ch th tr tình. ườ ữ+ Câu th cu ch nghĩa là “Ngàn đt sóng cùng bay lên” là hình nh hàoơ ảhùng lãng n. Sóng bi hay nhi huy dân trào ch cánh cho ýạ ướ ắchí đi ng tìm đng thêm ph hăm tin. th và khátượ ươ ườ ướ ếv ng lên đng ch th tr tình hai câu có truy nh .ọ ườ ẽPhan Châu đã bài th này mà kh đc nhi huy th ượ ệ3. Âm ng hào dùng, gi ng th tâm huy t, sôi, là nh ng có lôi cu nưở ống nghe, ng đc. ườ ườ ọII. Luy ậ1. Vi đo văn ng bình gi ng hai câu cu bài th (Các em xem ph trên) ở2. Có th xem “Xu ng bi t” là bài th đu ng đáng cho th điể ươ ạvăn i. Bài th đã th hi nh ng ng táo o, phù xuọ ưở ớth th đi. Bài th đu cho th văn tuyên truy n, đng cách ng.ể ạDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.