Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Slide bài giảng Đề - xi - mét

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào 07:06 AM ngày 8-01-2020 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 222 | Lượt Download: 0 | File size: 1.19552 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PH I: LÍ THUY ẾChuyên 1: LÍ LU CHUNG PHAP LU (6 TI T)ê ẾBÀI 1: PHAP LU VÀ NGÂ ỐI. BẢNG MÔ TẢ:C đấ Nh nbi tậ ếMĐ1S câu: câuốT %: 30%ỉ Thông hi uểMĐ2S câu: câuốT %: 30%ỉ ngậ ụMĐ3S câu: câuốT %: 20%ỉ ng caoậ ụMĐ4S câu: câuốT %: 20%ỉ ệCh đủ êKhái ni mệpháp lu tậ Trình bày kháini pháp lu t,ệ ậcác tr ngặ ưc PL.ủ Phân tích kháini pháp lu .ệ ậCho ví .ụ- Phân tích các cặtr ng phápư ủlu t.ậ ng sậ ốn dung phânộ ểbi các quyệ ớph xã khácạ Liên th cệ ựti các đễ ềliên quan nến dung phápộlu t.ậ ch tả ấc phápủlu tậ rõ ảch pháp ủlu Phân tích ch tả ấxã và ch tộ ấgiai phápấ ủlu t.ậ ng sậ ốn dung bài cộ ọvào các xãấ ềh i.ộ Liên sệ ốn dung vàoộtrong th ti nự ễcu ng.ộ ốM quan hố ệgi phápữlu oậ ạđ cứ Nêu quanốh gi phápệ ữlu oậ ạđ cứ Phân tích quan ốh gi pháp lu ậvà c.ạ Phân bi pháp lu tệ ậv c.ớ Liên ti nự ễII. TÓM DUNG:Ắ Ộ1. Khái ni pháp lu tệ ậa. Pháp lu là gì ?ậ- khi thành Vi Nam dân ch ng hòa (nay là nhà ng hòa xã ch nghĩaừ ướ ướ ủVi Nam) cho nay, ta đã ban hành hi pháp, đó là nh ng hi pháp (ệ ướ HP):HP 1946, HP 1959, HP 1980, HP 1992, HP 2013. HP 2013 là hi pháp nh và có hi uả ệl thi hành ngày 01/01/2014.ự ừ- Pháp lu là th ng các quy chung do nhà ban hành và th cậ ướ ượ ựhi ng quy nhà c.ệ ướb. Các tr ng pháp lu t:ặ ậ- ính quy ph ph bi nạ Pháp lu áp ng nhi n, nhi i, ng i, trong lĩnh cậ ượ ườ ựđ ng xã i.ờ ộ- ính quy c, bu chungề Pháp lu th hi ng nh quy nhà c, bu tậ ượ ướ ấc ng trong xã i.ả ượ ộ- Tính xác nhị ch ch hình th c:ặ Các văn quy ph pháp lu do quan nhà có th quy ban hành. Qu banả ướ ộhành Hi pháp.ế Các văn quy ph pháp lu luôn chính xác, rõ ràng, quy nh ch ch trong Hi nả ượ ếpháp và lu ban hành.ậ2. ch pháp lu t.ả ậa. ch giai pháp lu t.ả ậ- PL mang ch giai sâu vì PL do nhà ban hành mà nhà di cho giaiả ướ ướ ệc quy n, th hi chí giai quy ban hành và th hi ngấ ằquy nhà c. ướ- PL nhà ta mang ch giai công nhân và nhân dân lao ng, th hi chíủ ướ ệc giai công nhân.ủ ấb. ch xã pháp lu t.ả Các quy ph pháp lu ngu th ti ng xã i, do các thành viên trong xã ộth hi n.ự Các qui ph PL th hi trong th ti ng xã vì phát tri xã iạ ượ ộ3. quan gi pháp lu kinh chính tr c:ố ứa. Quan gi pháp lu kinh (ệ gi i)ả ảb. Quan gi pháp lu chính tr (ệ gi i)ả ảc. Quan gi pháp lu cệ Nhà luôn ng chuy nh ng quy ph có tính ph bi n, phù phátướ ựtri và ti xã thành các quy ph pháp lu t.ể Khi y, các giá tr không ch tuân th ng ni tin, ng tâm cá nhân hay doấ ượ ươ ủs ép lu xã mà còn nhà th hi ng nh quy cứ ượ ướ ựnhà c. ướBài 1: PHAP LU VÀ NGÂ ng 30 CÂUổ ốCâu 1: Pháp lu là:â A. th ng các văn và ngh nh do các ban hành và th hi .ệ B. nh ng lu và đi lu th do ng dân nêu ra trong th ng.ữ ườ C. th ng các quy chung do nhà ban hành.ệ ướ D. th ng các quy hình thành theo đi ki th ng ph ng.ệ ươCâu 2: dung pháp lu bao m:ộ A. Các chu thu ng tinh th n, tình con ng i.ẩ ườ B. Quy nh các hành vi làm, ph làm, không làm.ị ượ ượ C. Quy nh các ph công dân quy và nghĩa .ị D. Các quy chung (vi làm, ph làm, không làm).ắ ượ ượCâu 3: trong nh ng đi phân bi pháp lu quy ph cộ là:A. Pháp lu có tính quy c, bu chung.ậ B. Pháp lu có tính quy cậ không bu chung.ắ C. Pháp lu có tính bu chung.ậ D. Pháp lu có tính quy ph mậ ph bi n.ổ ếCâu 4: Pháp lu là ph ng ti nhà c:â ươ ướ A. Qu lý công dân.ả B. Qu lý xã i.ả C. các công dân.ả D. các giai p.ả ấCâu 5: Pháp lu ng hòa xã ch nghĩa Vi Nam thâ ướ hi chí a:ệ uA. Nhân dân lao ngộ .B. Giai nông dân.ấC. Giai công nhân và nhân dân lao ng.ấ ộD. ng trong xã i.ấ ườ ộCâu 6: Pháp lu là ph ng ti công dân:â ươ ểA. ng do, dân ch công ng và văn minh.ố ằB. Th hi và quy n, ích pháp mình.ự ủC. Quy con ng tôn tr ng và tr nhà c.ề ườ ượ ướ ướD. Công dân đi ki phát tri toàn di n.ượ ệCâu 7: Các tr ng pháp lu t:ặ âA. ngu th ti ng, mang tính bu chung, tính quy ph ph bi n.ắ ếB. Vì phát tri xã i,mang tính bu chung, tính quy ph ph bi n.ự ếC. Tính quy ph ph bi n; tính quy c, bu chung; tính xác nh ch ch tạ ặhình th c.ứD. Mang ch giai và ch xã i, mang tính bu chung, mang tính quyả ộph ph bi n.ạ ếCâu 8: ch xã pháp lu th hi n:a ệA. Pháp lu ban hành vì phát tri xã i.ậ ượ ộB. Pháp lu ph ánh nh ng nhu u, ích các ng trong xã i.ậ ộC. Pháp lu quy do, dân ch ng rãi cho nhân dân lao ng.ậ ộD. Pháp lu ngu xã i, do các thành viên xã th hi n, vì phát tri xã i.ậ ộCâu 9: trong nh ng đi phân bi pháp lu quy ph là:ộ ứA. Pháp lu có tính quy c, bu chung. B. Pháp lu có tính quy c.ậ ựC. Pháp lu có tính bu chung. D. Pháp lu có tính quy ph m.ậ ạCâu 10: không có pháp lu xã không:ế ẽA. Dân ch và nh phúc B. Tr và nhậ ịC. Hòa bình và dân ch D. nh và quy cứ ựCâu 11: Trong hàng at quy ph Pháp lu luôn th hi các quan ni ................có tínhọ ềch ph bi n, phù phát tri và ti xã i:â ộA. cạ B. Giáo C. Khoa D. Văn hóaCâu 12: Hãy hoàn thi câu th sau:ệ xin …….. ban hànhả Trăm đi ph có th linh pháp quy n”(sgk GDCD12 Tr04)ề ềA. Pháp lu tậ B. lu C. Hi phápạ D. Đi lu tề ậCâu 13: Kh ng nh nào sau đây là sai:ẳ ịA. Pháp lu là các dung các ng ch tr ng ng.ậ ườ ươ ảB. Pháp lu là quy nh các hành vi làm, ph làm, không làm.ậ ượ ượC. Pháp lu là các quy nh các ph công dân quy và nghĩa .ậ ụD. Pháp lu là các quy chung (vi làm, ph làm, không làm).ậ ượ ượCâu 14: Theo em Nhà dùng công nào qu lý xã i:ướ ộA. pháp lu t.ậ B. ng công an.ự ượC. ng quân i.ự ượ D. máy chính quy các p.ộ ấCâu 15: Em hãy hoàn thi kh ng nh sau:ệ “Pháp lu là th ng quy mangâ ưtinh ....................., do .................. ban hành và th hi n, th hi ....................... giaiả uc th ng tr và ph thu vào các đi ki .................. là nhân đi ch nh các quan xaâ ệh i”ôA. bu qu chí chính tr .ắ ịB. bu chung nhà lý ng chính tr .ắ ướ ưở ịC. bu qu lý ng kinh xã i.ắ ưở ộD. bu chung nhà chí kinh xã i.ắ ướ ộCâu 16: Pháp lu do quan quy nào ban hành:â ựA. Qu iố B. Nhà C. Tòa án D. Vi ki sátướ ểCâu 17: Ch câu tr đúng nh trong các câu sauọ :A. Pháp lu là khuôn riêng cho cách ng trong hoàn nh, đi ki nậ ườ ệnh nhauư B. Pháp lu là cách th riêng cho cách ng trong hoàn nh, đi ki nh nhauậ ườ .C. Pháp lu là khuôn chung cho cách ng trong hoàn nh, đi ki nậ ườ ệnh nhauư D. Pháp lu là cách th chung cho cách ng trong hoàn nh, đi ki nậ ườ ệnh nhauư Câu 18: Kh ng nh nào sau đây là đúng nh t:ẳ âA. Pháp lu là ph ng ti duy nh nhà qu lí nhân dân.ậ ươ ướ B. Pháp lu là ph ng ti duy nh nhà qu lí xã i.ậ ươ ướ C. Pháp lu là ph ng ti ch nhà qu lí xã i.ậ ươ ướ D. Pháp lu là ph ng ti ch nhà qu lí nhân dân.ậ ươ ướ ảCâu 19: Kh ng nh nào sau đây là đúng nh t: âA. ng lãnh nhà thông quaả ướ ng i, ch tr ng, chính sách ng trong ngườ ươ ừth kì.ờB. ng lãnh nhà thông qua các quan quy nhà c, máy chính quy nả ướ ướ ng ph ng.ở ươC. ng lãnh nhà ng cách đào và gi thi nh ng ng viên tú vào cả ướ ơquan nhà c.ướD. ng lãnh nhà thông qua th ng pháp lu và văn lu t, các quy nh lu t.ả ướ ậCâu 20: khi thành Vi Nam dân ch ng hòa (nay là nhà ng hòa xãừ ướ ướ ộh ch nghĩa Vi Nam) cho nay, ta có hi pháp, đó là nh ng hi nộ ướ ếpháp (HP) nào?A. (HP 1946, HP 1959, HP 1980, HP 1992, HP 2013).B. (HP 1945, HP 1959, HP 1980, HP 1992).C. (HP 1946, HP 1959, HP 1980, HP 1992).D. (HP 1945, HP 1959, HP 1980, HP 1991, HP 2013).Câu 21: hi pháp Qu ng hòa xã ch nghĩa Vi Nama ượ ướ ệthông qua ngày 28/11/2013 (HP 2013) có hi năm nào?ệ ựA. 2015 B. 2013C. 2016 D. 2014Câu 22: Kh ng nh nào sau đây là đúng nh t:ẳ âA. công dân có quy bình ng tr tòa án. ướB. công dân có quy bình ng tr pháp lu t.ọ ướ ậC. công dân có quy bình ng quy chính đáng. ợD. công dân có quy bình ng nghĩa .ọ ụCâu 23: Ch ch là ng i……………Nhà c, thay ng hoà xã chu ướ ườ ướ ướ unghĩa Vi Nam và ngo i:ệ ạA. lãnh B. ng C. ch trì D. thay tạ ặCâu 24: Trong các văn quy ph pháp lu sau, em hãy cho bi văn nào có hi ca ựpháp lí cao nh t?âA. Hi pháp B. Ngh quy C. Pháp nh D. Lu tế ậCâu 25: Ch ch do Qu trong bi u:u ướ ểA. ng nhân dân các B. ban nhân các pộ ấC. Nhà D. Qu iướ ộCâu 26: So khu và th gi i, chính tr ta :ớ ướA. Luôn luôn đe do B. Ti nguy cao ổC. nh D. nấ ổCâu 27: Hi pháp là lu nhà có hi pháp lí cao nh nên:ế ướ âA. dung các văn ph phù p, không trái lu nh.ộ ượ ịB. dung các văn ph phù p, không trái quy nh.ộ ượ ịC. dung các văn ph phù p, không i.ộ ượ ổD. dung các văn ph phù p, không trái Hi pháp.ộ ượ ếCâu 28: Theo em nhà ta cho phép ng dân có quy tham gia góp vào các th oướ ườ alu t, đi đó th hi dân ch trong lĩnh nào?â ựA. Kinh tế B. Pháp lu C. Chính tr D. Văn hoá Tinh th nầCâu 29: ng ki th mình pháp lu em hãy cho bi qằ CHXHCNố ướVi Nam có nhi kỳ năm?ệ âA. năm B. năm C. năm D. nămCâu 30: Văn lu bao m:a ôA. Hi pháp, Lu t, Ngh quy qu i. B. Lu t, lu tế ậC. Hi pháp, Lu t, lu D. Hi pháp, Lu tế ậBÀI 2: TH HI PHAP LU TỰ ÂI. NG MÔ TẢ ẢC đấ Nh bi tậ ếMĐ1S câu: 15 câuốT %: 30%ỉ Thông hi uểMĐ2S câu: 15 câuốT %: 30%ỉ ngậ ụMĐ3S câu: 10 câuốT %: 20%ỉ ng caoậ ụMĐ4S câu: 10 câuốT %: 20%ỉ ệCh đủ ê1 Khái ni m, các ệhình th ứth hi ệpháp lu tậ Trình bày kháini th hi nệ ệpháp lu t, cácậhình th th cứ ựhi pháp lu tệ Cho VD- Phân tích cượn ng đi gi ngữ ốnhau và khác nhaugi các hình th cữ ứth hi pháp lu tự Nh xét các tìnhậhu ng th hi nố ệpháp lu trong iậ ờs ngố ng các hìnhậ ụth th hi phápứ ệlu trong th tậ ếcu ngộ ố2. Viph mạpháp lu tậvà tráchnhi mệpháp lý Nêu kháiượni vi ph mệ ạpháp lu và tráchậnhi pháp lýệ- Trình bày cáclo VPPL vàạtrách nhi phápệlý Phân bi vi ph mệ ạpháp lu và viậph c.ạ ứ- Cho VD- Phân bi khácệ ựnhau gi vi ph mữ ạhình và vi ph mự ạhành chính Nh xét, đánh giáậv các hành vi viềph pháp lu vàạ ậtrách nhi pháp lýệtrong tình hu ng cố ụth .ể -Nâng cao th tônứtr ng pháp lu t, ngọ ủh nh ng hành viộ ữth hi đúng phápự ệlu t, ng th phêậ ờphán nh ng hành viữlàm trái quy nh.ị- Gi quy tìnhả ếhu ng trong cu cố ộs ngốII. TÓM DUNG:Ắ Ộ1. Khái ni m, các hình th và các giai đo th hi pháp lu tệ ậa. Khái ni th hi pháp lu tệ Th hi PL là quá trình ho ng có đich làm cho nh ng qui nh PL đi vào cu cạ ôs ng, tr thành nh ng hành vi pháp các cá nhân, ch c.ố ứb. Các hình th th hi pháp lu tứ ậG hình th sau:ồ ứSTT Hình th th cứ ựhi pháp lu tệ dungộ1 ng pháp lu tử Các cá nhân ch ng đúng các quy aổ ủmình, làm nh ng gì pháp lu cho phép làmữ ậ2 Thi hành pháp lu Các cá nhân, ch th hi nghĩa chổ ủđ ng làm nh ng gì pháp lu qui nh ph làm.ộ ả3 Tuân th pháp lu tủ Các cá nhân, ch không làm nh ng đi pháp lu tổ ậc m.ấ4 Áp ng pháp lu tụ Căn pháp lu ra quy nh làm phát sinh, ch tứ ứquy n, nghĩa th cá nhân, ch ứ* Gi ng nhau: là ho ng có đich nh PL vào ng, tr thành hành vi pố ợpháp ng th hi n.u ườ ệ* Khác nhau: Trong hình th ng PL thì ch th PL có th th hi ho không th hi nứ ệquy PL cho phép theo chi mình không ép bu ph th hi n.ề ượ ệ2. Vi ph pháp lu và trách nhi pháp lí.ạ ệa. Vi ph pháp lu t.ạ ậ* Các hi VPPLấ .- Th nh tứ :Là hành vi trái PL xâm các quan xa pháp lu .ạ ượ Bi hi n:ê ệ+ Hành ng:ô Ch th làm nh ng vi không làm theo quy nh pháp lu t.ủ ượ ậVD Nhà máy th ch nhi …ả ễ+ Không hành ng:ô Ch th không làm nh ng vi ph làm theo quy nh PL.ủ ủVD SX-KD không thu đi xe mô tô đèo ba ng i….ộ ườ- Th 2ứ Do ng có ng trách nhi pháp li th hi n.ườ ệNăng trách nhi pháp lý làư :+ tu nh nh (16 tu i) tâm sinh lí bình th ng.ạ ườ+ Có th nh th và đi khi hành vi mình.ể ượ ủ+ Ch trách nhi hành vi mìnhị ủ- Th 3ứ Ng vi ph ph có i.ườ ỗ+ ýỗ ố• tr ti p: Ch th nh th tr qu cho XH và ng khác nh ng mongố ướ ườ ẫmu nó raố ả• gián ti p: Ch th nh th tr qu cho XH và ng khác, tuy không mong mu nố ướ ườ ốnh ng cho nó ra.ữ ẩ+ vô ýỗ• Vô do quá tin: Ch th nh th tr qu cho XH và ng khác nh ng hi ngự ướ ườ ọkhông ra.ẩ• Vô do th Ch th không nh th tr qu cho xã và ng khácả ướ ườ* Khái ni m:ệ VPPL là hành vi trái pháp lu và có do ch th có năng trách nhi pháp liâ ệth hi n, xâm các quan xa pháp lu .ư ượ ệb. Trách nhi pháp lí:ệ Khái ni m:ệ TNPL là nghĩa mà các cá nhân ho ch ph gánh ch qu tụ ừhành vi VPPL mình ủ- Trách nhi pháp lý áp ng nh mệ ượ :+ Bu ch th VPPL ch hành vi trái pháp lu (m đích tr ng ph t)ộ ạ+ Giáo răn đe ng khác không vi ph pháp lu t. (m đích giáo c)ụ ườ ục. Các lo VPPL và trách nhi pháp lí.ạ ệ- Vi ph hình .ạ ự+ Khái ni m:ệ là hành vi vi ph lu t, gây nguy hi cho xã coi là ph quy nhạ ượ ịt lu Hình .ạ ự+ Ch th :u Ch là cá nhân và do ng có năng trách nhi hình gây ra.ỉ ườ ự• Tâm sinh lý bình th ng, có kh năng nh th c.ườ ứ• 16 tu tr lên ch trách nhi hình ph ạ• 14 16 tu ch trách nhi hình ph nghiêm tr ng do vàủ ướ ốđ bi nghiêm tr ng. ọL ý:ư vi lý ng ch thành niên (t 14 18 tu i) ph theo nguyên cệ ườ ướ ắl giáo là ch u, không áp ng hình ph tù chung thân và hình nh giúp aấ ửch sai m, phát tri lành nh, tr thành công dân có ích cho xã i.ữ ộ+ Trách nhi hình :ệ các ch tài nghiêm kh nh (7 HP chính) và hình ph sung doớ ổtòa án áp ng ng ph i.ụ ườ ộ- Vi ph hành chính:ạ+ Khái ni m:ệ là hành vi vi ph pháp lu có nguy hi cho xã th ph m,ạ ạxâm ph các quy qu lí nhà .ạ ướ+ Ch th :u là cá nhân ho ch cặ ứ+ Trách nhi hành chinh:ệ Ng vi ph ph ch trách nhi hành chính theo quy nh phápườ ịlu t.ậ• Ng 14 16 tu ph vi ph hành chính do ý.ườ ướ ố• Ng 16 tu tr lên ph hành chính vi ph hành chính do mình gây ra .ườ ạ- Vi ph dân .ạ ự+ Khái ni m:ệ là hành vi VPPL, xâm các quan tài và quan nhân thân.ạ ệVi ph này th ng th hi vi ch th không th hi ho th hi không đúng các pạ ườ ợđ ng dân .ồ ư+ Ch th :u là cá nhân ho ch cặ ứ+ Trách nhi dân sệ TA áp ng ch th vi ph nh th ng thi ho th cụ ườ ựhi nghĩa do hai bên tho thu n.ệ ậNg tu ch 18 tu khi tham gia các giao ch dân ph ng di nườ ượ ườ ệtheo pháp lu ng ý, có ác quy n, nghĩa trách nhi dân phát sinh giao ch dân doậ ựng di xác và th hi n.ườ ệ- Vi ph lu t:ạ ậ+ Khái ni m:ệ là hành vi xâm các quan lao ng, công nhà …do pháp lu laoạ ướ ậđ ng, pháp lu hành chính .ộ ệ+ Ch thu Cán công nhân, viên; HSSV...ộ+ Trách nhi lu t:ệ do th tr ng quan áp ng ch th VP lu nh khi trách,ủ ưở ểc nh cáo, ng, sa th i.ả ươ ảNh y: VPPL là ki pháp lý và là truy trách nhi pháp lý.ư ệChú ý: Truy trách nhi PL ph o:ứ ả+ Tính pháp chế+ Tính công ng và nhân oằ ạ+ Tính phù pợ Bài 2: TH HI PHAP LU TỰ ÂT ng 50 CÂUổ ốCâu Các ch cá nhân ch ng th hi quy (nh ng vi làm) là:ổ ượA. ng pháp lu t.ử B. Thi hành pháp lu t.ậC. Tuân th pháp lu t.ủ D. Áp ng pháp lu t.ụ ậCâu Các ch cá nhân ch ng th hi nghĩa (nh ng vi ph làm) làổ :A. ng pháp lu t.ử B. Thi hành pháp lu t.ậC. Tuân th pháp lu t.ủ D. Áp ng pháp lu t.ụ ậCâu Các ch cá nhân không làm nh ng vi là:ổ âA. ng pháp lu t.ử B. Thi hành pháp lu t.ậC. Tuân th pháp lu t.ủ D. Áp ng pháp lu t.ụ ậCâu 4: Ng ph ch trách nhi hành chính do vi ph hành chính mà mình gây raườ ạtheo quy nh pháp lu có tu là:ị ổA. 18 tu tr lên.ừ B. 18 tu tr lên.ừ ởC. 16 tu tr lên.ừ D. 14 tu tr lên.ừ ởCâu 5: Vi ph dân là hành vi vi ph pháp lu t, xâm ph i:ạ ớA. các quy qu lý nhà c.ắ ướB. các quan tài và quan nhân thân.ệ ệC. các quan lao ng, công nhà c.ệ ướD. các quy lu lao ngắ ộCâu Ng ph ch trách nhi hình ph do mình gây ra có tu theoườ ổquy nh pháp lu là:ị âA. 14 tu tr lên.ừ B. 16 tu tr lên.ừ ởC. 18 tu tr lên.ừ D. 18 tu tr lên.ừ ởCâu 7: Vi ph hình là: ựA. hành vi nguy hi cho xã i.ấ ộB. hành vi nguy hi cho xã i.ể ộC. hành vi ng nguy hi cho xã i.ươ ộD. hành vi bi nguy hi cho xã iặ ộCâu 8. Vi ph hành chính là hành vi xâm ph các:ạ ạA. quy qu lý nhà .ắ ướ B. quy lu lao ng.ắ ộC. quy qu lý xã i.ắ D. nguyên qu lý hành chính.ắ ảCâu 9: Th hi pháp lu là:ự âA. pháp lu vào ng ng công dân.ư ừB. làm cho nh ng quy nh pháp lu đi vào ng.ữ ốC. làm cho các qui nh pháp lu tr thành các hành vi pháp cá nhân, ch cị ứD. áp ng pháp lu lý các hành vi vi ph pháp lu t.ụ ậCâu 10: Th hi pháp lu là quá trình ho ng có…….., làm cho nh ng………c phápự ulu đi vào cu ng, tr thành nh ng hành vi………c các cá nhân, ch câ :A. th c/quy ph m/h phápứ B. th c/ quy nh/ chu cứ ựC. đích/ quy nh/ chu cụ D. đích/ quy nh/ phápụ ợCâu Nh ng hành vi xâm ph các quan lao ng, quan công nhà c…ữ ướdo pháp lu lao ng quy nh, pháp lu hành chính là vi ph m:â ượ ạA. Hành chính B. Pháp lu hành chínhậC. lu tỉ D. Pháp lu lao ngậ ộCâu 12: Cá nhân ch thi hành pháp lu là th hi nh ng nghĩa chổ uđ ng làm nh ng gì mà pháp lu t:ộ âA. quy nh làmị B. quy nh ph làm ảC. cho phép làm D. không mấCâu 13: Vi ph pháp lu là hành vi trái pháp lu t, có i, do ng có năng …………ạ ườ ựth hi n, xâm các quan xã pháp lu :ự ượ ệA. trách nhi mệ B. hi bi tể ếC. trách nhi pháp líệ D. nghĩa pháp líụCâu 14: Cá nhân, ch tuân th pháp lu là không làm nh ng đi mà pháp lu t: âA. cho phép làm. B. m.ấC. không m.ấ D. không ng ý.ồCâu 15: Trách nhi pháp lý là …....................mà các cá nhân ho ch ph gánh ch uệ ịh qu hành vi vi ph pháp lu mình:â uA. nghĩa vụ B. trách nhi mệC. vi làm D. thái độCâu 16: ng nào sau đây không ph hành chính?ố ượ ạA. Ng 14 tu 16 tu iườ ướ ổB. Ng 12 tu 16 tu iườ ướ ổC. Ng 12 tu 14 tu iườ ướ ổD. Ng 16 tu iườ ướ ổCâu 17: Căn vào đâu xác nh ph mứ A. Tính ch và nguy hi cho xã B. Thái và tinh th hành vi vi ph mộ C. Tr ng thái và thái ch th D. Nh th và kh ngậ ượCâu 18: Ng nào sau đây là ng không có năng trách nhi pháp lí?ườ ườ A. Say B. ép bu cượ C. nh tâm th D. dị ỗCâu 19: Ng coi là ph uườ A. Vi ph hành chínhạ B. Vi ph hình sạ C. Vi ph lu D. Vi ph dân sạ ựCâu 20: Trong các quy dân công dân, quy nào là quan tr ng nh t?ề A. Tài B. Nhân thân C. D. nh đo tị ạCâu 21: tham gia ng dân ng ch thành niên ph i:ể ườ A. có năng trách nhi hình B. có ng ườ C. có ng di pháp lu ườ D. có di nố ệCâu 22: Đi khác nhau gi vi ph hành chính và vi ph hình là?ể A. Hành vi vi ph B. Bi pháp lí C. vi ph D. Ch th vi ph mủ ạCâu 23: So các bi pháp lí, ng ch khác trong lu Dân lu Hành chính thìớ ưỡ âhình ph lu hình là:ạ A. Bi pháp ng ch nghiêm kh nh nhà cệ ưỡ ướ B. Bi pháp ng nh nhà cệ ướ C. Bi pháp ng ch ng nh nhà cệ ưỡ ướ D. Bi pháp nghiêm kh nh nhà cệ ướCâu 24: Không áp ng hình ph hình, tù chung thân iụ A. ng 16 tu ườ ướ B. ng ch thành niênườ C. ng 14 tu tr lên nh ng ch 16 tu ườ D. ng 12 tu tr lên nh ng ch 16 tu iườ ổCâu 25: Ng ph ch trách nhi hình ph nghiêm tr ng do ýườ ốho ph bi nghiêm tr ng có tu theo quy nh pháp lu là:ặ A. 14 tu 16 tu B. 18 tu tr lên.ừ ướ C. 16 tu tr lên.ừ D. 18 tu tr lênừ ởCâu 26: Ng th hi ph ph i:ườ A. có năng trách nhi hình B. đi khi hành vi mìnhề ượ C. có nh th và suy nghĩ D. không nh tâm th nậ ầCâu 27: Năng ch th bao m:ự A. Năng pháp lu và năng hành vi.ự B. Năng pháp lu và năng công dânự C. Năng hành vi và năng nh th cự D. Năng pháp lu và năng nh th cự ứCâu 28: Ng ch thành niên, theo qui nh pháp lu Vi Nam là ng ch :ườ ườ A. 18 tu iổ B. 16 tu iổ C. 15 tu iổ D. 17 tu iổCâu 29: Hình th áp ng pháp lu là hình th th hi pháp lu t:ứ A. do cá nhân, quan, ch th hi B. do quan, công ch th hi nơ C. do quan, công ch nhà có th quy th hi ướ D. do quan, cá nhân có quy th hi nơ ệCâu 30: Ng có hành vi tr ph ch trách nhi pháp lý hay trách nhi c?ườ A. trách nhi pháp lý và trách nhi B. Ch ch trách nhi tr tài có giá tr nh C. Không ph ch trách nhi nào D. Trách nhi pháp lýệCâu 31: Ông là ng có thu nh cao, ng năm ông ch ng quan thu đườ ển thu thu nh cá nhân. Trong tr ng này ông đã:ộ ườ A. ng pháp lu B. tuân th pháp lu tử C. thi hành pháp lu tậ D. áp ng pháp lu tụ ậCâu 32: Ch không mũ hi khi đi xe máy trên ng. ườ Trong tr ng này ch Cườ ịđã: A. không ng pháp lu B. không tuân th pháp lu C. không thi hành pháp lu tậ D. không áp ng pháp lu ậCâu 33: Ông không tham gia buôn bán, tàng tr và ng ch ma túy. Trong tr ng này,ữ ườ ợcông dân đã: A. ng pháp lu tử B. tuân th pháp lu tủ C. không tuân th pháp lu D. áp ng pháp lu tụ ậCâu 34: Ông ch ng cách ch 10 ng vàng nh ng ngày ông Kừ ượ ượ ẹđã không ch tr cho ch vàng trên. Ch đã làm ki ông ra tòa. Vi ch Hị ịki ông là hành vi:ệA. ng pháp lu tử B. tuân th pháp lu tủ C. thi hành pháp lu tậ D. áp ng pháp lu tụ ậCâu 35: Ch ch ban nhân dân huy đã tr ti gi quy th khi i, cáo au um công dân. Trong tr ng này, Ch ch ban nhân dân huy đã:ộ ườ A. ng pháp lu tử B. tuân th pháp lu tủ C. thi hành pháp lu tậ D. áp ng pháp lu tụ ậCâu 36 Nguy Văn vì vu kh ng và làm nh ng khác. Trong tr ng này,ễ ườ ườ ợNguy Văn ph ch u:ễ A. trách nhi lu tệ B. trách nhi dân sệ C. trách nhi hình D. trách nhi hành chínhệCâu 37: Anh đi phi bi Qu i. Trong tr ng này anh đã:ỏ ườ A. ng pháp lu tử B. tuân th pháp lu tủ C. thi hành pháp lu tậ D. áp ng pháp lu tụ ậCâu 38 Ng nào tuy có đi ki mà không giúp ng đang tình tr ng nguy hi mườ ườ ểđ tính ng, qu ng đó ch thì:ế ườ A. Vi ph pháp lu hành chính.ạ B. Vi ph pháp lu hình .ạ C. ph vi ph hành chính.ị D. Vi ph lu tạ ậCâu 39: Bên mua không tr ti và đúng th n, đúng ph ng th nh đã th aa ươ ỏthu bên bán hàng, khi đó bên mua đã có hành vi vi ph mâ A. lu tỷ B. dân sự C. hình sự D. hành chínhCâu 40: Hành vi đi khi ph ng ti giao thông đèn ch ng trái quy nh,ề ươ ượ ườ ịkhông mũ hi là hành vi:ộ A. vi ph dân B. vi ph hình sạ C. vi ph hành chính D. vi ph lu tạ ậCâu 41: Hành vi buôn bán ma túy là hành vi vi ph pháp lu và ph ch u:ạ A. trách nhi dân B. vi ph hình sệ C. trách nhi hình D. vi ph hành chínhệ ạCâu 42: Anh đi khi xe mô tô thông trên ng mà không mũ hi m. Trongề ườ ểtr ng này, anh đã vi ph m:ườ A. lu tỉ B. dân sự C. hành chính D. hình sựCâu 43 lái xe gây tai nghiêm tr ng cho ng khác là hành vi vi ph mố ườ A. lu tỷ B. Dân sự C. Hình sự D. Hành chínhCâu 44: Nam công dân 18 25 tu ph th hi nghĩa quân thu hình th cừ ứth hi pháp lu nào?ự A. Thi hành pháp lu B. ng pháp lu tậ C. Tuân th pháp lu D. Áp ng pháp lu tủ ậCâu 45 Trong các hành vi sau đây, hành vi nào ph ch trách nhi lu t?a A. gi dây chuy n, túi xách ng đi ng ướ ườ ườ B. Ch cành, cây mà không bi báo C. Vay ti dây không tr D. Xây nhà trái phépCâu 46: Ng nào sau đây ph có ng di thay trong ng mườ ườ acho các quy và nghĩa trong quá trình gi quy án dân :ề A. Ng 14 tu nh ng ch 18 tu ườ B. Ng 16 tu ườ ướ C. Ng 16 tu nh ng 18 tu ườ ướ D. Ng 18 tu iườ ướ ổCâu 47: Giáo xã, ph ng, th tr là bi pháp lí:ụ ườ
36336335393031626639313463623561323237383834336130623532373138323962383865313264393230616265376434363531346466643964653866393861