Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 21: Từ trường của dòng điện có dạng đặc biệt

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu C1 trang 130 SGK Vật lý 11

Hãy xác định chiều dòng điện trên Hình 21.2b SGK

Hướng dẫn giải

Áp dụng quy tắc nắm tay phải, ta suy ra dòng điện trong dây dẫn có chiều từ phải sang trái

Câu C3 trang 132 SGK Vật lý 11

Cho hai dòng điện I1 = I2 = 6A chạy trong hai dây dẫn dài, song song cách nhau 30cm theo cùng một chiều như hình 21.5. Tìm một điểm trên đoạn O1O2 trong đó cảm ứng tư tổng hợp bằng \(\overrightarrow 0 \)

Hướng dẫn giải

Do hai dây dẫn màn dòng điện cùng chiều nên vị trí mà taị điểm đó có cảm ứng từ tổng hợp bằng \(\overrightarrow 0 \) phải nằm trên đoạn \({O_1}{O_2}\) như hình

Ta có: \(\overrightarrow {{B_1}}  + \overrightarrow {{B_2}}  = \overrightarrow 0 \)

Suy ra \({B_1} = {B_2}\) 

\( \Leftrightarrow {2.10^{ - 7}}\dfrac{{{I_1}}}{{{r_1}}} = {2.10^{ - 7}}\dfrac{{{I_2}}}{{{r_2}}}\)

mà \({I_1} = {I_2}\)

\( \Rightarrow {r_1} = {r_2} = \dfrac{{{O_1}{O_2}}}{2} = 15\,cm\)

Tại trung điểm \({O_1}{O_2}\) thì cảm ứng từ tổng hợp bằng không.

Đáp án: Trung điểm của đoạn \({O_1}{O_2}\)

Bài 1 (SGK trang 133)

Cảm ứng từ trong từ trường của dòng điện phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Hướng dẫn giải

Bài 2 (SGK trang 133)

Độ lớn của cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện thẳng dài thay đổi thế nào khi điểm ấy dịch chuyển: 

a) song song với dây?

b) vuông góc với dây?

c) theo một đường sức từ xung quanh dây?

Hướng dẫn giải

Bài 3 (SGK trang 133)

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn.

A. Tỉ lệ với cường độ dòng điện.

B. Tỉ lệ với chiều dài đường tròn.

C. Tỉ lệ với diện tích hình tròn.

D. Tỉ lệ nghịch với diện tích hình tròn.

Hướng dẫn giải

Bài 4 (SGK trang 133)

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ

A. Luôn bằng 0.

B. Tỉ lệ với chiều dài ống dây.

C. Là đồng đều.

D. Tỉ lệ với tiết diện ống diện.

Hướng dẫn giải

Bài 5 (SGK trang 133)

So sánh cảm ứng từ bên trong hai ống dây điện sau:

 Ống 1  5A  5 000 vòng   dài 2 m
 Ống 2   2A   10 000 vòng    dài 1,5 m 

Hướng dẫn giải

Bài 6 (SGK trang 133)

Hai dòng điện đồng phẳng: dòng thứ nhất thẳng dài, I1 = 2A; dòng thứ hai hình tròn, tâm O cách dòng thứ nhất R2 = 40 cm, bán kính = 20 cm, I2 = 2A. Xác định cảm ứng từ tại O2.

Hướng dẫn giải

Bài 7 (SGK trang 133)

Hai dòng điện I1 = 3 A, I2 = 2 A chạy trong hai dây dẫn thẳng dài, song song cách nhau 50 cm theo cùng một chiều. Xác định những điểm tại đó \(\overrightarrow{B}\) = \(\overrightarrow{0}\).

Hướng dẫn giải

Loading...