Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Slide bài giảng Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-01-17 03:43:24 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 253 | Lượt Download: 0 | File size: 0.780288 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Kiểm tra bài cũ

1 Mỗi hình dưới đây có diện tích là bao nhiêu cm2 ?

A

B

C

D

Bài 1:Mỗi hình dưới đây có diện tích là bao nhiêu
xăng-ti-mét vuông?
2

Diện tích
hình A là

Diện tích hình
2
B là 10cm

8cm

A

B

Diện tích hình

C là 18cm

2

Diện tích hình

D là 8cm 2

C
2

1cm

D

Bài 2. Hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều
rộng 6cm. Hình vuông có cạnh là 9cm
a) Tính chu vi mỗi hình. So sánh chu vi hai
hình đó
b) Tính diện tích mỗi hình. So sánh diện tích
hai hình đó.

Giải

a ) Chu vi hình chữ nhật là:
(12 + 6) x 2 = 36 (cm)
Chu vi hình vuông là :
9 x 4 = 36 (cm)
Hình vuông và hình chữ nhật có chu vi bằng nhau
b) Diện tích hình chữ nhật :
12 x 6 = 72 (cm2)
Diện tích hình vuông :
9 x 9 = 81 (cm2)
Diện tích hình vuông lớn hơn diện tích của hình chữ nhật là :
81 – 72 = 9 (cm2)
Đáp số: 36 cm, 72 cm2, 81 cm2

Bài 3. Em hãy tìm cách tính diện tích hình H có kích thước như
sau :
6cm

3cm

6cm

3cm
9cm
H×nh

H

3 Em tìn cách tính diện tích hình

HCó kích thước :

6cm

6cm

3cm
3cm
9cm
Hình

H

Cách 1 : Có thể chia hình đã cho
Diện tích hình vuông ABCD là :
6 x 6 = 36 (cm2)
Diện tích hình vuông MNHC là :
3 x 3 = 9 (cm2)
Diện tích hình H là :
36 + 9 = 45 (cm2)
Cách 2 :
Có thể chia hình đã cho thành các hình như sau :
Diện tích hình chữ nhật ABCD là :
6 x 3 = 18 (cm2)
Diện tích hình chữ nhật DMNH là :
9 x 3 = 27 (cm2)
Diện tích hình H là :
18 + 27 = 45 (cm2)
Đáp số : 45cm2