Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Slide bài giảng Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-01-16 07:10:58 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 405 | Lượt Download: 1 | File size: 1.577984 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2019
Toán: HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG
KÍNH, BÁN KÍNH

Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2019
Toán:
Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
A

B

M

Hình tam
giác ABC
I

C Q

N

Hình tứ giác
MNPQ

E

G

I

H

P

Hình chữ nhật
EGHI

K
O

M

Hình vuông
IKLM

L
Hình tròn

Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2019
Toán:
Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
1/ Giới thiệu hình tròn
M
A

O

Hình tròn tâm O
B

Bán kính OM
Đường kính AB

Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2019
Toán:
Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
M

A

.

O

B

Hình troøn taâm O
Baùn kính OM
Ñöôøng kính AB

Nhaän xeùt: Trong moät hình
troøn
* Taâm O laø trung ñieåm cuûa ñöôøng
kính AB.

Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2019
Toán:
Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
2/ Vẽ hình tròn:
Giới thiệu dụng cụ vẽ hình tròn: Compa

.

2cm

2cm

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2019
Toán:
Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Luyện tập:
Bài 1: Nêu tên bán kính, đường kính có trong mỗi
hình tròn.
P

M

Bán kính :OM, ON, OP, OQ
O

N

Đường kính : PQ, MN

Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2019
Toán:
Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Bài 1: Nêu tên bán kính, đường kính có trong mỗi
hình tròn.
C
A

Bán kính :OA, OB.
O

I
D

B

Đường kính : AB

Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2019
Toán:
Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Bài 2: Em hãy vẽ hình tròn có:
a/ Tâm O bán kính 2 cm;
b/ Tâm I bán kính 3 cm.

Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2019
Toán:
Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Bài 2: Em hãy vẽ hình tròn có:
a/ Tâm O bán kính 2 cm;

.
O

2cm

0

1

2

3

4

5

b/ Tâm I bán kính 3 cm.

.I
0

3c
m
1 2

3

4

5

Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2019
Toán:
Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Bài 3:

a.Veõ baùn kính OM, ñöôøng kính CD trong
hình troøn sau:
b. Câu nào đúng câu nào sai?

.

O

- Ñoä daøi ñoaïn thaúng OC
daøi hôn ñoaïn thaúng
OD.
- Ñoä daøi ñoaïn thaúng
OC ngaén hôn ñoä daøi
ñoaïn thaúng OM.
- Ñoä daøi ñoaïn thaúng OC