Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Slide bài giảng Phép trừ trong phạm vi 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-01-06 07:02:52 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 259 | Lượt Download: 0 | File size: 2.259723 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 7

LUYỆN TẬP

Đúng giơ Đ, sai giơ S
7=6+1

Đ

3+4>7

S

1+5+1=7

Đ

4+2=7

S

Thứ Hai ngày 1 tháng 12 năm 2019
Toán

PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 7

7

-

1

=

6

7

-

6

=

1

5

+

7–2=5

2

=

7

7–5=2

7

-

3

=

4

7

-

4

=

3

Baûng tröø trong
phaïm vi 7
7 – 1 = 6
7 – 6 = 1
7 – 2 = 5
7 – 5 = 2
7 – 3 = 4
7 – 4 = 3