Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Slide bài giảng Ngày, tháng

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-01-14 04:26:20 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 311 | Lượt Download: 0 | File size: 5.320192 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG TH TRẦN ĐẠI NGHĨA

GIÁO VIÊN : Phan Tê Mil

Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019
Toán

Đồng
Đồng hồ
hồ chỉ
chỉ mấy
mấy giờ?
giờ?
11 giờ
14 giờ

8 giờ

18 giờ

Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019
Toán

Ngày , tháng
Đây là tờ lịch ghi các ngày trong tháng 11
THỨ
HAI

11

3
10
17
24

THỨ
BA

4
11
18
25

THỨ


5
12
19
26

THỨ
NĂM

6
13
20
27

THỨ
SÁU

THỨ
BẢY

CHỦ
NHẬT

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

Trong một
có mấynào
ngàyem
Thứ
ngày
Tờ tuần
lịch tháng
cho
biết
điều
? đầu tuần
??Vì
saomấy
emlàgì
và kết thúc
biếtmột
? tuần vào thứ mấy ?

Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019
Toán
Ngày, tháng
THỨ
HAI

11

THỨ
BA

THỨ


THỨ
NĂM

THỨ
SÁU

THỨ
BẢY

CHỦ
NHẬT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Ngày đầu tiên của tháng 11 là ngày mấy ?
Ngày 1 là ngày thứ mấy ?

Ngày thứ bảy

Ngày 1

Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019
Toán
Ngày, tháng
THỨ
HAI

11

THỨ
BA

THỨ


THỨ
NĂM

THỨ
SÁU

THỨ
BẢY

CHỦ
NHẬT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Vậy tháng 11 có bao nhiêu ngày ?
Tháng 11 có 30 ngày

Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019
Toán
Ngày, tháng
THỨ
HAI

11

THỨ
BA

THỨ


THỨ
NĂM

THỨ
SÁU

THỨ
BẢY

CHỦ
NHẬT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Hãy nêu các ngày thứ tư trong tháng.

Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019
Toán
Ngày, tháng
THỨ
HAI

11

THỨ
BA

THỨ


THỨ
NĂM

THỨ
SÁU

THỨ
BẢY

CHỦ
NHẬT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Tháng 11 có bao nhiêu ngày Chủ nhật?
Đó là những ngày nào?
Có 5 ngày chủ nhật

Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019
Toán
Ngày, tháng
THỨ
HAI

11

THỨ
BA

THỨ


THỨ
NĂM

THỨ
SÁU

THỨ
BẢY

CHỦ
NHẬT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Trong tháng 11 các em được nghỉ học mấy ngày ?
10 ngày

Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019
Toán
Ngày, tháng
THỨ
HAI

11

THỨ
BA

THỨ


THỨ
NĂM

THỨ
SÁU

THỨ
BẢY

CHỦ
NHẬT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Hãy đọc các thứ, ngày sau :

Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019
Toán
Ngày, tháng
CÁC LOẠI LỊCH

LỊCH THÁNG NHIỀU TỜ

Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019
Toán
Ngày, tháng
CÁC LOẠI LỊCH

LỊCH ĐỂ BÀN

Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019
Toán
Ngày, tháng
CÁC LOẠI LỊCH

LỊCH NĂM 1 TỜ

Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019
Toán
Ngày, tháng
CÁC LOẠI LỊCH

LỊCH NĂM 1 LÓC

Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019
Toán
Ngày, tháng
CÁC LOẠI LỊCH

LỊCH BỎ TÚI

Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019
Toán
Ngày, tháng
CÁC LOẠI LỊCH

LỊCH NĂM NHIỀU TỜ

Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019
Toán
Ngày, tháng
Bài 1: Đọc, viết (theo mẫu):
Đọc
Ngày bảy tháng mười một

Viết
Ngày 7 tháng 11

Khi đọc hay viết ngày trong tháng ta đọc, viết như
thế nào?

Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019
Toán
Ngày, tháng
Bài 1: Đọc, viết (theo mẫu):
Đọc
Ngày bảy tháng mười một

Viết
Ngày 7 tháng 11

Ngày mười lăm tháng mười một
Ngày 20 tháng 11
Ngày 30 tháng 11

=> Khi đọc hay viết ngày trong tháng ta đọc, viết ngày
trước, tháng sau.

Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2019
Toán
Ngày, tháng
Bài 1: Đọc, viết (theo mẫu):
Đọc

Viết

Ngày bảy tháng mười một

Ngày 7 tháng 11

Ngày mười lăm tháng mười một

Ngày 15 tháng 11

Ngày hai mươi tháng mười một

Ngày 20 tháng 11

Ngày ba mươi tháng mười một

Ngày 30 tháng 11