Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Slide bài giảng Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-01-16 06:54:05 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 268 | Lượt Download: 0 | File size: 15.24224 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Thứ sáu ngày 27 tháng 12 năm 2019
Toán

* Đọc các bảng nhân, chia đã học.
* Đặt tính rồi tính

457 : 4

724 : 6

Thứ sáu ngày 27 tháng 12 năm 2019
Toán

* Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:

a) 180 : 6 + 30
= 30 + 30
=

60

b) 45 : 5 + 30
= 9 + 30
=
39

Thứ sáu ngày 27 tháng 12 năm 2019
Toán
Luyện tập (trang 81)
Bài 1: Tính giá trị biểu thức:
a) 125 – 85 + 80
=
40 + 80
=

120

b) 68 + 32 - 10
= 100
- 10
=

90

21 x 2 x 4
= 42 x 4
=
168
30 x 8 + 50
= 240 + 50
=

290

Thứ sáu ngày 27 tháng 12 năm 2019
Toán
Luyện tập .
Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

a) 375 – 10 x 3
= 375 - 30
=
b)

345
306 + 93 : 3

= 306
=

+ 31
337

64 : 8 + 30
=
8 + 30
=
38
5 x 11 - 20
= 55 - 20
=

35

Thứ sáu ngày 27 tháng 12 năm 2019
Toán
Luyện tập
Bài 3: Tính giá trị biểu thức:

a) 81 : 9 + 10
=
=

9
+ 10
19

b) 11 x 6 - 60
=
66 - 60
=
6

20 x 9 : 2
=
18 : 2
=
9
12 + 7 x 9
= 12 + 63
=
75

80 : 2 x
3

39

50 + 20 x
4

120

11x 3 + 6

130