Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Slide bài giảng Luyện tập chung Trang 152

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-01-07 08:40:04 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 262 | Lượt Download: 0 | File size: 4.656128 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GV:
GV: Nguyễn
Nguyễn Thị
Thị Thanh
Thanh Hoàn
Hoàn

1. Viết số lớn nhất có hai chữ số?

99

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

: 15 bông hoa
Cho bạn : 4 bông hoa
Còn lại : … bông hoa ?
Bài giải:
Số bông hoa còn lại là:
15 – 4 = 11 (bông hoa)
Đáp số: 11 bông hoa

Trong bến có 6 ô tô, có thêm 2 ô tô vào bến. Hỏi có
tất cả bao nhiêu ô tô?

Bài 1. Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán,
rồi giải bài toán đó:
b. Bài toán:
Lúc đầu trên cành có 6 con
chim, có ...2 con chim bay đi.
trên cành còn lại bao
Hỏi ......................................
nhiêu con chim
...........................?

Tóm tắt:
6 con chim

: ……
bay đi : ……
2 con chim
Còn lại : . . . . . con chim?

Bài 2. Nhìn tranh vẽ nêu tóm tắt bài toán, rồi giải bài toán
đó:

Tóm tắt:

:…..
8 con thỏ
3 con thỏ
Chạy đi :…..
Còn lại
:…. con thỏ ?

Bài giải:
Số con thỏ còn lại là:
8 - 3 = 5 (con thỏ)
Đáp số: 5 con thỏ

Luyện tập chung
Bài 1. Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán,
rồi giải bài toán đó:

a. Bài toán:
5
2
My làm được……bông
hoa, rồi làm thêm được……bông
My
My
làm
làm
được
được
tấttất
cảcả
bao
mấy
nhiêu
bông
bông
hoahoa
hoa nữa. Hỏi ..........................................................................?

Tóm tắt:

5 bông hoa

: ……
2 bông hoa
thêm
: ……
Có tất cả: . . . . . bông hoa?

Bài 1. Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán,
rồi giải bài toán đó:
a. Bài toán:
My làm được 5 bông hoa, rồi làm thêm được 2 bông hoa
nữa. Hỏi My làm được tất cả mấy bông hoa ?

Tóm tắt:

: ..5.. bông hoa
thêm
: ..2.. bông hoa
Có tất cả: ….. bông hoa?

Bài giải
My làm được tất cả số bông hoa là:
5 + 2 = 7(bông hoa)
Đáp số: 7 bông hoa

Bài 1. Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán,
rồi giải bài toán đó:
b. Bài toán:
Lúc đầu trên cành có 6 con
chim, có ...2 con chim bay đi.
trên cành còn lại bao
Hỏi ......................................
nhiêu con chim
...........................?

Tóm tắt:
6 con chim

: ……
bay đi : ……
2 con chim
Còn lại : . . . . . con chim?

b. Bài toán:
Lúc đầu trên cành có 6 con chim, có 2 con chim bay đi. Hỏi trên
cành còn lại bao nhiêu con chim ?

Tóm tắt:

: 6 con chim
bay đi : 2 con chim
Còn lại : . . . con chim?

Bài giải
Trên cành còn lại số con chim
là: 6 – 2 = 4 (con chim)
Đáp số: 4 con chim

Bài 2. Nhìn tranh vẽ nêu tóm tắt bài toán, rồi giải bài toán
đó:

Bài 2. Nhìn tranh vẽ nêu tóm tắt bài toán, rồi giải bài toán
đó:

Tóm tắt:

:…..
8 con thỏ
3 con thỏ
Chạy đi :…..
Còn lại
:…. con thỏ ?

Bài giải:
Số con thỏ còn lại là:
8 - 3 = 5 (con thỏ)
Đáp số: 5 con thỏ

Bài 2. Nhìn tranh vẽ nêu tóm tắt bài toán, rồi giải bài toán
đó:

Cách nêu tóm tắt khác:
Tóm tắt:
Bài giải:
Trong vòng: ..5 con thỏ
Bên ngoài: ..3 con thỏ
Có tất cả: ….. con thỏ?

Có tất cả số con thỏ là:
5 + 3 = 8 (con thỏ)
Đáp số: 8 con thỏ

Ô CỬA BÍ MẬT
Nhìn tranh vẽ, nêu bài toán:

Dặn dò:
-Về nhà làm bài tập trong vở bài tập
toán 1 tập 2 trang 43.
- Chuẩn bị bài sau: Phép cộng trong
phạm vi 100 (cộng không nhớ)