Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Soạn bài Khúc hát ru những em bé trên lưng mẹ

e7b4d923523e4ce9fa97448afef81d0e
Gửi bởi: Nguyễn Thị Minh Thư vào ngày 2016-05-26 20:26:49 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 221 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Soạn bài Khúc hát ru những em bé trên lưngmẹI Tìm hi chung:ể1. Tác gi :ả­ Nguy Khoa Đi là ng tiêu bi trong th các nhà th ươ ơch ng Mĩ.ố­ Th Nguy Khoa Đi không kì hình th c, câu ch ựnhiên, đi th ng, th nh nhàng, tha thi nh ng cũng đm ch ườ ấtri lí sâuế c.facebook.com/hocvanlop9ắ­ Tác ph tiêu bi u:ẩ “Đt ngo ô” th 1973), “C thép” (kí,1972), ử“M đng khát ng”(tr ng ca, 1974)…ặ ườ ườ2. Tác ph m:ẩa. Hoàn nh sáng tác:ả­ Bài th đc Nguy Khoa Đi sáng tác năm 1971 nh ng năm ượ ữtháng quy li cu kháng chi ch ng Mĩ. Giai đo này, cu ộs ng đi và nhân dân ta trên các chi khu gian nan, thi ếth n. nh ng chi khu mi ng núi, cán và nhân dân ta ừbám y,bám ng gia tăng xu t, sàng chi đu ấb căn .ả ứ­ In trong pậ “Đt và khát ng”ấ 1984).b. c:ố đo ng đng ba khúc hát ru, đo có hai kh ươ ươ ổth :ơ­ Khúc th nh t: Khúc hát ru ng th ng con, th ng ườ ươ ươ ộđi.ộ­ Khúc th hai:ứ Khúc hát ru ng th ng con, th ng dân ườ ươ ươlàng.­ Khúc th ba:ứ Khúc hát ru ng th ng con, th ng đt ườ ươ ươ ấn c.ướ* Bài th có trúc pơ ặ­ trúc: Bài th khúc ru. khúc ru đc hai ượ ởl ru:ờ+ Đu đo n: ru nhà th đa em cu Tai vào gi ng .ầ ủ+ Cu đo n: ru con tr ti .ố ẹ­ và câu. đu ru em tác gi “Em Cu Tai ng ủtrên ng Em ng cho ngoan đng ng và ru con ờtr ti ng “Ng ngoan A­kay i, ng ngoan A­kay i” ườ ỡđc trong ng khúc ru.ượ ừ­ nh p: Ph các câu th đu ng nh 4/4.ặ ị=> trúc nh th u, cân đi; âm đi ấv ng, ng ngào, dìu t, thi tha ru. ru tác gi và iươ ờru ti p, đan cài thành khúc hát dàng, đm th m, ắl ng sâu. Gi ng đi tr tình đã th hi cách đc tình ảthi tha, trìu ng .ế ườ c. dung bao trùm:ộ facebook.com/hocvanlop9­ Bài th kh hình ng ng Tà ôi trong cu kháng ượ ườ ộchi ch ng Mĩ giàu lòng yêu th ng con,g li lòng yêu ươ ớn và tinh th kháng chi n, qua đó th hi khát ng do và ướ ựth ng nh đt c.ố ướII Đc hi văn n:ọ ả1. nghĩa nhan bài th :ề ơ­ “Khúc hát ru'' là âm ng quen thu ng ngào,sâu ng ưở ắtrong tâm ng i. Đó là đi dân nuôi ng tình mồ ườ ưỡ ảc chúng ta th th êm tình .ủ ưở ẹ­Nhà th hình nh “nh ng em bé” mang tính khái quát ch ộth nh ng con ng lên đc nuôi ng trên ng .ế ườ ượ ưỡ ẹ­ đó, ng ca ng mi núi nói riêng và ng Vi ườ ườ ệNamnói chung: bình mà vĩ đi trong cu kháng chi ch ng ỹc dân giàu lòng yêu th ng con, yêu đi, yêu dân làng và ươ ộyêu đt c.ấ ướ 2. Hình nh ng Tà ôi:ả ườ ẹa. Qua ru tác gi :ờ ảHình nh ng Tà­ôi li công vi qua các hoàn nh ườ ảc th ng đu con làm công vi ng dân chi khu ườ ườ ếvi nhà,vi c, vi kháng chi n.ệ ướ ế­ đo th th nh t, đu con giã góp ph nuôi đi ộkháng chi n:ế+ Công vi nh ng tình yêu dành cho con thì vô cùng sâu ẹs “Nh chày nghiêng…tim hát thành i”.ắ ờ+ Hai con cùng chung nh nh chày giã o, nh lao đngẹ ộc .ủ ẹ+ thân dành tr cho con: đôi vai làm i,t ng ưlàm nôi đa và tim hát thành ru.ư ờ­ đo th th hai, là hình nh ng đu con trên núi ườ ắKa­l đang làm công vi lao đng xu ng dân ườchi khu:ế facebook.com/hocvanlop9+ Hình nh ng ph “L ng núi thì to mà ng nh làm ươ ậs gian kh ch đng ng gi núi ng mênh mông, ườ ổb kiên ng, trong công vi nh nh n.ậ ườ ằ+ Sáng hình nh ­> di tình yêu th ng con: “M ươ ặtr p” là hình nh th c, là ngu sáng quí giá nh trong vũ tr ,ờ ụđem ng cho muôn t, giúp cho lên đu, y. Gi ng ốnh tr y, em cu Tai là “m tr là ng, là ngu ồh nh phúc áp,v gũi, thiêng liêng đi góp ph nạ ầs lòng tin yêu và chí trong cu ng. ­> hình nh ản này, nhà th cho th con là ng, là ánh sáng, là hi ng ọc đi .ủ ẹ­ đo th th ba, là hình nh ng đu con tham gia chi ườ ếđu:ấGi Mĩ càn đn, ph “đp ng”,”chuy lán” di chuy ựl ng; ph cùng các anh trai, ch gái tham gia chi đu ượ ảv cănệ .facebook.com/hocvanlop9ứ “M đu em đi giành tr ậcu i”, xông pha vào chi tr ng, vào Tr ng n. Hai ườ ườ ơch “tr cu i” mang theo ni tin vào th ng cu cùng.ữ ố­> Qua ba đo th qua nh ng hoàn nh và công vi th ng iạ ườđc nh ta lòng ng trên chi khu. Ng ng ườ ườ ặl ,b quy tâm trong công vi kháng chi n, công vi lao ệđng xu đn công vi chi đu. Ng đm th yêu ườ ắcon, bó buôn làng,quê ng, cách ng, khát khao đt ươ ấn đc đc do.ướ ượ ựb. Qua ru tr ti :ờ ẹ­ Đi ru đo th ta th đc tình yêu con tha ượthi dàng ng Tình yêu tr dài qua ru…ế ườ ờ­ Nh ng đi khúc “Ng ngoan a­kay i,ng ngoan a­kay i”,”M ẹth ng a­kay”, “Con cho ”, “Mai sau con n” nh nh nhươ ạt lòng ng tha thi yêu th ng con. mong cho con ườ ươ ẹng ngoan, và có đc nh ng gi đp, mong con mau n.ủ ượ ớ­ Tình yêu con li n, hòa quy nh ng tình chung ảr ng n:ộ ớ+ th ng a­kay, th ng đi.ẹ ươ ươ ộ+ th ng a­kay, th ng làng đói.ẹ ươ ươ+ th ng a­kay, th ng đt c.ẹ ươ ươ ướ­> trúc đi ng trong ng câu th ­> Tình yêu con hòa tình ớyêu buôn làng, yêu kháng chi n, yêu đt c…Tình gia đình ướ ảriêng hòa tình chung ng dân ­> ớnh ng tình y, lòng ng càng tr nên cao lao ườ ớ­> tr ng thành sâu trong tình và suy nghĩ ng ưở ườ ẹmi nề núi.facebook.com/hocvanlop9­ Trong hát ru, ta còn th th gi mà cao đp ướ ủng :ườ ẹ+ “Con cho tr ng ng Mai sau con vung chày ớlún sân” ­> mong mu giã đc th nhi nuôi đi, ượ ộm cu Tai sau này có kh ng tráng “vung ướ ườchày lún sân”, tr thành chàng trai dũng mãnh.ở ộ+ “Con cho lên đu Mai sau con phát Ka­ơ ườl i” ­> mong lên đu dân làng qua đói kh ướ ượ ổmong mu con trai sau này là dũng sĩ có kh phi ỏth ng, “phát Ka–l i”, đem cu ng no đy cho ườ ườ ủbuôn làng.+ “Con cho th đc Bác Mai sau con làm ng Tơ ượ ườ ựdo…” ­> mong trong gi con cho đc th Bác ướ ượ ấH .M sau này cu Tai thành ng do. Đó là ướ ườ ướ ơcháy ng, lao nh t, đp nh t.ỏ ướ ấ­> th mà tăng ti ­> cho con khôn, nh ướ ạm gi giang, đt đc p, th ng nh t, đc th Bác ướ ướ ượ ấH con đc làm ng do… mong và ượ ườ Ướ ầtình m, khát ng ngày càng ng n, ngày càng hòa cùng ớcông cu kháng chi gian kh anh dũng quê ng, đt ươ cướ=> Qua bài th ta th đc đp trong tâm ng ph nơ ượ ườ ữdân Ta­ôi ng ph trung u, đm đang, nuôi con th mà ườ ơv góp ph cho th ng chung cách ng, đt c. Đó ướlà ng ph lao đng nh nh mà luôn có ni tinộ ườ ềson vào ng lai dân c. Ng chính là bi ng ươ ườ ượđp ng ph Vi Nam trong nh ng năm tháng ch ng Mẹ ườ ỹgian kh mà hào hùng.ổ=> Nguy Khoa Đi đã kh thành công ng đài ng ượ ằngôn ng ng Vi Nam bình mà vĩ đi trong cu kháng ườ ộchi oanh li dân c.ế ộIII ng t:ổ ế1. dung:ộ­ Bài th là khúc hát ru, cũng là tâm tình tha thi ng Tàơ ườ ẹ– ôi đi đa con yêu đang ng ngày lên trên ng Bài thố ơb tình yêu th ng đm th ng đi con, tình ươ ườ ảg bó quê ng, cu ng lao đng và chi đu núi ươ ơr ng chi khu, dù còn gian nan đng th ng ướ ọcon mau khôn, kh nh, tr thành công dân đt ướt do.ự2. Ngh thu t:ệ ậBài th nh nh ng đi khúc ru ng ngào, trìu ừtha thi t, mãnh li t, khúc ru ra tr ng xúc ườ ảm i.Bài th có nhi hình nh đp, giàu bi đt và bi ảnh “Nh chày nghiêng gi ng em nghiêng”; “M tr thì ắn trên đi tr em trên ng”…ằ ưTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

2020-09-27 18:57:05