Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Thực hành xem đồng hồ

65656666306131396330333235376438633134306361386430646161623839633632333566613261356237613164396662383862663362306364393339383163
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào 04:23 AM ngày 14-01-2020 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 238 | Lượt Download: 0 | File size: 2.551808 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bài 1: Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh ?
A

B

C

D

11
10
9
8
7
11
10
9
8
7
11
10
9
8
7
11
10
9
8
7

12

6
12

6
12

6
12

6

1

5
1

5
1

5
1

5

2
3
4

2
3
4

2
3
4

2
3
4

Bài 2: Câu nào đúng ? Câu nào sai ?

a. Đi học đúng giờ

c. Cửa hàng đã mở cửa

b. Đi học muộn giờ

d. Cửa hàng đóng cửa

e. Lan tập đàn lúc
20 giờ

g. Lan tập đàn lúc 8
giờ sáng

Bài 2: Câu nào đúng ? Câu nào sai ?

a. Đi học đúng giờ

Sai

b. Đi học muộn giờ

Đúng

Bài 2: Câu nào đúng ? Câu nào sai ?

10
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3

a. Đi học đúng giờ

Sai

b. Đi học muộn giờ

Đúng

Bài 2: Câu nào đúng ? Câu nào sai ?

c. Cửa hàng đã mở cửa

Sai

d. Cửa hàng đóng cửa

Đúng

Bài 2: Câu nào đúng ? Câu nào sai ?

10
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3

c. Cửa hàng đã mở cửa

Sai

d. Cửa hàng đóng cửa

Đúng

Bài 2: Câu nào đúng ? Câu nào sai ?

e. Lan tập đàn lúc 20 giờ

Đúng

g. Lan tập đàn lúc 8 giờ sáng

Sai

Bài 2: Câu nào đúng ? Câu nào sai ?

10
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3

e. Lan tập đàn lúc 20 giờ

Đúng

f. Lan tập đàn lúc 8 giờ sáng

Sai

Bài 2: Câu nào đúng ? Câu nào sai ?

Đi học
đúng giờ
a.

. Đi học
muộn giờ
b

Sai

c. Cửa hàng
đã mở cửa

Sai

Đúng

d. Cửa hàng
đóng cửa

Đúng

e. Lan tập
đàn lúc 20
giờ

Đúng

g. Lan tập
đàn lúc 8 giờ
sáng

Sai

Quay kim trên mặt đồng
hồ để đồng hồ chỉ:
Bài 3:

8 giờ;
giờ;

11 giờ;
18 giờ;

14
23 giờ