Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Slide bài giảng Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-01-16 04:37:07 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 276 | Lượt Download: 1 | File size: 0.938496 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Kiểm tra bài cũ

2463

82 4

560 : 8 = ?
• 56 chia 8 ®­îc 7, viÕt 7.

560 8
56 70
00
0
0
560 : 8 =

7 nh©n 8 b»ng 56 ; 56 trõ 56
b»ng 0.
• H¹ 0 ; 0 chia 8 ®­îc 0, viÕt 0.
0 nh©n 8 b»ng 0 ; 0 trõ 0 b»ng 0.
70

632 : 7
=?
632
63
02
0
2

7
90

• 63 chia 7 ®­îc 9, viÕt 9.
9 nh©n 7 b»ng 63 ; 63 trõ 63
b»ng 0.
• H¹ 2 ; 2 chia 7 ®­îc 0, viÕt
0.
0 nh©n 7 b»ng 0 ; 2 trõ 0
b»ng
2. 90
632
:7=
(d­2)

560 8
56 70
00
0
0

632 7
63 90
02
0
2

ë lÇn chia thø hai, nÕu sè bÞ chia
bÐ h¬n sè chia th× ta viÕt
¬ng theo lÇn chia ®ã.

0 ë th­

632 : 7 = ?

560 : 8 = ?
560
56
00
0
0

632 7 63 chia 7 ®­îc 9, viÕt 9.
8 56 chia 8 ®­îc 7, viÕt 7.
7 nh©n 8 b»ng 56 ; 56 trõ 56 b»ng 0.
63
90 9 nh©n 7 b»ng 63 ; 63 trõ 63 b»ng 0.
70
H¹ 2 ; 2 chia 7 ®­îc 0, viÕt 0.
H¹ 0 ; 0 chia 8 ®­îc 0, viÕt 0. 02
0 nh©n 7 b»ng 0 ; 2 trõ 0 b»ng 2.
0 nh©n 0 b»ng 0 ; 0 trõ 0 b»ng 0.0
2
632 : 7 = 90 (d­2)
560 : 8 = 70

350

7

490

7

1/ TÝnh
350
a/

7 420

6 260

2 480

4

b/
490

7 400

5 361

3 725

6

2/ Một năm có 365 ngày , mỗi tuần lễ có 7
ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và
mấy ngày ?

Bµi
Ta cã:gi¶i
365 : 7 = 52
(d­1)
VËy n¨m ®ã cã 52 tuÇn lÔ vµ
1 ngµy
§¸p sè: 52 tuÇn lÔ vµ 1
ngµy

C¸ch
2:

Bµi
N¨m ®ã gi¶i
cã sè tuÇn lÔ vµ

sè ngµy
lµ:
365 : 7 = 52 (d­
1)
VËy n¨m ®ã cã 52 tuÇn lÔ
vµ 1 ngµy
§¸p sè: 52 tuÇn lÔ vµ
1 ngµy