Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Slide bài giảng Luyện tập Trang 131

66316136333338666131616634656162396436666638363439366232653866646561353637313834626234333333326439316234363131656162623263396235
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào 10:21 AM ngày 15-01-2020 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 232 | Lượt Download: 0 | File size: 2.76992 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

LUYỆN TẬP

Thứ bảy ngày 16 tháng 3 năm 2019
Toán

KIỂM TRA BÀI CŨ

Muốn tính chu vi hình tam giác (chu vi hình tứ giác) ta
làm thế nào?

Thứ bảy ngày 16 tháng 3 năm 2019
Toán
LUYỆN TẬP

Thứ bảy ngày 16 tháng 3 năm 2019
Toán
LUYỆN TẬP
Bài 1: Nối các điểm để được:
a) Một đường gấp khúc
gồm ba đoạn thẳng

.B

b) Một hình tam giác

.

C

.

.
.B

.N

A

.D

A

M

.

c) Một hình tứ giác

.

.C

P

D

.

Thứ bảy ngày 16 tháng 3 năm 2019
Toán
LUYỆN TẬP
Bài 1: Nối các điểm để được:
a) Một đường gấp khúc b) Một hình tam giác
gồm ba đoạn thẳng

.B

.

C

.

.
.B

.N

A

.D

A

M

.

c)Một hình tứ giác

.

.C

P

D

.

Thứ bảy ngày 16 tháng 3 năm 2019
Toán
LUYỆN TẬP
Bài 1:
Bài 3:
Hình tứ giác DEGH có độ dài
Bài 2: Tính chu vi hình
các cạnh là DE = 3cm,
tam giác ABC, biết độ
EG = 5 cm, GH = 6cm, DH =
dài các cạnh là: AB =
4cm. Tính chu vi hình tứ giác
2cm, BC = 5cm, AC =
đó.
E
4cm.
B

3cm

C

4cm

4cm

m
5c

A

m
5c

2c
m

D

H

G
6cm

Thứ bảy ngày 16 tháng 3 năm 2019
Toán
LUYỆN TẬP

Bài 1:
Bài 2: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh
là: AB = 2cm, BC = 5cm, AC = 4cm.

m
5c

2c
m

B

A
4cm

Bài giải
Chu vi hình tam giác ABC là:
2 + 4 + 5 = 11 (cm)
Đáp số: 11 cm
C