Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 (SGK trang 33)

Câu 1: Chỉ trên hình vẽ các bộ phân của miền hút và chức năng của chúng?

Hướng dẫn giải

Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ giữ chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan trong đất cung cấp cho cây.

Miền hút gồm 2 phần chính: vỏ và trụ giữa:

- Vỏ là phần ngoài cùng của rễ. vỏ gồm biêu bì ớ phía ngoài, thịt vỏ ở phía trong.

+ Biểu bì gồm 1 lớp tế bào hình đa giác xếp sát nhau có chức năng bảo vệ các bộ phận bên trong của rễ. Trên biêu bì có nhiều lông hút. Chiều dài mỗi lông hút khoảng 0,5mm.

Lông hút là tế bào biểu bì kéo dài có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan Người ta đã đếm được trên một milimét vuông miền hút rẻ cây ngô có trên dưới 600 lông hút làm tăng khả năng hấp thụ nước và muối khoáng của rễ.

+ Thịt vỏ gồm nhiều lớp tế bào có độ lớn khác nhau có chức năng chuycn các chất từ lông hút vào trụ giữa .

- Trụ giữa gồm hai thành phần là các bó mạch và ruột.

+ Bó mạch: có hai loại mạch: Mạch rây gồm những tế bào có vách mỏng làm nhiệm vụ vận chuyến chất hữu cơ đi nuôi cây. Mạch gỗ gồm những tế bào có vách hoá gỗ dày, không có chất tế bào có chức năng chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá.

+ Ruột gồm những tế bào có vách mỏng chứa chất dự trữ. Ruột là phần trong cùng của rễ.

- Mỗi lông hút là một tế bào vì nó có đủ các thành phần của tế bào như vách tế bào, chất tế bào, nhân. Tế bào lông hút là tế bào biểu bì kéo dài. - Lông hút không tồn tại mãi, khi già nó sẽ rụng đi. Tế bào lông hút có không bào lớn, lông hút mọc dài ra đến đâu thì nhân di chuyển đến đó nên vị trí của nhân luôn nằm ở gần đầu lông hút. Tế bào lông hút không có lục lạp.

Câu 2 (SGK trang 33)

Câu 2: Miền hút là miền quan trọng nhất của rễ vì?

A. Gồm hai phần vỏ và trụ

B. Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyển các chất

C. Có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan

D. Có ruột chứa chất dự trữ

 

Hướng dẫn giải

Câu 2: Miền hút là miền quan trọng nhất của rễ vì?

A. Gồm hai phần vỏ và trụ

B. Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyển các chất

C. Có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan

D. Có ruột chứa chất dự trữ

Câu 3 (SGK trang 33)

Câu 3: Có phải tất cả các rễ cây đều có miền hút không? Tại sao? 

Hướng dẫn giải

Không phải tất cả loài cây đều có miền lông hút!
- Các loại cây thủy sinh sống ngập hẳn trong nước thì ko có lông hút vì chúng hấp thụ nước qua khắp biểu bì bề mặt cơ thể (rễ, thân, lá)
- Một số loài cây đặc biệt ở trên cạn như thông, sồi,... cũng không có lông hút mà có rễ nấm (1 dạng nấm cộng sinh trên rễ), nước chủ yếu do nấm hấp thụ và cung cấp cho cây.

Loading...