Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 7: Liên kết giữa các bảng

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1:

Khái niệm

Hướng dẫn giải

• Trong CSDL, các bảng thường có liên quan đến nhau. Liên kết được tạo giữa các bảng cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng

• Có hai cách lập CSDL:

   + Cách 1: Lập CSDL gồm một bảng duy nhất chứa tất cả các thông tin cần thiết

   + Cách 2: Lập CSDL thành các bảng với các cấu trúc tương ứng.

• Lưu ý: cách thứ nhất có những nhược điểm sau:

   + Dư thừa dữ liệu

   + Không đảm bảo sự nhất quán

Câu 2

Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng

Hướng dẫn giải

• Ta có thể chỉ ra mối liên kết giữa các bảng với nhau nhằm để Access biết phải kết nối các bảng như thế nào khi kết xuất thông tin.

• Các mối liên kết được thể hiện trong cửa sổ Relationships, các thao tác: xem, tạo, sửa, xoá được thực hiện ở đây.

Database Tools → Relationships

• Ví dụ: cho CSDL như trong 3 bảng dưới đây:

KHACH_HANG

• 1. Mở Database Tools → Relationships

• 2. Chọn các bảng: HOA_DON, MAT_HANG, KHACH_HANG rồi nhấn Add.

• 3. Thiết lập mối liên kết giữa các bảng

Kéo thả trường Ma_khach_hang trong bang KHACH_HANG qua trường Ma_khach_hang của bảng HOA_DON

• 4. Trong hộp thoại Edit Relationships, nháy Create.

• 5. Tương tự ta thiết lập các bảng còn lại, kết quả:

   + Kéo trường liên kết ở bảng khách hàng và thả vào trường tương ứng ở bảng hoá đơn.

   + Tương tự thiết lập liên kết bảng hóa đơn và bảng mặt hàng.

• 6. Nháy nútđể đóng cửa sổ Relationships. Nháy Yes để lưu lại liên kết

Loading...