Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Slide bài giảng Bảng nhân 5

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-01-14 04:40:09 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 356 | Lượt Download: 2 | File size: 2.167296 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Toán
Bảng nhân 5
GV: Khà Thị Lê

Kiểm tra bài cũ
* Chọn đáp án đúng:
4 x 9 + 10 =
A. 36
B. 46
C. 56

Đáp án: B
32 = 4 x …
A. 4

B. 6

C. 8

D. 10 Đáp án: C

5 được lấy 1 lần, ta viết:

5x1= 5
5 được lấy 2 lần, ta có:

5 x 2 = 5 + 5 = 10
Vậy: 5 x 2 = 10
5 được lấy 3 lần, ta có:

5 x 3 = 5 + 5 + 5 = 15
Vậy: 5 x 3 = 15

5 x 1 =5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50

5x1= 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x10 = 50

Bảng nhân 5
5x1= 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50

Bài 1: Tính nhẩm

5 x 3 = 15
5 x 5 = 25
5 x 7 = 35

5 x 2 = 10
5 x 4 = 20
5 x 6 = 30

5 x 10 =
5x9 =
5x8 =
5x1 =

50
45
40
5

Bài 2: Một tuần lễ mẹ đi làm 5
ngày. Hỏi 4 tuần lễ mẹ đi làm bao
nhiêu ngày ?
Tóm tắt:
1 tuần lễ : 5 ngày
4 tuần lễ : … ngày ?

1

Bài giải

4 tuần lễ mẹ đi làm số ngày là:
5 x 4 = 20 ( ngày )
Đáp số: 20 ngày.

Bài 3: Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô
trống:
5

10

15

20 25

Em có nhận xét gì
về dãy số này ?

30

35 40 45

Dãy số cách đều 5.

50