Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Soạn bài lớp 11: Hầu trời

7962ffa7897e7cc0119151b2562d6082
Gửi bởi: Phạm Thị Huệ vào ngày 2017-01-07 06:37:50 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 323 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

So bài tr iạ ờH TR IẦ ỜT ĐÀẢI. Ki th nế ả1. Tác gi tác ph mả ẩ­ Đà: (1889­1939), tên th Nguy Kh Hiả ế­ Quê ng: nh Tây (Nay thu nh Hà Tây)ươ ỉ­ Con ng i:ườ+ Sinh ra va lên trong bu giao th i.ớ ờ+ Là “ng hai th (Hoài Thanh)ườ ỷ+ ch hán nh nh ng sau chuy sang sáng tác văn ch ng ng ch qu cọ ươ ống …ữ­ Phong cách th :ơ+ Lãng n, bay ng, phóng khoáng, ngông nghênh, th ng ái.ạ ươ ư+ Có th xem th văn ông nh ch gi hai th văn dân c: trungể ộđi và hi đi.ạ ạCác tác ph mẩ­ Th Kh tình con ng I, II (1916, 1918)ơ ườ­ Truy n: Gi ng con ng I, II (1916, 1932)ệ ườ­ truy n: Gi ng (1928)ự ớ­ Th và văn xuôi: Còn ch (1921).ơ ơ2. Văn “H tr i”ả ờa) Xu xấ ứ­ Trong “Còn ch i” (1921)ậ ơ­ Bài th ra đi vào th đi khuynh ng lãng ng đã khá đm nét trong vănơ ướ ậch ng th đi. Xã th dân phong ki tù hãm, t, đy nh ng nhươ ảngang trái, xót đau…b) c: ph n:ố ầ­ Ph 1: Gi thi câu truy n, “đêm qua… lùng”ầ ạDoc24.vn­ Ph 2: “ch tiên… ch tr i” Thi nhân đc th cho Tr và ch tiên nghe.ầ ư­ Ph 3: “Tr phê cho… ng tuy t” thi nhân trò chuy tr i.ầ ươ ờII. dung nộ ả1. Gi thi câu chuy nớ ệG kho ng kh yên tĩnh, ng ng."­ Câu chuy ra vào “đêm qua” (câu 1)ợ ả­ Câu truy gi đc lên cõi tiên (câu 4).ệ ượ­ Nhân tr tình là tác gi đang mang tâm tr ng “ch ng ph ho ng t, không mậ ơmàng”­ Bi pháp ngh thu t: nh nh tâm tr ng xúc thi nhân.ệ ủ+ Đi ‘th t” xúc bàng hoàng.ệ ả+ Câu thán ng nh đ: và nh, mà nh th c.ả ườ ự+ Câu kh ng đnhẳ ị­ Cách gi thi trên đã cho ng đc th lãng ng nh ng xúc là cóớ ườ ảth c. Tác gi mu ng đc nh đc cái “h t” trong cõi ng, ngự ườ ượ ộmà nh nh, mà nh th c.ư ự=> nh đc “cái tôi” cá nhân đy ch lãng ng, ng pha nétả ượ ẫ“ngông” trong th thi nhân. cách vào chuy đc đáo có duyên đã làm cho câuơ ộtruy mà tác gi tr nên lôi cu n.ệ ố2. Thi nhân đc th cho tr và ch tiên ngheọ ưa) Thái thi nhân khi đc th và vi thi nhân nói tác ph mình:ộ ủ­ Thi nhân đc cao ng, ng khoái và có ph đc:ọ ắ“ Đc văn sang văn xuôiọ ầH văn thuy lý văn ch i”ế ơ­ Thi nhân ng n, chi ti các tác ph mình:ể ườ ủ“ Hai quy kh tình văn lý thuy tể ếHai kh tình còn là văn ch iố ơTh tiên, gi ng văn ti thuy t….”ầ ế­ Gi ng đc: đa ng, hóm nh, ngông nghênh có ph đc.ọ ắ=> Đo th cho th thi nhân th tài năng văn th mình và cũng làạ ủng táo o, dám đng hoàng “cái tôi” cá th Ông cũng “ngông” khi tìmườ ườ ấđn tr kh ng nh tài năng. Đây là ni khát khai chân thành trong tâm thi sĩ.ế ồb) Thái ng nghe:R ng ng tài năng th văn tác giộ ườ ưỡ ả­ Thái tr i: khen nhi thành: văn th tuy t, văn tr đc th ch có ít,ộ ượ ắvăn chu nh sao băng…ố ưDoc24.vn­ Thái ch tiên: xúc đng, hâm và tán th ng…Tâm lè i…ộ ưở ưỡ=> đo th mang đm ch lãng ng và th hi ng thoát li tr cu cả ưở ướ ộđi.ờ3. Thi nhân trò chuy tr iệ ờa) Thi nhân hoàn nh mìnhể ủ­ Thi nhân tên, quê quán:ể ọ“ Con tên Kh Hi Nguy nắ ễQuê châu đa uở ầSông Đà núi Vi Nam”ả ướ ệ­ Trong văn ch ng vi th hi tên trong tác ph chính là cáh kh ngươ ẳđnh cái tôi cá nhân mình.ị ủ­ Thi nhân cu ng: Đó là môt cu ng nghèo khó, túng thi u, thân ph nhàể ậvăn rúng, coi th ng. tr gian ông không tìm đc tri âm, nên ph lên iị ườ ượ ỏtr tho nguy lòng.ờ ỗ“ tr hoàng nh con th nghèo khó”ẩ ự“ Tr gian th đt cũng không có”ầ ướ ấ“ Văn ch ng gi nh bèo”ươ ư“ Làm mãi quanh năm ch ng tiêu”ẳ ủĐó cũng chính là hi th cu ng ng ngh sĩ trong xã lúc gi tệ ườ ộcu ng không đt dùi, thân ph bĩ rúng, làm ch ng ăn.ộ ủ=> Qua đo th tác gi đã cho ng đc th tranh chân th và đngạ ườ ộv chính cu đi mình và cu đi nhi nhà văn nhà th khác.ề ơ=> ng hi th bao trùm đo th này.ả ơb) Trách nhi và khát ng thi nhânệ ủ­ Nhi tr giao: Truy bá thiên ng.ệ ươNhi trên ch ng Đà lãng ch không hoàn toàn thoát li cu ng. Ôngệ ốv th nghĩa trách nhi đi đi đem cu ng no hànhẫ ấphúc n. Đó cũng là cách kh ng đnh mình tr th cu c.ơ ướ ộ­ Thi nhân khát khao đc gánh vác vi điượ ờ=> Nh có th nói trong th đà ng lãng ng và ng hi th cư ựđan xen khăng khít.III. ng tổ ế1. dungộ­ Bài th th hi cái tôi cá nhân ngông nghênh, kiêu c, hào hoa và cái tôi cô đn, bơ ếDoc24.vnt tr th cu c.ắ ướ ộ­ Có th th nhà th đã tìm đc ng đi đúng đn kh ng đnh mình.ể ượ ướ ị2. Ngh thu tệ ậ­ Cách chuy hóm nh, có duyên, lôi cu ng đc.ể ườ ọ­ Ngôn ng th ch c, tinh m, không cách đi u, .ữ ướ ệ­ Tác gi là ng chuy là nhân chính.ả ườ ậ­ xúc thoa mái, nhiên, phóng túng.ả ự­ Th th th ngôn tr ng thiên khá do…ể ườ ựDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.