Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Slide bài giảng Làm quen với biểu thức

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào 06:51 AM ngày 16-01-2020 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 220 | Lượt Download: 0 | File size: 0.710656 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bài 14: a/ ra ch cho con ng phát tri kinh và xã i.ạ ườ ộ­ ra ph ng ti sinh ng cho con ng phát tri trí tu đo đc, tinh ươ ườ ứth n.ầb/ Môi tr ng là nh ng đi ki nhiên, nhân bao quanh con ng i, tác ườ ườđng đn và phát tri con ng i.ộ ườ­ Tài nguyên thiên nhiên là nh ng gì có trong nhiên đc con ng khai ượ ườthác.c/ Ngày tháng 6.d/ Các hành vi vi ph m:ạ+ rác bãi.ả ừ+ Phá ng, đt ng.ừ ừ+ Săn t, buôn bán đng hoang dã.ắ ậ+ ng tràn lan thu tr sâu.ử ừ+ các ch th công nghi tr ti vào ngu c.ổ ướ­ Bi pháp môi tr ng:ệ ườ+ Tr ng cây, gây ng.ồ ừ+ Đy nh công tác ch ng nhi môi tr ng.ẩ ườ+ Nghiêm săn t, buôn bán đng quý hi m.ấ ế+ Thu hóa, lai gi ng đng hoang dã.ầ ậ+ Tuyên truy ng cùng ng.ề ườ ừBài 15: a/ Di văn hóa: di văn hóa th và di văn hóa phi ảv th có giá tr ch danh lam th ng nh, khoa c, văn hóa đc ượl gi nhi th .ư ệ­ Di văn hóa th Là ph ch có giá tr ch khoa c, ọvăn hóa bao văn hóa ch danh lam th ng nh, và qu ốgia.­ Di văn hóa phi th Là ph tinh th đc gi ng trí nh ượ ớch vi t, mi ng, truy ngh trình di n.ữ ễb/ Nh ng quy đnh pháp lu di văn hóa:ữ ả­ Nhà có chính sách và phát huy giá tr di văn hóa.ướ ả­ Nhà quy và ích pháp ch di văn hóa.ướ ảCh di văn hóa có trách nhi và pháp huy giá tr di văn ảhóa.­ Nghiêm các hành vi:ấ+ Chi đo t, làm sai ch di văn hóa.ế ả+ ho ho gây nguy ho di văn hóa.ủ ả+ Đào trái phép đa đi kh xây ng trái phép, chi đt đai ấthu di tích ch văn hóa, danh lam th ng nh.ộ ả+ Mua bán, trao đi và chuy trái phép di t, t, qu gia ốthu di tích ch văn hóa, danh lam th ng nh; đa trái phép di t, ổv t, qu gia ra ngoài.ậ ướ+ ng vi và phát huy giá tr di văn hóa th hi nh ng ữhành vi trái pháp lu t.ậc/ Nhã nh cung đình Hu .ạ ế­ Dân ca quan Ninh.ọ ắ­ Ca trù.­ Không gian văn hóa ng chiên Tây Nguyên.ồ­ Gióng.ộBài 16: a/ Tôn giáo: Là hình th tín ng ng, có th ng ch có quan ưỡ ứni m, giáo lí th hi sung bái th linh và nh ng nghi.ệ ễ­ Quy do tín ng ng, tôn giáo: Là công dân có quy theo hay không theo ưỡ ềm tín ng ng và tôn giáo nào; ng đã theo tín ng ng hay tôn giáo ưỡ ườ ưỡ ộnào đó có quy thôi không theo a, ho theo tín ng ng, tôn giáo khácề ưỡmà không ai đc ng ho tr .ượ ưỡ ởb/ Mê tín đoan: Là tin vào nh ng vi nh nhí, Không phù ớl nhiên nhi qu cho cá nhân, gia đình.ẽ ấ­ Phân bi tín ng ng, tôn giáo mê tín đoan:ệ ưỡ Tín ng ng, tôn giáo Mê tín đoan ưỡ ị+ Ni tin vào cái gì đó th bí. Có Tin vào nh ng đi nh nhí, mề ơth ng ch c. ồ+ Đc Đng và Nhà tôn tr ng, phát Đng và Nhà phê phán, ượ ướ ướhuy. ch ng i.ố ạ+ c/ Th Tâm đã ph đo, hành ngh mê tín ti ch nh ệc bà Có th làm nh bà ng thêm. Không ch y, Th Tâm ịcũng gây nh ng đn tinh th bà Hành đng Th Tâm ưở ịđáng chê trách và ph pháp lu lí cách nghiêm kh c.ị ắd/ Trong sinh hi nay có hi ng mê tín đoan:ọ ượ ị+ Tr khi thi kiêng không ăn tr ng, không ăn xôi đu đen, không ăn chu i.ướ ố+ Tr khi đi c, đi thi th ng hay cúng bái đt đi cao.ướ ườ ểBài 17: a/ Xem sách.b/ Qu i: là quan đi bi cao nh Nhân dân, quan quy ựnhà cao nh ng hòa xã ch nghĩa Vi Nam, có nhi ướ ướ ệv và quy n:ụ ạ+ Làm Hi pháp và đi Hi pháp; làm lu và đi lu t;ế ậ+ Quy đnh tiêu, ch tiêu, chính sách, nhi phát tri kinh ế­ xã đt c;ộ ướ+ Quy đnh nh ng nguyên ch ch và ho đng máy ộnhà và ho đng công dân.ướ ủ­ Chính ph Là quan hành chính nhà cao nh ng hòa xã ướ ướ ộh ch nghĩa Vi Nam, th hi quy hành pháp, là quan ch hành ủQu i, có nhi và quy n:ố ạ+ ch thi hành Hi pháp, lu t, ngh quy Qu i, pháp nh, ngh ịquy ban th ng Qu i, nh, quy đnh Ch ch c.ế ườ ướ+ Th ng nh qu lí kinh văn hóa, xã i, giáo c, khoa c, côngố ọngh môi tr ng, thông tin, truy thông, đi ngo i, qu phòng, an ninh qu ườ ốgia, tr an toàn xã i.ậ ộ+ quy và ích Nhà và xã i, quy con ng i, quy ướ ườ ềcông dân; đm tr an toàn xã i.ả ộ­ đng nhân dân: Là quan quy nhà đa ph ng, do Nhân ướ ươdân đa ph ng ra và đc nhân dân đa ph ng giao nhi :ị ươ ượ ươ ụ+ Quy đnh các đa ph ng do lu đnh,ế ươ ị+ Giám sát vi tuân theo Hi pháp và pháp lu đa ph ng.ệ ươ­ ban nhân dân: Là quan ch hành đng nhân dân, do đng ồnhân dân ra, là quan hành chính nhà đa ph ng, ch trách ướ ươ ịnhi ch vi thi hành Hi pháp và pháp lu đa ph ng.ệ ươc/ Qu i: Do nhân dân ra.ố ầ­ Chính ph Do nhân dân ra.ủ ầ­ đng nhân dân: Do nhân dân đa ph ng ra.ộ ươ ầ­ ban nhân dân: Do đng nhân dân ra.Ủ

2020-09-30 03:16:09