Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Slide bài giảng Diện tích hình chữ nhật

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-01-16 08:34:26 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 220 | Lượt Download: 0 | File size: 0.800768 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Diện tích hình chữ nhật.
4cm

A

B
Hình chữ nhật ABCD có :
4 x 3 = 12 (ô vuông)
Diện tích mỗi ô vuông là 1cm2
Diện tích hình chữ nhật ABCD
3cm
là :
4 x 3 = 12 cm2

1cm2

D

C

Muốn tính diện tích hình chữ
nhật ta lấy chiều dài nhân
với chiều rộng ( cùng đơn vị
đo)

Bài 1

Viết vào ô trống ( theo mẫu )

Chiều dài

5 cm

10 cm

32 cm

Chiều rộng

3 cm

4 cm

8 cm

Diện tích
hình chữ
nhật

2
5 x 3 = 15 (cm10
) x 4 = 40 (cm232
) x 8= 256(cm2)

Chu vi hình
(10+4)x 2=28(cm)
(32+8)x2=80(cm)
chữ nhật (5 + 3)x2 = 16 (cm)

Bài 2. Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng 5 cm,
chiều dài 14 cm. Tính diện tích miếng bìa đó?

Bài giải.
Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:
14 x 5= 70(cm2)
Đáp số: 70cm2

Bài 3. Tính diện tích hình chữ nhật.
a. Chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm
b. Chiều dài 2dm, chiều rộng 9cm
a. Bài giải :
Diện tích hình chữ nhật là:
5 x 3 = 15 (cm2)
Đáp số: 15cm2
b. Bài giải :
2dm = 20cm
Diện tích hình chữ nhật là:
20 x 9 = 180 ( cm2)
Đáp số: 180cm2
phamthothaiduong1509@gmail.com
2020-09-24 13:46:38