Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Slide bài giảng Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-01-16 03:50:03 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 267 | Lượt Download: 3 | File size: 1.057792 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

a) 432 - 215=?

4432
32

215
2217
21 5
2 17

• 2 không trừ được 5, lấy 12 trừ 5
bằng 7, viết 7 nhớ 1
• 1 thêm 1 bằng 2, 3 trừ 2 bằng 1, ta
viết 1
• 4 trừ 2 bằng 2, viết 2

b) 627 - 143=?
• 7 trừ 3 bằng 4, viết 4

6627
27

143
12284
43
4 84

• 2 không trừ được 4, lấy 12 trừ 4
bằng 8, viết 8 nhớ 1
• 1 thêm 1 bằng 2, 6 trừ 2 bằng 4 viết 4