Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Slide bài giảng Luyện tập Trang 151

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-01-07 08:38:30 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 284 | Lượt Download: 0 | File size: 2.586112 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Luyện tập / 151
tuần 28
Giáo viên thực hiện :

Đỗ Thị Liên

Bài 1 :

Lan gấp được 14 cái thuyền, Lan
cho bạn 4 cái thuyền. Hỏi Lan còn
baonhiêu cái thuyền ?

Bài 1 :

Lan gấp được 14 cái thuyền, Lan
cho bạn 4 cái thuyền. Hỏi Lan còn
bao nhiêu cái thuyền ?
Tóm tắt:
Có:
Cho:

14

cái thuyền

4

cái thuyền

Còn lại: .... cái thuyền?

Lan
còn
lại số
là Lan
:cái thuyền
lại
SốLan
cáicòn
thuyền
còn lạilàlà: :

14 – 4 = 10 (cái thuyền)
Đáp số: 10 cái thuyền

Bài 2 : Nhìn hình
ảnh đặt đề bài toán
và giải bài toán đó.

Tổ em có 9 bạn, trong đó có 5 bạn nữ.
Hỏi tổ em có mấy bạn nam?2

? bạn nam

Bài giải

Số bạn nam tổ em có là :
9 – 5 = 4 (bạn)
Đáp số: 4 bạn

Bài 3: Một sợi dây dài 13 cm, đã cắt đi
2cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu
xăngtimét ?

Bài 3
13cm

?cm

2cm

Bài giải

Sợi dây còn lại dài là :
13 – 2 = 11 (cm)
Đáp số: 11 cm