Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 20: Lực từ, cảm ứng từ

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu C1 trang 126 SGK Vật lý 11

Hãy thiết lập hệ thức \(F = mg\tan \theta\)

Hướng dẫn giải

Khi đoạn dâu dẫn cân bằng thì tổng:

\(\overrightarrow F  + \overrightarrow P  + \overrightarrow T  = \overrightarrow 0 \) (1) 

Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ, chiếu (1) lên các phương ta được:

Ox: \(F - T\sin \theta  = 0\) (2)

Oy: \(P - Tcos\theta  = 0\)  (3)

Từ (2) và (3), ta suy ra: \(F = P\dfrac{{\sin \theta }}{{cos\theta }} = P\tan \theta  = mg\tan \theta \)

Câu C2 trang 126 SGK Vật lí 11

Nghiệm lại nhận xét: Hướng của dòng điện, từ trường và lực từ tạo thành một tam diện thuận.

Hướng dẫn giải

Ta có:

Dễ dàng thấy, hướng của dòng điện \(\overrightarrow I \), hướng của từ trường \(\overrightarrow B \) và hướng của lực \(\overrightarrow F \) tạo thành mọt tam diện thuận.

Bài 1 (SGK trang 128)

Phát biểu các định nghĩa:

a) Từ trường đều

b) Lực điện từ 

c) Cảm ứng từ

Hướng dẫn giải

Bài 2 (SGK trang 128)

Phát biểu định nghĩa đơn vị tesla.

Hướng dẫn giải

Bài 3 (SGK trang 128)

So sánh lực điện và lực từ.

Hướng dẫn giải

Bài 4 (SGK trang 128)

Phát biểu nào sau đây là sai?

Lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện

A. Vuông góc với phần tử dòng điện.

B. Cùng hướng với từ trường.

C. Tỉ lệ cường độ dòng điện.

D. Tỉ lệ với cảm ứng từ.

Hướng dẫn giải

a

Bài 5 (SGK trang 128)

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường

A. Vuông góc với đường sức từ.

B. Nằm theo hướng của đường sức thừ.

C. Nằm theo hướng của lực từ.

D. Không có hướng xác định.

Hướng dẫn giải

b

Bài 6 (SGK trang 128)

Phần tử dòng điện I\(\overrightarrow{l}\) nằm trong từ trường đều có các đường sức từ thẳng đứng. Phải đặt I\(\overrightarrow{l}\) như thế nào để cho lực từ.

a) Nằm ngang?

b) Bằng 0?

 

Hướng dẫn giải

Bài 7 (SGK trang 128)

Phần tử dòng điện I\(\overrightarrow{l}\) được treo nằm ngang trong một từ trường đều. Hướng và độ lớn của cảm ứng từ \(\overrightarrow{B}\) phải như thế nào để lực từ cân bằng với trọng lực m\(\overrightarrow{g}\)của phần tử dòng điện?

Hướng dẫn giải

Loading...