Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Khi nào thì AM + MB = AB ?

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 47 (Sách giáo khoa trang 121)

Gọi M là một điểm của đoạn thẳng EF. Biết EM = 4cm, EF = 8cm. So sánh hai đoạn thẳng EM và MF ?

Hướng dẫn giải

Bài 47 Gọi M là một điểm của đoạn EF. Biết EM=4cm, EF=8cm. So sánh hai đoạn EM và EF.

M là một điểm của đường đoạn thẳng EF, M không trùng với hai đầu đoạn thẳng vậy M nằm giữa E và F.

Ta có: EM+ MF= EF. Suy ra: EM=FM(= 4cm)

Bài 48 (Sách giáo khoa trang 121)

Em Hà có sợi dây dài 1,25m. Em dùng dây đó đo chiều rộng của lớp học. Sau 4 lần căng dây đo liên tiếp thì khoảng cách giữa đầu dây và mép tường còn lại bằng \(\dfrac{1}{5}\) độ dài sợi dây. Hỏi chiều rộng lớp học ?

Hướng dẫn giải

Giải:

Dùng cách công liên tiếp ta có thể đo được chiều rồng lớp học là:

1,25 + 1,25.frac{1}{5} =5.25 (m)

Bài 49 (Sách giáo khoa trang 121)

Gọi M và N là hai điểm nằm giữa hai mút đoạn thẳng AB. Biết rằng AN = BM. So sánh Am và BN. Xét cả hai trường hợp (h.52)

Hướng dẫn giải

Giải: Xét cả hai trường hợp sau:

a) Xét trường hợp điểm M nằm giữa hai điểm A và N; Điểm N nằm giữa hai điểm B và M.

- Vì M nằm giữa A và M nên AN= AM+MN (1)

- Vi N nằm giữa B và M nên BM= BN + MN (2)

Mà AN= BM (đề bài) nên từ (1) và (2) suy ra AM + MN = BN + MN

Do đó: AM = BN.

b) Xét trường hợp điểm N nằm giữa A và M; điẻm M nằm giữa B và N.

- Vì N nằm giữa A và M nên AN + NM= AM (3)

- Vì M nằm giữa B và N nên BM + MN= BN(4)

Mà AN=BM(Đề bài) nên từ (3) và(4) AM=BN

Bài 46 (Sách giáo khoa trang 121)

Gọi N là một điểm của đoạn thẳng IK. Biết IN = 3 cm, NK = 6 cm. Tính độ dài đoạn thẳng IK ?

Hướng dẫn giải

Giải:

Theo đề bài N là một điểm của đoạn thẳng IK; N không trùng hai đầu mút vậy M phải nằm giữa hai điểm I và K.

Ta có : IK= IN + NK = 3 + 6 = 9 (cm)

Bài 50 (Sách giáo khoa trang 121)

Cho 3 điểm V, A, T thẳng hàng. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu :

                       \(TV+VA=TA\)

Hướng dẫn giải

T V A

Nhìn vào hình vẽ, ta thấy điểm V nằm giữa hai điểm T và A.

Mặt khác, ta có: TV + VA = TA

Suy ra TA - VA = TV hay TA - TV = VA.

Vậy V nằm giũa hai điểm T và A.

Bài 51 (Sách giáo khoa trang 122)

Trên một đường thẳng, hãy vẽ ba điểm V, A, T sao cho TA = 1cm, VA = 2cm, VT = 3cm. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?

Hướng dẫn giải

Giải:

Ta có TA+ VA = TV (Vì 1+2=3) , nên điểm A nằm giữa hai điểm T và V

Bài 52 (Sách giáo khoa trang 122)

Đố :

Quan sát hình 53 và cho biết nhận xét sau đúng hay sai ?

Đi từ A đến B thì đi theo đoạn thẳng là ngắn nhất.

Hướng dẫn giải

Giải: Dễ dàng nhận thấy điều trên là đúng.

Loading...