Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Slide bài giảng Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào 03:04 AM ngày 17-01-2020 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 235 | Lượt Download: 1 | File size: 0.903168 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT VĨNH PHÚCỞĐ CHÍNHỀTH CỨ KÌ THI CH SINH GI NĂM 2017 2018Ọ ỌĐ THI MÔN: NG VĂNỀ ỮTh gian làm bài: 150 phút (không th gian giao )ờ ềCâu (4,0 đi m)ểXác nh và phân tích hi qu các bi pháp tu ng trong đo thị ượ ơsau: ng chiêm ph ng lên không,ô ăCanh co gio qua thung lúa vàng.â Gio nâng ti ng hat choi chang,ê Long lanh hai li ngang chân tr i.ươ ờ(Trích Ti ng hát mùa tế Nguy Duy)ễCâu (6,0 đi m)ểĐ câu chuy sau:ọ ệCo con ki đang tha chi la trên ng. Chi la con ki nhi uộ ềl n. Đang bo, ki ph kha trên xi măng. No ng giây lat,ầ ạđ chi la ngang qua t, qua ng cach bo lên chi la. bên kia,ặ ượ ờcon ki ti tha chi la và ti cu hành trình.ê ộ( Quà ng cu ngặ quy 5ể )Vi bài văn ngh lu xã trình bày suy nghĩ em nghĩa câu chuy nế ệtrên.Câu (10,0 đi m)ể“Tac ph văn là công trình sang ngh thu lao ng ng iẩ ườngh sĩ đúng là lao ng sang o”.ệ ạ(Nguy Minh Châu)ễEm hi nh th nào nh nh trên? Phân tích bài th Bài th ti xeơ ộkhông kính (SGK Ng văn 9ữ 1, NXB Giáo c) th nh ng đóng góp sángậ ượ ữt Ph Ti Du th ca Vi Nam.ạ ệ-------------H T------------ẾThí sinh không ng tài li u. Can coi thi không gi thích gì thêm.ượ aH và tên thí sinh:.............................................................................; SBD:.............................ọhttps://nguyenthienhuongvp77.violet.vn 1S GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ KÌ THI CH SINH GI NĂM 2017 2018Ọ Ọ- NG CH THIƯỚ MÔN: NG VĂNỮ(G 05 trang)ôA. YÊU CHUNG:Ầ Giám kh dung trình bày trong bài làm sinh, tránh cho đi m.ả ượ ểV ng linh ho ng ch m, ng nhi lí, khuy khích nh ng bài vi cóậ ướ ếc xúc,ả có ch văn, có nh ng suy nghĩ và cách trình bày sáng o.ấ sinh có th làm bài theo nhi cách nh ng đáp ng nh ng yêu di nọ ễđ cho đi đa.ạ Đi bài thi làm tròn 0,25.ể ếB. YÊU TH :Ầ ỂCâu dungộ Đi mể1 Xác nh và phân tích hi qu các bi pháp tu ng trong đo nị ượ ạthơ 4,0a Xác nh các bi pháp tu 2,0* HS tìm các bi pháp tu ng trong đo th :ượ ượ ơ- Nhân hóa: ng chiêm ph ng; canh co gio; gio nâng ti ng hat; haiô ươli ngang.ê chuy giác: ng hat choi changê- tr Long lanh haiươ- Nói quá: Long lanh hai li ngang chân tr ươ ờ(N HS ch tên các bi pháp tu mà không ch ra th cho 1,0ế ượ ểđi m)ể 0,50,50,50,5b Hi qu các bi pháp tu tệ 2,0HS phân tích th tác ng các bi pháp tu nêu trên ng các ýụ ướ ớchính sau:- Các bi pháp tu trên cách ng nhi hình nh màuệ ớs cách ng nhi ng đáo, nhà th đã kh cắ ươ ắh tranh mùa vàng thu. ộ- Trong tranh đó có thiên nhiên ng n, khoáng t, ng ng; có ni vui,ứ ềs quan, hăng say ng lao ng. ườ ộ- Thiên nhiên và con ng hòa quy nhau; vóc con ng lao ng nườ ườ ớlao ngang vũ tr .ầ ụ⇒ tranh đã th hi ni vui ràng ng nông dân tr cứ ượ ườ ướv mùa thu.ụ 0,50,50,50,52 Vi bài văn ngh lu xã trình bày suy nghĩ em nghĩa câuế ềchuy 6,0a. trúc bài văn ngh lu na 0,25b. Xac nh đúng ngh lu n:ị Trong cu ng,ộ con ng ph cóườ ảý chí, ngh c, sáng và lĩnh, dũng khó khăn thị ửthách, cách ng bi lên ng chính kh năng mình.ọ ươ 0,25c. Tri khai ngh lu thành cac lu đi m; ng cac thao tacể ốl lu n; cac lí ch ng; rút ra bài nh th và hànhậ ứđ ng:ộhttps://nguyenthienhuongvp77.violet.vn 2a Gi thích, xác nh ngh lu 1,5- Chi la và tê bi ng cho nh ng khó khăn, tr ng i, nh ngể ượ ữbi có th con ng lúc nào.ế ườ ứ- Con ki ng giây latừ chi la ngang qua t, qua ngặ ượ ằcach bo lên chi la: bi ng cho con ng bi ch nh th thách, bi tể ượ ườ ếkiên trì, sáng o, bình tĩnh, dũng qua khó khăn, th thách ng chínhạ ượ ằkh năng mình.ả ủ=> Câu chuy ng nh ng hàm ch bao nghĩa lao cu ng: conệ ống ph có chí, ngh c, sáng và lĩnh, dũng iườ ớkhó khăn th thách, cách ng bi lên ng kh năng chính mình.ử ươ 0,50,50,5b Bình lu n, ch ng minh đậ 2,5 Kh ng nh câu chuy có nghĩa nhân sinh sâu ng trongẳ ườcu i. vì:ộ ở- Nh ng khó khăn, tr ng th ng ra trong cu ng, luôn kh iữ ườ ượ ỏtoan tính và nh con ng i. Đó là quy lu cu ng mà conư ườ ống ph t. Vì y, ng ph dũng t, ch nh nườ ườ ậth thách ng ng trong cu i; ph hình thành cho mình ngh c, ni mử ềtin, kiên trì, sáng qua.ư ượ- Khi ng tr th thách cu i, con ng bình tĩnh, linh ho t, nh bénứ ướ ườ ạđ tìm ra ng gi quy nh t.ể ướ ấ- Khó khăn, gian kh cũng là đi ki th thách và tôi luy thêm chí, là iô ộđ ng kh ng nh mình. qua nó con ng tr ng thành n,ể ườ ượ ườ ưở ơs ng có nghĩa n.ố ơ- Không ph ai cũng có thái tích qua sóng gió cu i. Cóả ượ ờng nhanh chóng bi quan, chán n; có ng than vãn, buông xuôi; có ng ườ ườ ườ ỷl i, hèn nhát, ch nh n, hàng, cho ph n,…V nh ng con ng iạ ườcó ng nh khó có th thành công trong cu ng, ta phê phán.ố ầ(H sinh làm sang ng nh ng ch ng tiêu bi u)ọ 1,00,50,50,5c Bài nh th và hành ngọ 1,0- Nh th khó khăn là quy lu cu ng mà con ng ph iậ ượ ườ ốm t, chúng ta có thái ng tích c, không hàng, không ngã,ặ ụkhông m, ti, trông ch vào ng khác tr khó khăn, th thách.ặ ườ ướ ử- rèn luy chí, ngh c, luôn quan, tin ng vào cu ng nênầ ưở ạthành qu cho cu i.ả 0,50,5d. Sang oạ 0,25e. Chính dùng câua 0,253 Tác ph văn là công trình sáng ngh thu lao ng aẩ ủng ngh sĩ đúng là lao ng sáng o” ườ Em hi nh th nào nh nh trên? Phân tích bài thể Bài th ti uơ ểđ xe không kínhộ (SGK Ng văn 9ữ 1, NXB Giáo c) th nh ngậ ượ ữđóng góp sáng Ph Ti Du th ca Vi Nam.ạ 10a. trúc bài văn ngh lu na 0,25b. Xac nh đúng ngh lu n:ị Tác ph văn là công trình sángẩ ột ngh thu lao ng ng ngh sĩ đúng là lao ng sáng o; làmạ ườ 0,25https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn 3sáng qua hai bài th Bài th ti xe không kínhơ Ph Ti Du t.ủ ậc. Tri khai ngh lu thành cac lu đi m; ng cac thao tacể ốl lu n; cac lí ch ng; đanh gia khai quat ngh lu n:ậ ậ3.1 Gi thích ki nả 1,0- Tac ph văn là công trình sang ngh thu tẩ Tác ph văn ra iẩ ờlà qu quá trình tìm tòi, sáng ra cái có giá tr .ế ị- Lao ng ngh sĩ là lao ng sang oộ Ng ngh sĩ luôn ph tìm tòi,ườ ảnghiên u, có nh ng khám phá riêng hình th và dung mang cáiứ ếm cho văn c.ớ ọ=> Nh nh cao vai trò sáng ng ngh sĩ trong sáng tác nghậ ườ ệthu t.ậ 0,250,250,53.2 Lí gi iả 1,5- thân ngh thu là sáng o, làm ngh thu là làm công vi tìm tòi,ả ệsáng không ng ng tìm ra phong cách. Sáng tác văn cũng là ho tạ ạđ ng ngh thu t. y, nó đòi nhà văn luôn ph có sáng o, “ộ kh iơnh ng ngu ch ai kh và sang nh ng gì ch coữ ”. tác ph là tỗ ộphát minh hình th và khám phá dung. Nói cách khác, tác ph mề ẩvăn là công trình sáng hình th và dung.ọ ộ- Sáng là thôi thúc bên trong lý ng, ng, nhu thân aạ ưở ủng ngh sĩ. Sáng nh nguyên lý thành văn, cam vô tườ ưth ng, nguy ng ngh sĩ. y, lao ng ng ngh sĩầ ườ ườ ệđúng là lao ng sáng o.ộ ạ- Ng tìm tác ph văn là th mãn nhu th ng th cáiườ ưở ứđ và nh ng sáng ng ngh sĩ. ng th sáng trong văn đánhẹ ườ ọd phát tri ch văn c.ấ ướ 0,50,50,53.3 Phân tích bài th Bài th ti xe không kínhơ th nh ng đóng gópể ữsáng Ph Ti Du th ca Vi Namạ 5,0a. Gi thi khái quát tác gi tác ph m.ớ ẩ- Ph Ti Du (1941-2007) là trong nh ng ng tiêu bi thạ ươ ếh các nhà th tr tr ng thành cu kháng chi ch ng Mĩ c. Thệ ưở ướ ơPh Ti Du trung th hi hình nh th tr trong cu kháng chi nạ ếch ng Mĩ qua các hình ng ng lính và cô thanh niên xung phong trên tuy nố ượ ườ ếđ ng Tr ng n.ườ ườ ơ- Bài th ti xe không kínhơ mằ trong chùm th Ph Ti Du tơ ậđ ng gi Nh cu thi th báo Văn ngh năm 1969, sau inượ ượtrong “V ng trăng qu ng a”ầ (1970). sáng tác trong th kì cu khángượ ộchi ch ng Mĩ đang di ra gay go, ác li t. âm đi hào hùng, kh eế ỏkho bài th đã th tr thành kèn xung tr n, ti ng hát quy th ng aắ ủtu tr Vi Nam th kì ch ng Mĩ. Thi ph th hi rõ nh ng đóng góp sángt Ph Ti Du th ca Vi Nam ph ng di dungạ ươ ộvà hình th c.ứ Nh ng sáng Ph Ti Du trong “ữ Bài th ti xe khôngơ ộkính”* dung:ề ộ- Sang trong cach nhìn, cach nh hình ng nh ng ng iạ ượ ườlính lai xe trên tuy ng Tr ng n:ê ườ ườ ơ+ Nh ng ng lính lai xeữ ườ ra chi tr ng th hiên ngang, ung dung, tê ườ 0,250,250,5https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn 4tin, tâm lãng n, yêu iô Trên tuy ng Tr ng khói aế ườ ườ ửnh ng ng lính lái xe ra chi tr ng iữ ườ ườ th ung dung, bình tĩnh, tin.ư ưTrong th ung dung y, ng lính lái xe có nh ng nh riêng khiư ườ ấđ ti xúc tr ti thiên nhiên bên ngoài, hòa mình thiên nhiên iượ ồđ do giao m, chiêm ng ng th gi qua nh ng chi xe không kính. Cóượ ưỡ ếr nhi giác thú ng lính trên nh ng chi xe không cóấ ườ ếkính. Thiên nhiên, ng nh cũng bay theo ra chi tr ng. Nh ng đi uạ ườ ườ ềnày giúp ng nh nét hào hoa, kiêu c, lãng và yêu iườ ượ ờc nh ng ng lính tr là hi th nh ng qua nh nhà thủ ườ ơđã tr thành nh ng hình nh lãng n.ở ạ+ là nh ng chi sĩ lai xe tinh th quan, tr trung, sôi i, ch pọ ấkho khăn, nguy hi mể Các anh nhìn vào khó khăn, gian kh hi sinh mà không hô ềrun né tránh lĩnh ng vàng. Ni vui, ti ng ng línhợ ườ ườc lên cách nhiên gi gian kh hi nguy cu chi n. Tr iấ ướ ọkhó khăn, nguy hi m, các anh “c i” ch ng tâm, lo ng, các anhể ườ ắs sàng ch nh th thách, gian lao nh th đó là đi u. Các anh yẵ ấcái bi lòng dũng m, thái hiên ngang th ng cái bi nấ ếc chi tr ng sinh gian kh ác li t. ườ ệ+ Tình ng chí, ng sâu mô Tình ng chí, ng là trong nh ngồ ữph ch cao nh ng ng lính cách ng nói chung, trong bài th aẩ ườ ủPh Ti Du t, ng lính th hi cách nhiên,ạ ườ ượ ưdung dị kh li chi tranh đã nên ti xe không kính. Nh ngư ữchi xe kh mi qu đây thành ti i. Cái “ế tay quaăc kính iử nh ng chi xe không kính tr thành đi ki thu iủ ợđ các anh th hi tình m, ni tin, truy cho nhau nh, bù tinhể ắth cho nh ng thi th ch mà ng lính ph ch ng. Tình ngầ ườ ồchí, ng còn th hi cách áp, gi qua nh ng gi phút sinhồ ượ ờho bó trong chi u, càng bó trong th ng. Sauạ ườnh ng phút ngh ng thoáng ch và ng nh ng ng lính lái xeữ ườđã xích thành gia đình “ạ chung bat đũa nghĩa là gia đình yấ ”. Đó là gia đìnhc nh ng ng lính cùng chung nhi lí ng chi u.ủ ườ ưở Tình ng chí,ồđ ng đã bi thành ng giúp các anh qua khó khăn, nguy hi m,ồ ượ ểchi qu thân yêu. nh ng lính th Chíế ườ ồMinh là truy th ng và hi i. là hi thân ch nghĩaẻ ủanh hùng cách ng, là hình ng nh th “ạ ượ Nh Th ch Sanh aư ủth hai iê ươ (T u).ố ữ+ là nh ng ng lính co long yêu c, chí chi gi phong mi nọ ườ ướ ềNam gian kh chi tr ng ngày càng nâng lên nh ng khôngư ườ ưth làm chùn nh ng đoàn xe đuôi nhau ngày đêm ti phía tr c.ể ướ ướB trong nh ng chi xe tàn ng băng băng ra chi tr ng có “ở ườ tộtrai tim vì mi Nam yêu th ng. Trái tim dào tình yêu qu nh máuề ươ ưth t. Trái tim luôn luôn sôi căm thù gi tàn. th còn mu nị ốh ng con ng chân lý th chúng ta: nh quy nh chi nướ ườ ếth ng không ch là nh vũ khí mà còn là nh lòng yêu c,ắ ước chí, ni quan tin ng, tinh th quy chi quy th ng conủ ưở ủng i.ườ- Sang trong th hi n, kh ng nh ti ng noi, xúc cai tôi ca nhânạ Đó là xúc chân thành, dào tình yêu c, ướ gi ng đi uọ ệngang tàng, ngh ch ng m, táo ch lính. Gi ng đi vui i, sôi i, tr trung, nhiên, hóm nh, dí mà sâu cọ ươ ắy làm cho th văn xuôi, tho i, nói th ng ngày nh ngấ ườ ưv thú và giàu ch th .ẫ 0,50,50,50,250,250,5https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn 5* ngh thu t:ề ậ- nhan bài th đao, khac lặ Bài th có nhan khá dài, ngơ ưởnh có ch th nh ng chính nhan thu hút ng cái cư ườ ộđáo nó. Nhan bài th đã làm rõ hình nh toàn bài: nh ng chi củ ếxe không kính. Tác gi thêm vào nhan hai ch “bài th nh nói lên cách nhìn,ả ưcách khai thác hi th tác gi không ph ch vi nh ng chi xeệ ếkhông kính hay là cái hi th kh li chi tranh, mà ch mu nóiệ ốv ch th hi th y, ch th tu tr Vi Nam dũng m, hiênề ảngang, lên nh ng thi th n, gian kh kh nghi chi tranh.ượ Sang hình nh nh ng chi xe không kínhạ nay, hình nh tàu xe vào thư ơth ng “mĩ hóa”, “lãng hóa” và th ng mang nghĩa ng tr ngườ ượ ườ ượ ưh là th c. bài th này, Ph Ti Du vào hình nh nh ng chi xeơ ếkhông kính miêu th chi ti t, th tr tr và th ng trênượ ườ ặtuy ng Tr ng n. Ph có th nh m, có nét tinh ngh ch,ế ườ ườ ịngang tàng nh Ph Ti Du phát hi ra c, nó vào th vàư ượ trởthành bi ng đáo th ca th ch ng Mĩ.ể ượ ố- Gi ng đi và ngôn ngọ Ngôn ng bài th gi ng ng ch ng, iữ ờs ng chi tr ng, làm giàu thêm ch đi th ca th hi chân th cố ườ ưhình nh ng lính lái xe. Gi ng th th văn xuôi, tho i,ả ườ ạl nói th ng nh ng giàu ch th Đây chính là nét đáo nên tờ ườ ộgi ng đi ngang tàng, tr trung, sôi i, tinh ngh ch, nhiên, th hi cái hiênọ ệngang, ch khó khăn, nguy hi các anh lính lái xe Tr ng n.ấ ườ ơ- Th thể linh ho gi th ch th ch có ch hay 10 chế ữt cho bài th đi th nói nhiên, sinh ng, góp ph oạ ạnên ch th i, gi ng đi th ca ch ng .ấ 0,50,50,53.4 Đánh giá 1,5- đóng góp sáng Ph Ti Du trong Bài th ti xe khôngơ ộkính Trên th nh ng nét truy th ng hình ng ng línhơ ượ ườtrong văn c, quan ni mớ “ch đi tìm cai trong nh ng di bi nủ êsôi ng cu ng”ộ Ph Ti Du nh ng ch li hi th cạ ưc cu ng chi tr ng vào trong th Cách ti hi th đã đem iủ ườ ạcho th Ph Ti Du gi ng đi sôi i, tr trung, nhiên, hómơ ồh nh, tinh ngh ch mà sâu c.ỉ ắ- nh nh: ra vai trò cho ng ngh sĩ và ng ti nh văn ch ng.ề ườ ườ ươ+ ng ngh sĩớ ườ Ph dám sáng đôi khi sáng là thân vàoả ấnh ng cu phiêu hi đó là thiên ch cao quý ng mữ ườ ầbút. Sáng trên th và phát huy. sáng góp ph làm nênạ ầg ng tinh th riêng nhà văn, di văn c, thúc yươ ẩs phát tri ngh thu t.ư ậ+ ng cớ ườ Th ng th và trân tr ng nh ng sáng ngh thu aưở ủng ngh sĩ tâm ng ng sáng o.ườ ườ 0,50,50,5d. Đúng chính dung câua 0,25e. Sang oạ 0,25------ -----Ếhttps://nguyenthienhuongvp77.violet.vn
2020-09-29 21:23:50