Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Slide bài giảng Luyện tập Trang 167

33646564366631636330643264666333346365613465333933363466363266653636623139663362356435326535656138636338333265643138393139623837
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào 08:50 AM ngày 7-01-2020 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 275 | Lượt Download: 0 | File size: 2.802176 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Trường Tiểu học ÊaTrul

KÍNH
THẦY
MẾN
BẠN

Phước Lộc 2

LỚP 1 A

GV:Trần Thị Phương
Nguyễn Thi Tâm

CHĂM
NGOAN
HỌC
GIỎI

Thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2016
Toán

Bài cũ
1.Viết theo mẫu :
35 = 30 + 5
45 = ….
40 ++ 5….
27 = ….
20 ++ 7….
79 = ….
70 ++ 9….
28 = ….
20 ++ 8….
Phước Lộc 2

Nguyễn Thi Tâm

Thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2016
Toán

Bài cũ
2. Tính :
24
+
31
55
Phước Lộc 2

53
+
40
93

68
32
36
Nguyễn Thi Tâm

87
50
37

Thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2016
Toán
Ôn tập : Các số đến 100

1.Viết các số :
Ba mươi tám : 38
Hai mươi tám : 28
Năm mươi tư : 54
Sáu mươi mốt : 61
Ba mươi : 30

Phước Lộc 2

Mười chín : 19
Bảy mươi chín : 79
Tám mươi ba : 83
Bảy mươi bảy : 77

Nguyễn Thi Tâm

Thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2010
Toán
Ôn tập : Các số đến 100

Phước Lộc 2

Nguyễn Thi Tâm

Thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2016
Toán
Ôn tập : Các số đến 100
2. Viết số thích hợp vào chỗ trống :
Số liền trước
18
54
29
77

Phước Lộc 2

43
98

số đã biết
19
55
30
78
44
99

Nguyễn Thi Tâm

Số liền sau
20
56
31
79
45
100

Phước Lộc 2

Nguyễn Thi Tâm

Thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2016
Toán
Ôn tập : Các số đến 100
3. a) Khoanh vào số bé nhất :
59 ;
34 ;
76 ;
3. b) Khoanh vào số lớn nhất :
66 ;
39 ;
54 ;
66

Phước Lộc 2

Nguyễn Thi Tâm

28
28

58

Thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2016
Toán
Ôn tập : Các số đến 100

4. Đặt tính rồi tính :
68 – 31
52 + 37
98 – 51
26 +63

Phước Lộc 2

Nguyễn Thi Tâm

35 + 42
75 - 45

Thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2016
Toán
Ôn tập : Các số đến 100
4. Đặt tính rồi tính :

68
31
37

52
+
37
89

35
+
42
77

98
51
47

26
+
63
89

75
45
30

Phước Lộc 2

Nguyễn Thi Tâm