Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Slide bài giảng Luyện tập chung Trang 169

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-01-07 08:55:34 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 339 | Lượt Download: 0 | File size: 34.010624 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

Đồng hồ chỉ mấy giờ?
11
10

12

2
3

11
10
9

4

8

1

9
8

12

1
2

11
10

3
4

9
8

12

1

2
3
4

5

7 6 5

8 giờ

3 giờ

12 giờ

12

12

12

7

11
10
9
8
7

6

6

1

5

1 giờ

2
3
4

11
10
9
8
7

6

1

5

2
3
4

10 giờ

7

11
10
9
8
7

6

6

5

1

5

4 giờ

2
3
4

1

11
10
9
8

Nối đồng hồ với số chỉ giờ đúng:
12

1

7 6 5

9 giờ

2
3
4

11
10

12

1

9
8

7 6 5

6 giờ

2
3
4

11
10

12

1

9
8

7

6

5

3 giờ

2
3
4

11
10
9
8
7

12

6

1

5

2
3
4

10 giờ

11
10
9
8
7

12

6

1

5

2
3
4

2 giờ

2 Quay các kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ:
a) 11 giờ
b) 5 giờ
c) 3 giờ
d) 6 giờ

12 1
11
2
10
9
3
4
8
7 6 5

2 Quay các kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ:
e) 7 giờ
g) 8 giờ
h) 10 giờ
i) 12 giờ

12 1
11
2
10
9
3
4
8
7 6 5

3

Nối mỗi câu với đồng hồ thích hợp (theo mẫu):
11

A

12

1
2

10

8

B

4
7
12

11

6

3

9

Em đi học lúc 7 giờ

7

6

11

4
7

11

2
3

8

8

1

9

6

5

1
2
3

Em tưới hoa buổi chiều lúc 5 giờ

10

E

9

5

12

5
12

11

Em học buổi chiều lúc 2 giờ

4
7

6

10

3

Em đi ngủ lúc 9 giờ tối

D

4

8

2

9

1
2

Em học xong buổi sáng lúc 11 giờ

1

10

C

5

12

11
10

3

9

8

Em ngủ dậy lúc 6 giờ sáng

4
7

12

6

5

1
2

10

3

9
8

4
7

6

5

G

12 1
11
2
10
3
9
4
8
7 6 5

Lúc
Lúc 77 giờ
giờ tối,
tối, em
em
thường
thường làm
làm gì?
gì?
Lúc
Lúc 77 giờ
giờ tối,
tối, em
em
thường
thường học
học bài
bài

và làm
làm bài
bài tập.
tập.

Lúc
Lúc 99 giờ
giờ tối,
tối, em
em làm
làm
gì?
gì?

12 1
11
2
10
3
9
4
8
7 6 5

Lúc
Lúc 99 giờ
giờ tối,
tối,
em
em đi
đi ngủ.
ngủ.

Lúc
6em
Lúc
Lúc 66 giờ
giờ sáng,
sáng,
Lúc em
6 giờ
giờ sáng,
sáng,
em
thường
gì?
thường làm
làm
em tập
tập
gì? thể
thể dục.
dục.

12 1
11
2
10
3
9
4
8
7 6 5