Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Slide bài giảng Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-01-06 07:21:59 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 270 | Lượt Download: 2 | File size: 2.096128 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2019

Toán
Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Kiểm tra bài cũ

§iÒn sè vµo d­íi mçi v¹ch cña tia sè:
11 12 13
15
5……………………10……………...14……
6 7 8 9

chôc

®¬n


ViÕt


®äc sè

1

6

16

­mười sáu

1

7

17

­mười b¶y

1

8

18

­mười t¸m

9

19

­mười chÝn

1

Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2019

Toán

Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín

Bài 1: Viết số:
a) Mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm
14,
11 ,
13,
15,
12,
mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
16

,

17

,

18

,

19.

b) Điền số thích hợp vào ô trống:
10 1 1 1 1 1 1 1 1 19

1 2 3 4 5 6 7 8

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

16

18

17

19

Bài 3: Nối mỗi tranh với một số thích hợp:

19
18
17
16
15
14

Số liền trước số 19 là:
A. 17
B. 18
C. 16

5
4
3
2
1
0

Số liền sau số 16 là:
A.
A.

17

B.

18

C.

19

5
4
3
2
1
0

Số liền sau số 15 là:
A.

14

B.

18

C.
C.

16

5
4
3
2
1
0

5
4
3
2
1
0

Ong về nhà

- Số liền sau của 15 là số :

8
- Số liền sau của 10 là số :

6
- Số liền sau của 9 là số :

19
- Số liền sau của 11 là số :

- Số liền sau của 7 là số :

16
- Số liền sau của 19 là số :

10
- Số liền sau của 18 là số :

12
- Số liền sau của 5 là số :

11

Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2019

Toán
Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Bài 4: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số:
10 11 12 13 14 15 16

17

18

19