Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp trong môn Thể dục thông qua trò chơi - GV. Trần Hoàng Diệu

62313034663263666131373334313561303064326564303466646335633465323762393034303961383265363831363237653738343530363666616330303861
Gửi bởi: tuankhaimtb66 vào 10:38 AM ngày 31-07-2016 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 279 | Lượt Download: 6 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO VÀ ĐÀO OỤ QU TH ĐCẬ ỨTR NG THCS LÊ QUÝ ĐÔNƯỜSÁNG KI KINH NGHI MẾ ỆM KINH NGHI TÍCH ỢTRONG MÔN TH THÔNG QUA TRÒ CH IỂ Sáng ki kinh nghi ệTr Hoàng Di uầ ệGIÁO VIÊN TH HI N: TR HOÀNG DI UỰ ỆT CHUYÊN MÔN: THU TỔ ẬNĂM 2014 2015ỌA/LÍ DO CH TÀI:Ọ Ề­ Giáo th ch là quá trình ph nh và tăng ng cụ ườ kh e, hoàn thi th ch t, rèn luy nhân cách và trang nh ng kĩ năng nỏ thi cho cá nhân trong cu ng. Do đó nhi nhà ph quan tâmế đn giáo th ch cho th tr và giáo th ch là ph nế trong th ng giáo và đào nhà tr ng ph thông. Giáo cữ ườ th ch trong nhà tr ng ph thông còn là giáo toàn di n,ể ườ trang cho sinh nh ng ki th th th thao, phát tri toàn di nị các ch th c, giúp các em có th các môn khácố ọ­ Th hi ch năm 2014­2015 “Xây ng tr ng tiên ti n, hi nự ườ đi; th là trung tâm văn hóa, giáo c. giáo tri th c, oạ đc giáo th ch t, giáo truy th ng văn hóa; rèn luy conứ ng lí ng, ph ch t, nhân cách, ng”. th hi đi iườ ưở dung, ph ng pháp gi ng y, nh phát tri năng khi u, duy và ph mươ ch sinh ọ­ Qua quá trình gi ng tr ti trên tôi có sinh ra sáng ki “M TỘ KINH NGHI TÍCH TRONG MÔN TH CỐ THÔNG QUA TRÒ CH I”.Ơ1.Lí lu nậ :­ ”H đi đôi hành”đó là nguyên lí đúng đn trong tiêu đào conọ ng i, ph có đy năng c, trí tu có ph ch đo đc cũngườ nh Bác.ư ủ­ th là ph ng yêu và có th th ngậ ườ ướ ườ xuyên thì khí huy thông,tinh th đy đ,c nang i,s cế kh đc .Có th th minh yêu đi, yêu cu ng,ỏ ượ ho bát nhanh nh n. th là ph ng yêu vìạ ườ ướ ”M ng dân là t, ng dân nh kho làỗ ườ ướ ườ nh kh e, th là phát tri nòi gi ng”.ả ướ ố­ Nhi đào nh ng con ng là ni vinh quang giáoệ ườ viên. Nh ng đào th nào ra nh ng nhân tài có đy th ch tư và trí tu cho đt đó là nh ng trăn tr nh ng ng giáo viên thệ ướ ườ ch t, trăn tr tìm tòi cách đt đc đích cao. Nh kêu toànấ ượ dân th Bác ”Gi gìn dân ch xây ng nhà, xây ng điậ ướ Trang 2Sáng ki kinh nghi ệTr Hoàng Di uầ ệs ng i, vi gì cũng có kh làm thành công. ng dânố ườ là t, ng dân nh kh là nh kh e”.ế ướ ườ ướ ỏ“V nên luy th kh là ph ng dânậ ườ yêu c. Vi đó không kém khó khăn gì, gái trai, già tr ai cũng nên làmướ và ai cũng làm đc, ngày nào cũng thì khí huy thông tinh th đyượ là có kh e. Tôi mong đng bào ta ai cũng th tôi ngàyủ nào cũng p.” Trích kêu Bác 27/03/1946ờ ủ­ Trong giai đo hi nay, tiêu giáo th ch trong nhà tr ng nh mạ ườ góp ph th hi tieeucuar nghi Giáo và Đào nâng caoầ dân trí, đào nhân c, bòi ng nhân tài” giáo và đào th trạ ưỡ tr thành nh ng con ng phát tri toàn di n, có kh dào, th ch tở ườ ng tráng có dũng khí kiên ng túc nghi cách ng đngườ ườ cách đc và ng cu ng vui lành nh. Có nghĩa là yộ ươ th giúp cho con ng kh th ch tinh th n, coa khã năngể ườ lao đng trí óc, lao đng chân tay, sán trong xu t, trí dũng mộ trong chi đu qu c. Vì y, mu đt đc đích giáo cế ượ th ch thì làm cho môn th tr thành môn yêu thích sinh.ể ọ2.Th ti n:ự ễ­ Là giáo viên th c, tôi luôn mong mu cho sinh đc tho mái trongể ượ gi mình. Các em đc luy tinh th ng khoái và ngờ ượ ph thì đt đc hi qu cao nh t. Và đi mà ai cũng hi là tu nàyấ ượ các em thích đc vui ch i, thích tìm tòi, tr nghiêm và th hi n. làmấ ượ th nào các em đc ch i, đc c, có đc nh ng tr iế ượ ượ ượ nghi m, có đi ki th hi thân? sao chúng ta không cệ cho các em qua gi mình? Hãy cho các em đc vui ch i, đcộ ượ ượ tìm tòi, đc tr nghi và th hi mà đm đc đích yêuượ ượ gi y. ạ­ Qua kinh nghi gi ng và qu đt đc sinh,tôi nh nệ ượ nêu ra nh nh kinh nghi mà tôi đã th hi trong gi ng môn th cữ qua tài “V ng tích trong môn th thông qua trò ch i”ề các đng nghi cùng tham kh o.ể ảB/ DUNG TH HI N:Ộ ỆI/ Thu i:ậ ợ­ Đc quan tâm BGH nhà tr ng cũng nh trang thi ngượ ườ luy ng đi đy đ.ụ ươ ủ­ dung sách có th ng, hình kĩ thu đy đ.ộ ủTrang 3Sáng ki kinh nghi ệTr Hoàng Di uầ ệ­ Chu ki th kĩ năng do giáo ban hình th và phù pẩ ch ng trình và tình hình th .ơ ươ ế­ Đa sinh chăm ch luy theo ng giáo viên.ố ướ ủ­ thân giáo viên luôn tìm tòi và trao chuyên môn.ả ồ­ Đc ban giám hi đi ki giúp th hi thành côngượ khâu chu ban đu.ẩ ầII/ Khó khăn:­ em còn ch quan tâm đn vi luy th th thao vìộ nhi lí do.ề­ Nhi ph huynh ch theo thành tích ép con ph thêm nhi mônề nên sinh không có th gian luy n.ọ ệ­ Th các em trong đôi khi có chênh ch quá n, nhi emể béo phì trong khi nhi suy dinh ng.ề ưỡIII/Ph ng pháp th hi n:ươ ệ1.Nghiên ch ng trình:ứ ươ­Trong các bu không ph bu nào sinh cũng th hi bài cổ theo đúng yêu mà giáo viên đa ra cũng nh không ph lúc nào tinhớ th các em cũng ng ph n. ấ­ Ph ng pháp trò ch trong giáo th ch là quan tr ng kích thíchươ ng thú cho các em. ch đc nh ng trò ch hay, nạ ượ đc các em thì thành công. Tuy nhiên bi cách ph và ch khóươ thì qua trò ch chúng ta còn giáo đc các em “đc” “trí”ơ ượ “th “m ”. ỹ2 Tìm hi đi ngể ượ :­ đu năm,khi nh giáo viên môn gíáo viên ch nhi mừ đi tra đi ng sinh qua đó ngh giáo viên ch nhi nh nh cácề ượ em đi đu đn đúng gi quy đnh đi ki cho giáo viên môn táchọ ng tr ng sinh không làm gián đo ti giáo viên. ườ 3.V ch ho ch ch tiêu cho môn c:ạ ọ­ vào ch tiêu tr ng mà ho ch môn th nh sau:ự ườ ư+Đi trên trung bình đt trên 80%.ể ạ+Không có sinh kém.ọ ế4.Bi pháp th cho ti y:ệ Vì trong môn th đi sinh th ng ng ghép nhi iể ườ dung trong ti nên đi giáo viên n:ộ ầTrang 4Sáng ki kinh nghi ệTr Hoàng Di uầ ệ+ Giáo viên nghiên bài ít nh là tu th gian chu nầ và cách trí ti sau cho phù p, đng th yêu sinh chu bị ng trang gi đy đ, giáo viên luôn chú tr ng nh nh sinh tụ ti tr c.ế ướ+ Giáo viên chu tr nh ng dùng cho trò ch i, giáo tr quan sinhẩ ướ đng, màu sáng.ộ ươ+ Trong dung ng ghép trong trò ch giáo viên nghiên kĩ,ổ đm không sai ki th và quan đi giáo c, quan tr ng nh là ph iả nêu đc nghĩa trò ch trong dung ng ghép.ượ ồ+ Giáo viên ph làm đng tác cho sinh quan sát nhi .ả ầ+ Giáo viên theo dõi kĩ ng cá nhân sinh th đi ch nh choầ đúng kĩ thu tránh tình tr ng các em không mà đng ch ho ch gh oậ bè.ạ+ tránh tình tr ng nói trên giáo viên cho ng hàng, ngể ừnhóm sinh th hi n. Nh ng cũng có th thay đi cách luy trênọ ng cách cho sinh ch trò ch nh xa ti hay lò cò ti c...ằ tránh nhàm chán trong ti cũng nh giúp sinh có tinh th đoànể t, tích hăng say trong luy n.ế ệ+ Nh ng sinh chăm ch luy n, th hi đúng đc bi ngữ ượ ươ tr p, nh ng sinh bi ng phê bình nh nh và ph tướ ườ đùa ngh ch, ch gh các trong gi c.ế ọ+ Trong khi áp ng ph ng pháp luy này ph gi iụ ươ dung cho phù ng đng sinh.ợ ượ ọ5.V ng ph ng pháp trò ch ng ghép dung tích trong cácậ ươ ti y.ế ạM ti trong môn th nói chung và dung trò ch nói riêng tôiỗ đu ng ph ng pháp cho phù ng ti y. Tu theo ng bu iề ươ giáo viên có th đa ra ng trò ch sao cho phù nh th vàậ ng đng các em. đây là trò ch tôi áp ng trongượ ướ gi mình.ờ ảa. phân môn có th ng ghép tích trong trò ch i.ộ ơSTT Môn dung tích pộ Trò ch iơ Ghi chú1 Toán Đm nh tim, tính ộbi thiên nh tim, tính ịm ch ảnh BMI, tính thành tích ưb cao, xa, ch ạ60m… Ai nhanh nh t, ai tấ xa n, ơphóng c…ướ Đo đm nh ịtim, ch ốBMI dùng ểtheo ựphát tri th ểl sinhự ọTrang 5Sáng ki kinh nghi ệTr Hoàng Di uầ ệ2 Sinh cọ Đm nh th tr ng câyế xanh, hi ng đau ượs c, chu rút… và cách ộkh ph c.ắ Em đi tr ng ng,ồ ch dzích ạdz ti ếs c…ứ3 ch Sị Truy th ng đu tranh ấc dân c, công tác ảđn, th ng trong ươchi tranh, ch quy ềt qu c. đn ra ạtr n, hành ậquân mùa xuân, nươ kh ảv ch ủquy …ề4 Âm Nh cạ Nh phách trong bài hát,ị cách đm nh ậcác đng tác th c, ụm bài hát thanh ốthi nhiế Bài th ểd liên ụhoàn theo nh c, có ạnh c, hát ạđi đáp ốtheo ch ủđ.ề Hát đi đáp ốtheo ch ềth ng dùng ườtrong lúc tr ờm ko ậđc ngoài ượsân5 Giáo cụ Công Dân Tinh th đoàn t, lòngầ trung th c, chí ph ấđu, lòng yêu …ấ ướ Kéo co, kéo pháo lên đi, ồch ti ếs chuy nứ t…ậ6 Hóa cọ nhi môi tr ng, ườ ửd ng năng ng ti ượ ếki m, ng thu ượ ốtr sâu.ừ Em đi tr ng ng,ồ chim ẽtìm sâu, mèo du ổchu t…ộ7 Đa Líị nhi môi tr ng, ườch phá ng, tr ng ồr ng và môi ệtr ng, lãnh th và ch ườ ủquy bi đo…ề Em đi tr ng ng,ồ kh ươ ơb ệch quy n.ủ ề8 Líậ Tác đng c, quán ựtính, đàn i, ma sát, ồt ng c…ổ bóng ậti c, ứth vòng ảTrang 6Sáng ki kinh nghi ệTr Hoàng Di uầ ệc chai, ổkéo co…9 Ng Vănữ Hoàn nh ra đi sả tác ph văn cẩ Thuy emề ra kh i, ơb cá ắtrong ao. 10 Thu tỹ danh ổti ng Vi Nam.ế Em là ọsĩ nhí. Có th ựhi trong ớkhi tr a, ưkhông ậngoài sân đc.ượ11 Ti ng Anhế ng ti ng anhừ đi ểs ng.ố Có th ựhi trong ớkhi tr a, ưkhông ậngoài sân đcượ Qua ch ng trình th đa các em đã đc cáchươ ượ th hi và ch đc trò ch i, lên các em đc th ng vàự ượ ượ sung thêm trò ch i. Quan tr ng là khi ch ph choổ sinh hi đc nghĩa trò ch i. Đi sinh trung ,ọ ượ vi ch cho các em ch làm các em ng thú n, khi các em đã ng thúệ ng vi gi thi và gi thích trò ch th dùng trong trò ch iộ sinh đng t, đng viên giáo viên thì ch ch cácộ em nhi tình hăng hái tham gia và ti thành công. ẽb. dung và cách th hi trò ch i.ộ ơ+ Trò ch “Em là sĩ nhí”. ọM đích trò ch iụ gi thi danh Vi Nam nh Bùiớ Xuân Phái, Tô Ng Vân…, ng ph cho sinh, giúp sinhọ có tinh th đoàn t, làm vi nhóm.ầ ệChu :ẩ hai ng ph đc ho ng chia ra làm hai ph n,ả ượ ph màu.ấCách ch iơ chia làm hai đi đi là dãy bàn, khi có nhớ đu, ng đu tiên ch lên ng ho nhi nét, trong vòngắ ườ 10 giây sau đó ng th hai lên nh ng nét ti theo, sau th gian quiườ đnh đi nào hoàn thành tranh đp là đi chi th ng.ị ắ+ Trò ch “Thuy em ra kh i”.ơ đích trò ch iụ phát tri th c, đoàn t, chí ph nể đu, không khí vui i, sôi trong sinh, giáo lòng yêu cấ ươ ướ và hi bi vê ch quy bi đo, vai trò ng dân trong vi bámể Trang 7Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.