Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Sao lưu MySQL Database với PHP

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-24 10:23:19

Mục lục
* * * * *

Tạo một bản sao lưu (backup) của Database luôn luôn là một bài thực hành tốt. Có 3 cách bạn có thể sử dụng để sao lưu MySQL Database của bạn:

 1. Sử dụng SQL Command thông qua PHP.
 2. Sử dụng MySQL Binary mysqldump thông qua PHP.
 3. Sử dụng phpMyAdmin User Interface.

Sử dụng SQL Command thông qua PHP

Bạn có thể thực thi lệnh SQL SELECT để tạo một bản sao lưu của bất kỳ Table nào. Để sao lưu đầy đủ Database, bạn sẽ cần viết truy vấn riêng biệt cho mỗi Table riêng. Mỗi Table sẽ được lưu giữ vào trong text file riêng biệt.

Ví dụ

Bạn thử ví dụ sau sử dụng truy vấn SELECT INTO OUTFILE để tạo bản sao lưu của Table.

<?php
  $dbhost = 'localhost:3036';
  $dbuser = 'tennguoidung';
  $dbpass = 'matkhau';
  
  $conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
  
  if(! $conn )
  {
   die('Không thể kết nối: ' . mysql_error());
  }
	
  $table_name = "employee";
  $backup_file = "/tmp/employee.sql";
  $sql = "SELECT * INTO OUTFILE '$backup_file' FROM $table_name";
  
  mysql_select_db('test_db');
  $retval = mysql_query( $sql, $conn );
  
  if(! $retval )
  {
   die('Không thể thực hiện hoạt động backup: ' . mysql_error());
  }
  
  echo "Backup dữ liệu thành công\n";
  
  mysql_close($conn);
?>

Có thể có tình huống khi bạn cần phục hồi dữ liệu mà bạn đã sao lưu trước đó. Để phục hồi bản backup đó, bạn chỉ cần chạy truy vấn LOAD DATA INFILE như thế này:

<?php
  $dbhost = 'localhost:3036';
  $dbuser = 'tennguoidung';
  $dbpass = 'matkhau';
  
  $conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
  
  if(! $conn )
  {
   die('Không thể kết nối: ' . mysql_error());
  }
	
  $table_name = "employee";
  $backup_file = "/tmp/employee.sql";
  $sql = "LOAD DATA INFILE '$backup_file' INTO TABLE $table_name";
  
  mysql_select_db('test_db');
  $retval = mysql_query( $sql, $conn );
  
  if(! $retval )
  {
   die('Không thể tải dữ liệu : ' . mysql_error());
  }
  echo "Tải dữ liệu thành công\n";
  
  mysql_close($conn);
?>

Sử dụng MySQL Binary mysqldump thông qua PHP

MySQL cung cấp một tiện ích mysqldump để thực hiện sao lưu Database. Sử dụng Binary này, bạn có thể sao lưu cả Database trong một lệnh đơn.

Ví dụ

Bạn thử ví dụ sau để sao lưu cả Database:

<?php
  $dbhost = 'localhost:3036';
  $dbuser = 'tennguoidung';
  $dbpass = 'matkhau';
  
  $backup_file = $dbname . date("Y-m-d-H-i-s") . '.gz';
  $command = "mysqldump --opt -h $dbhost -u $dbuser -p $dbpass ". "test_db | gzip > $backup_file";
  
  system($command);
?>

Sử dụng phpMyAdmin User Interface

Nếu bạn có phpMyAdmin User Interface có sẵn, thì để tạo một bản backup của Database là công việc rất dễ dàng.

Để sao lưu MySQL Database của bạn bởi sử dụng phpMyAmin, bạn nhấn vào "export" liên kết tới phpMyAmin main page. Chọn Database bạn muốn backup, kiểm tra các tùy chọn SQL thích hợp và nhập tên cho backup file.

Lượt xem: 160