Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Slide bài giảng Chu vi hình chữ nhật

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-01-16 06:57:41 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 218 | Lượt Download: 0 | File size: 2.666496 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Trường Tiểu Học Đông Thới 1

Môn: Toán
Lớp: 3B

Giáo Viên : Phạm Thị Ly

CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT
16/01/20

Toán

vc

Toán

Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra về nhận diện các hình đã học

2

1

H. Tứ giác
H. Tam giác

3
H. vuông

4
H. Chữ nhật

Toán

Kiểm tra bài cũ

Hình chữ nhật là hình như thế nào ?
Hình có 2 cạnh dài bằng nhau, 2
cạnh ngắn bằng nhau và có 4 góc đều là
góc vuông.

Toán

Chu vi hình chữ nhật
Ôn tập chu vi các hình
N

2 dm

M

3 dm

P

5 dm

4 dm
Q

Hãy tính chu vi của hình Tứ giác
MNPQ

Toán

Chu vi hình chữ nhật
N

3 dm

2 dm
M

P
4 dm

5 dm

Q

Giải
Chu vi của hình tứ giác MNPQ là:

2 + 3 + 4 + 5 = 14 (dm)
Đáp số : 14 dm

Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2017
Toán

Chu vi hình chữ nhật

Vậy muốn tính chu vi của một
hình ta làm thế nào ?

Muốn tính chu vi của một hình ta tính
tổng độ dài các cạnh của hình đó.

Toán

Chu vi hình chữ nhật
Ví dụ: A
4 cm
B
3 cm
D

3 cm

4 cm

C

Tính chu vi hình chữ nhật
ABCD ?

Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2017
Toán

Ví dụ:
4 cm

3 cm

C

B

Bài giải

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

3 cm

A

Chu vi hình chữ nhật

4 cm

D

4 + 3 + 4 + 3 = 14 (cm)

Đáp số : 14 cm

Hoặc: (4
4 + 33) x 2 = 14 (cm)

Chiều
Chiều
Muốn tính chu vi hìnhdài
chữ nhật ta rộng
làm thế nào?

Toán

Chu vi hình chữ nhật
Muốn tính chu vi của hình chữ nhật
ta làm thế nào ?

Muốn tính chu vi của hình chữ
nhật ta lấy chiều dài cộng với
chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi
nhân với 2.

Toán

Chu vi hình chữ nhật
Bài 1

Tính chu vi hình chữ nhật có:

. Chiều dài 10 cm, chiều rộng 5cm.
b. Chiều dài 2 dm, chiều rộng 13cm.
a

Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2017
Toán

Chu vi hình chữ nhật

Bài 1

Tính chu vi hình chữ nhật có:
a. Chiều dài 10 cm, chiều rộng 5cm.

10 cm

Bài giải:
5 cm

5 cm

10 cm

Chu vi hình chữ nhật đó là:
(10 + 5) x 2 = 30 (cm)
Đáp số: 30 cm

Toán
Bài 1

Chu vi hình chữ nhật

Tính chu vi hình chữ nhật có:
b. Chiều dài 2 dm, chiều rộng 13 cm.

2 dm
13 cm

Bài giải:

2 dm = 20 cm
Chu vi hình chữ nhật đó là:
(20 + 13) x 2 = 66 (cm)
Đáp số: 66 cm

13 cm
2 dm

Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2017
Toán

Chu vi hình chữ nhật
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35m, chiều
rộng 20m. Tính chu vi mảnh đất đó.
Bài 2

Tóm tắt:

35 m
20 m

20 m

35 m

Chiều dài : 35 m.
Chiều rộng : 20 m.
Chu vi
: .?.m.
Bài giải:

Chu vi mảnh đất đó là:
(35 + 20) x 2 = 110 (m)
Đáp số: 110 m

Toán

Bài 3
A

Chu vi hình chữ nhật
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
63 cm

B

M

C

N

40 cm

31 cm
D

54 cm

Q

P

Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn hơn chu vi hình chữ
nhật MNPQ
Chu vi hình chữ nhật bé hơn chu vi hình chữ nhật
MNPQ
Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình chữ
nhật MNPQ

Chọn câu trả lời đúng
Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm như thế nào?

A

Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy số đo
chiều dài cộng với số đo chiều rộng (cùng đơn
vị đo) rồi nhân với 2.

B Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy dài nhân
rộng.

C Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều

dài cộng với chiều rộng rồi nhân với 2.

Chọn câu trả lời đúng

Tính chu vi một hồ bơi hình chữ
nhật dài 15 m, rộng 10 m?
A 25 m
B

50 m

C 35 m

Chọn câu trả lời đúng
Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài
50 cm, chiều rộng 4 dm?
A

(5 + 4) x 2 = 18 dm

B

5 x 4 = 20 cm

C

(5 + 4) x 2 = 18 cm