Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Slide bài giảng Phép cộng trong phạm vi 6

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-01-06 05:48:22 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 316 | Lượt Download: 0 | File size: 0.561664 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2018

Toán

Phép cộng trong phạm vi 6
5+1=6

1+5=6

4+2=6

2+4=6

3+3=6

3+3= 6

Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2018

Toán
Phép cộng trong phạm vi 6
5 + 1 = 6

1 + 5 = 6

4 + 2 = 6

2 + 4 = 6

3 + 3 = 6

Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2018

Toán
Phép cộng trong phạm vi 6
5 + 1 = 6

1 + 5 = 6

4 + 2 = 6

2 + 4 = 6

3 + 3 = 6

Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2018

Toán
Phép cộng trong phạm vi 6
5 + 1 = 6

1 + 5 = 6

4 + 2 = 6

2 + 4 = 6

3 + 3 = 6

Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2018

Toán
Phép cộng trong phạm vi 6
5 + 1 = 6

1 + 5 = 6

4 + 2 = 6

2 + 4 = 6

3 + 3 = 6

Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2018

Toán
Phép cộng trong phạm vi 6
Bài 1: Tính
5

2
+

+

6
1

4
6

3
+
3
6

1
+
65

4
+
62

0
+
66

Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2018

Toán
Phép cộng trong phạm vi 6
Bài 2: Tính

4+2= 6
2+4= 6

5+1= 6
1+5= 6

5+0= 5
0+5= 5

2+2= 4
3+3= 6

Toán
Phép cộng trong phạm vi 6
Bài 4: Viết phép tính thích hợp

4 + 2 = 6

3 + 3 = 6

Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2018

Toán
Phép cộng trong phạm vi 6
Bài 3: Tính
4+1+1= 6
3+2+1= 6

5+1+0= 6
4+0+2= 6

2+2+2= 6
3+3+0= 6