Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Slide bài giảng Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-01-17 03:04:17 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 417 | Lượt Download: 1 | File size: 0.903168 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Toán

Tính:
35820
25079
60899

92684
4532
6
47358

62346
9507
71853

Toán
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
14273 x 3 = ?

14273
x
3
42819

. 3 nhân 3 bằng 9, viết 9.
. 3 nhân 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2.

. 3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8,
viết 8.
. 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1.

. 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4 ,
viết 4.

Vậy: 14273 x 3 = 42819

Toán
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Bài 1: Tính :

21526
x
3

40729
x
2

17092
x
4

15180
x
5

64578

81458

68368

75900

Toán
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Bài 2:

Số ?

Thừa số

19091

Thừa số

5

Tích

13070 10709
6

7

95455 78420 74963

Toán
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Bài 3 : Lần đầu người ta chuyển 27150 kg thóc vào kho, lần sau
chuyển được số thóc gấp đôi lần đầu. Hỏi cả hai lần chuyển vào
kho được bao nhiêu ki-lô-gam thóc ?
Tóm tắt:
Lần đầu:
Lần sau:

27150 kg

? kg

? kg
Bài giải :
Số ki-lô-gam thóc lần sau chuyển được là:
27150 x 2 = 54300 (kg)
Số ki-lô-gam thóc cả hai lần chuyển được là :
27150 + 54300 = 81450 (kg)
Đáp số : 81450 kg.

Toán
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Tóm tắt:
Lần đầu:
Lần sau:
Cách 2

27150 kg

? kg

?
Bài giải:

Coi 27150 kg thóc chuyển lần đầu là một phần thì lần sau
chuyển được 2 phần. Tổng số phần bằng nhau là:
1 + 2 = 3 (phần)
Cả hai lần chuyển vào kho được là :
27150 x 3 = 81450 (kg)
Đáp số : 81450 kg