Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Slide bài giảng Bảng chia 8

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-01-16 04:29:38 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 280 | Lượt Download: 0 | File size: 1.391616 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Thứ sáu ngày 29 tháng 11 năm 2019
Toán

* Đọc bảng chia 8.

Thứ sáu ngày 29 tháng 11 năm 2019
Toán

Luyện tập
Bài 1: Tính nhẩm
a) 8 x 6 = 48

8 x 7 = 56 8 x 8 = 64

48 : 8 = 6

56 : 8 = 7 64 : 8 = 8

* Từ phép nhân, khi ta lấy tích chia cho thừa số này thì
được thừa số kia.

b) 16 : 8 = 2

24 : 8 = 3

32 : 8 = 4

16 : 2 = 8

24 : 3 = 8

32 : 4 = 8

Thứ sáu ngày 29 tháng 11 năm 2019
Toán

Luyện tập
Bài 2: Tính nhẩm
32 : 8 = 4

24 : 8 = 3

42 : 7 = 6

36 : 6 = 6

40 : 5 = 8
48 : 8 = 6

Thứ sáu ngày 29 tháng 11 năm 2019
Toán
Luyện tập
* Bài 3: Một người nuôi 42 con thỏ. Sau khi đã bán đi 10
con, người đó nhốt đều số còn lại vào 8 chuồng. Hỏi mỗi
chuồng đó nhốt mấy con thỏ?
Tóm tắt

Bán 10 con

42 con

Bài giải
Số con thỏ còn lại là:
42 – 10 = 32 (con)
Số thỏ trong mỗi chuồng là:
32 : 8 = 4 (con)
Đáp số: 4 con thỏ

? con

Thứ sáu ngày 29 tháng 11 năm 2019
Toán
Luyện tập

1
Bài 4: Tìm
8
a)

số ô vuông của mỗi hình
b)

Thứ sáu ngày 29 tháng 11 năm 2019
Toán
Luyện tập

1
Bài 4: Tìm
số ô vuông của mỗi hình
8
a)

Thứ sáu ngày 29 tháng 11 năm 2019
Toán
Luyện tập

1
Bài 4: Tìm
8
b)

số ô vuông của mỗi hình

Thứ sáu ngày 29 tháng 11 năm 2019
Toán
Luyện tập

1
Bài 4: Tìm
số ô vuông của mỗi hình
8
a)

b)