Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Slide bài giảng Luyện tập Trang 144

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-01-07 07:06:57 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 270 | Lượt Download: 0 | File size: 1.27744 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2019

Toán
Kiểm tra:

<
=

<
>

Thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2019

Toán
Luyện tập
Bài 1: Viết số.
a) Ba mươi, mười ba, mười hai, hai mươi.
30, 13, 12, 20.
b) Bảy mươi bảy, bốn mươi tư, chín mươi sáu, sáu mươi chín.
77, 44, 96, 69.
c) Tám mươi mốt, mười, chín mươi chín, bốn mươi tám.
81, 10, 99, 48.

Thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2019

Toán
Luyện tập
Bài 2: Viết (theo mẫu).
Mẫu : Số liền sau của 80 là 81
71
24 ; Số liền sau của 70 là ….
a) Số liền sau của 23 là….
85
b) Số liền sau của 84 là…..

99
; Số liền sau của 98 là ….

55
c) Số liền sau của 54 là….

; Số liền sau của 69 là ….
70

40
d) Số liền sau của 39 là….

41
; Số liền sau của 40 là ….

Thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2019

Toán
Luyện tập
Bài 3: >, <, = ?
a) 34 ….50
<

b) 47….
> 45

< 66
c) 55….

>
78….69

81….
< 82

44….
> 33

72 ….81
<

95….
> 90

77….
< 99

62….62
=

61….63
<

88….22
>

Thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2019

Toán
Luyện tập
Bài 4: Viết (theo mẫu).
80 + ….
7
7 đơn vị; ta viết : 87 = ….
a) 87 gồm …
8 chục và …
5 chục và …
9 đơn vị; ta viết : 59 = ….
50 + ….
9
b) 59 gồm …
2 chục và …
0 đơn vị; ta viết : 20 = ….
20 + ….
0
c) 20 gồm …
9 chục và …
90 + ….
9 đơn vị; ta viết : 99 = ….
9
d) 99 gồm …