Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Soạn bài lớp 10: Hồi trống cổ thành

63623130643637346632613633383930643935306365663135323231306561383633633634633932313233353261633532396531356663353830613466383632
Gửi bởi: Đề thi kiểm tra vào 07:19 AM ngày 16-01-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 247 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnSo bài tr ng thànhạ ổH TR NG THÀNHỒ Ổ(Trích 28 Tam qu di nghĩa)ồ ễLA QUÁN TRUNGI KI TH NẾ Ả1. La Quán Trung (1330 1400), nhà văn Trung Qu c, tên là La n, Quán Trung,ố ựhi nhân, ng Thái Nguyên, nh Tây, ng vào kho ng cu iệ ườ ốNguyên, đu Minh.ầ“ La Quán Trung các tác ph mình, đc bi là Tam qu chí di nghĩa, đãớ ễtr thành ng đng cho ti thuy ch sau này.”([1])ở ườ ườ ửV tác ph m, ngoài Tam qu chí di nghĩa, ông còn vi Tu đng ng tri chíề ườ ưỡ ềtruy n, Đng ngũ đi di nghĩa, Bình yêu truy n, và ch ng Tháiệ ườ ốT long phong vân i.ổ ộ2. Tam qu di nghĩa là ti thuy đc vi theo ch ng i.ố ượ ươ ồ“ Ti thuy ch ng i: th thu lo tác ph dài Trung Qu c,ể ươ ốth nh hành vào đi Minh, Thanh.ị ờTi thuy ch ng thoát thai tho n, lo ti thuy ch tho điể ươ ờT ng... Tho gi ng th ng là tr ng thiên. Câu chuy ch dài, ph chiaố ườ ườ ảlàm nhi đo n, làm nhi (h i). phân bi t, ng ta đt tiêu cho iề ườ ỗh là “h c”, và n, ng ta ng nh ng đo có tình ti quanồ ườ ếtr ng, và ng câu: “Mu bi vi ra sao, xin xem sau phân gi i”. Nh ngọ ữđo thành ch ng, trong truy dài.ạ ươ ệ...Ch nh ng tho n, ti thuy ch ng có đc đi m: tr cị ưở ươ ướh t, dung câu chuy đc th hi ch qua hành đng và ngôn ng nhân tế ượ ậh là qua miêu tâm lí, tính cách. Th hai, câu chuy đc phát tri nơ ượ ểqua nh ng tình ti có xung đt căng th ng mang nhi ch tính. Cu cùng, nghữ ệthu kh ho nhân mang nhi tính .”([2])ậ ướ ệ3. Trong đo trích tr ng Thành, thông qua hi Tr ng Phi điạ ươ ốv Quan Công, tác gi ca ng ph ch trong sáng, đp Tr ng Phi: ngớ ươ ươtr c, trung thành và tr ng nghĩa khí nh ng ph ch đáng trân tr ng trangự ộh hán trong xã a.ả ưII RÈN LUY KĨ NĂNGỆ1. Tìm hi khái quát tác ph Tam qu di nghĩaể ễG ý: Đây là ti thuy ch dài 120 i, ra đi gi th XIV. Tr khi trợ ướ ởthành ti thuy t, truy nó đc truy ng rãi trong nhân dân và đcể ượ ượthêm th t, sung nhi u. Cu đi Nguyên đu đi Minh, La Quán Trung thu th pắ ậnh ng câu chuy truy trong nhân dân, vào nh ng chép tay nh ngữ ữnhà vi và nh ng tác ph văn ngh thu ra đi tr đó, ch nh lí thànhế ướ ạDoc24.vnDoc24.vnTam qu di nghĩa.ố ễPh nh ng ki n, nhân trong Tam qu di nghĩa nh ng câuầ ữchuy n, con ng có th trong ch th Tam qu c. Nh ng do quá trình hình thànhệ ườ ưph và ch chi ph ng “tôn bi Tào” nên nh ng nhân vàứ ưở ậs ki đó có kho ng cách khá xa th ch .ự ửĐo trích thu th 28 tác ph ẩ2. Tóm ph tr đo tríchắ ướ ạQuan Công trúng Tào Tháo, quân ra ngoài thành Bì nên th th Baế ủanh em Quan Công, Tr ng Phi nhau ng i. Khi Quan Côngư ươ ườ ơb quân Tào t, Tr ng Liêu, viên ng Tào Tháo là Quan Côngị ươ ướ ủth tr đã đn thuy ph Quan Công Tào Tháo. Quan Công ra ba đi ki nờ ệtrong đó có đi ki là nghe tin đâu thì ph cho Quan Công vộ ềngay anh. Khi nghe tin ng bên Viên Thi u, Quan Công đã qua nămớ ược i, chém sáu ng, đa hai ch dâu là Cam phu nhân và Mi phu nhân uử ướ ưB Trên đng đn Thành, Tr ng Phi và xung đt đã ra do hi m.ị ườ ươ ầ3. Tìm hi đo tríchể ạG ý: Có th chia đo trích làm ph n:ợ ầ­ Đo 1, ph trình bày (t đu đn... Tr ng Phi ra đón hai ch ): Gi thi uạ ươ ệnhân t, vi c, hoàn nh;ậ ảĐo 2, ph khai đoan (t Tr ng Phi khi... đn... cũng ph theo ra thành): Mâuạ ươ ảthu gi Tr ng Phi và Quan Công đu;ẫ ươ ầ­ Đo 3, ph phát tri (t Quan Vũ trông th Tr ng Phi ra... đn... Không ph iạ ươ ảquân mã là gì kia): Các bi ti di n;ế ễ­ Đo 4, ph đnh đi (t Quan Công ngo nh i... đn... Th ng đn tạ ướ ắmày): xu hi Sái ng;ự ươ­ Đo 5, ph nút (ph còn i): Vi Quan Công chém đu Sái ng;ạ ươNh ng tình ti cu khi câu chuy đc gi quy tri n, cũng cóữ ượ ơth xem ph này thu ph nút.ể ở4. Phân tích nh ng bi pháp ngh thu đã đc ng kh ho tínhữ ượ ạcách nhân Tr ng Phi.ậ ươG ý: Ngh thu miêu ngo hình và tính cách nhân t: qua ngôn ng ch ,ợ ỉhành đng, trong quan các nhân khác...ộ ậ­ Ngôn ng miêu tác gi phù tính cách nhân (“Tr ng Phi tr nữ ươ ợtròn xoe, râu hùm nh ng c, hò hét nh m, múa xà mâu ch đâm Quanể ượ ạCông”); ngôn ng nhân mang đm nét tính cách có: tr c, nóng y.ữ ả­ Hành đng nhanh p.ộ ấ­ Các nhân khác: Tôn Càn, Cam phu nhân, Mi phu nhân ra thanh minh cho Quanậ ứDoc24.vnDoc24.vnCông nh ngăn hành đng vàng Tr ng Phi nh ng không làm Tr ng Phiằ ươ ươthay đi suy nghĩ. Ch ng lúc này Tr ng Phi cũng tr ng trong suy nghĩ chổ ươ ứkhông ph nóng nh bình th ng a. Nguyên do vì đây là hả ườ ệtr ng, th trung nghĩa đi các đng tr ng phu qu là thiêng liêng.ọ ượ ả5. Phân tích tính cách nhân Tr ng Phiậ ươG ý:ợTr ng Phi là ng ng tr c, nóng y, suy nghĩ đn gi n. Nh ng đo này,ươ ườ ươ ạTr ng Phi không dàng nghe thanh minh Tôn Càn hay bênh Cam phuươ ựnhân và Mi phu nhân đi Quan Công. Ch ng nghi ng trong Tr ng Phi tố ươ ấl n, tr tr ng, Tr ng Phi qu là tr ng. th ch có cáchớ ướ ươ ộduy nh là Quan Công thanh minh cho mình ng hành đng thuy ph đcấ ượTr ng Phi.ươNh th Tr ng Phi không ch là ng nóng y, thô mà còn là ng nh vàư ươ ườ ườ ịc tr ng a. nh và thô là hai nét tính cách đi nhau, mà th ng nh tẩ ấv nhau trong con ng Tr ng Phi. Đi đó cũng gi ng nh Quan Công caoớ ườ ươ ựl khiêm nh ng y. Cái tài tác gi là đã ra đc tình hu ng cho haiạ ườ ượ ảnhân chính tác ph đu th ng nh nh ng nét tính cách điậ ốl trong thân nhân t. Vì th đo trích có ch tính và đi iậ ớng đc.ườ ọ6. hai nhân Tr ng Phi và Quan Công đu nét tính cách đi so iả ươ ớb thân tr đó, hãy phân tích th rõ đi này.ả ướ ểG ý:ợ­ Quan Công ra khiêm nh ng, nhũn nh n, khác khi.ỏ ườ ọ­ Tr ng Phi ra th tr ng cũng khác gi đn trong suy nghĩ th ng ngày.ươ ườ­ làm rõ đó, tác gi đã khéo léo dùng nhi th pháp ngh thu nhể ưmiêu hình dung, di o, thái đ, ngôn ng và hành đng nhân t.ả ậ7. Phân tích tính cách nhân Quan Côngậ­ Quan Công là ng trung nghĩa: “Thân Tào doanh, tâm Hán”, tình th tộ ườ ắbu ph doanh tr Tào nh ng ch ng xu hi trong đu nghĩ ph i.ộ ộ­ Quan Công trong đo trích này ra khiêm nh ng, nhũn nh n. Đó là thái tạ ườ ếs lí và thi khi mà Quan Công trong tình nh “tình ngay lí gian”. Đứ ểthanh minh, nh là tr ng nóng nh Tr ng Phi, không th cao, tấ ướ ườ ươ ựph không th dõng c, đng hoàng nh khác, trong hoàn nh khác đc.ụ ườ ượB th Quan Công còn ph nh đn hai ch dâu minh oan cho mình. Không hi uở ệqu Quan Công ph mình kêu oan. Không nên hi đây là đu i.ả ốPh hi giá tr th nghĩa đào thiêng liêng nh th nào, ph hi uả ườ ểquan ni “trung th thà ch ch không ch nh c”, “đi tr ng phu không th haiệ ượ ờch th cách Quan Công tr Tr ng Phi nh th là tình, pủ ướ ươ ợlí.Doc24.vnDoc24.vn8. Phân tích di bi tâm lí các nhân tễ ậG ý:ợ­ Tr ng Phi hi cho ng Quan Công đã ng ng doanh tr Tào Tháoươ ủt là đã theo Tào Tháo, ph anh em và Tr ng Phi.ứ ươ­ Khi Tr ng Phi th Tr ng Phi “m tr tròn xoe, râu hùm nh ng c, hòặ ươ ươ ượhét nh m, múa bát xà mâu, ch đâm Quan Công”, Quan Công đã nói: “Hi đư ệc sao nh th há quên nghĩa đào ru?”. Câu nói đã nh thêm vào a,ớ ườ ửlàm Tr ng Phi càng ng ng n. Th ch t, Quan Công do không bi tươ ếTr ng Phi đang hi mình nên đem vi nghĩa đào ba anh em ra đươ ườ ểnh nh thái ph khích có ph thái quá Tr ng Phi. Không ngắ ươ ờcâu nói đã ph tác ng, vì lúc này Tr ng Phi đang hi Quan Công cho nênấ ươ ầTr ng Phi coi Quan Công nh đã ph i, còn ra nh th tươ ếnghĩa, nh th th đáng theo đúng lu đã đc quy đnh khi th nguy n: “N uư ượ ếai nghĩa quên thì tr ng cùng gi t”.ộ ườ ế9. Bình lu nhan tr ng Thànhậ ổG ý:ợ­ Nhan tr ng Thành ra không khí tr c. Đo trích không ch nói về ềm mâu thu ch là mâu thu gi Tr ng Phi và Quan Công mà còn nói iộ ươ ớm mâu thu th là mâu thu gi Quan Công và Sái ng. aộ ươ ủđo trích là mâu thu th đã có tác ng làm mâu thu ch thêm căngạ ếth ng.ẳ­ Trong câu chuy n, tr ng là đi ki n. Tr ng Phi ra đi ki kh nghi tệ ươ ệr ng sau ba tr ng Quan Công ph chém đc đu Sái ng. Quan Công, tr cằ ượ ươ ướđó đã ng c. Khi nghe tin Quan Công trong doanh tr Tào Tháo, Bị ịđã vi th khi trách ng “B cùng túc nghĩa đào, th cùng ngế ườ ốthác, nay sao đng nhau, đt ân nghĩa? Túc mu công danh,ử ườ ậtoan đng phú quý, xin đem đu dâng túc túc nên công n... ”. Dù đãườ ớvi th phúc đáp ng: “... Em có ng khác, th ng cùng gi t. Moi gan ch t,ế ườ ậbút gi không nói i... Xin nh lòng soi xét”, nh ng trong lòng Quan Công khátấ ưv ng minh oan thôi thúc và vì th mà nh và tài năng đã nhân lên đọ ểt rõ lòng trong sáng mình. Thêm a, mâu thu Sái ng, Quanỏ ươCông đã chém đc đu Sái ng trong th gian ng n, ng đi uượ ươ ềki hà kh mà Tr ng Phi đã đt ra.ệ ươ ặNhan tr ng Thành lên không khí tr c, là bi ng choề ượlòng trung nghĩa, cho tinh th dũng và quang minh chính đi.ầ ạ10. Có th đi chi bài nh Chí Minh hi rõ tính cách aể ủhai nhân Tr ng Phi và Quan Công trong đo trích. Đng th th đc tậ ươ ượ ưt ng cao tín nghĩa ng a.ưở ườ ưT NHỨ ẢH CHÍ MINHỒDoc24.vnDoc24.vnNguyên văn: Th sao([3]) ho Tr ng Phi ng,ụ ươ ượXích nh tr ng minh Quan Vũ tâm;ậ ườT qu chung niên vô tín c,ổ ứC ng nh ng âm.ố ươ ồD ch th ơCành lá khéo in hình Đc,ự ứV ng ng sáng mãi Quan Công;ầ ạNăm tròn qu tăm ng,ố ắTin bên nhà trông.ứ NAM TRÂN chị Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.