Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Slide bài giảng 36 + 15

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-01-14 03:54:20 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 252 | Lượt Download: 0 | File size: 0.754688 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Kiểm tra
Bài 1: Đặt tính rồi tính

46 + 5
46
+ 5
51

36 + 7
36
+
7
43

Thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2019
Toán
36 + 15

36 +15 = ?51

Đặt tính và thực hiện phép tính

36 + 1 5 = ?
36
+
15
51

 6 cộng 5 bằng 11, viết 1 nhớ 1.
 3 cộng 1 bằng 4, thêm 1
bằng 5, viết 5.

Nhớ 1 ở hàng chục

Đặt tính và thực hiện phép tính

26 + 1 7 = ?
26
+
17
43

 6 cộng 7 bằng 13, viết 3 nhớ 1.
 2 cộng 1 bằng 3, thêm 1
bằng 4, viết 4.

Nhớ 1 ở hàng chục

Bài 1. Tính

16
+
29
45

26
+
38
64

36
+
47
83

46
+
36
82

56
+
25
81

Bài 2. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a) 36 và 18

b) 24 và 19

c) 35 và 26

+36
18
54

24
+
19

35
+
26

43

61

Bài 3. Giải bài toán theo hình vẽ sau:

?kg

Bài 3. Giải bài toán theo hình vẽ sau:
Bao gạo nặng 46 kg, bao ngô
nặng 27 kg. Hỏi cả hai bao
nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

?kg

Bài giải
Số ki-lô-gam của cả hai bao là:
46 + 27 = 73 ( kg )
Đáp số : 73 kg .

Bài 4: Quả bóng nào ghi phép tính có kết quả là 45