Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1. Đặc điểm của cơ thể sống

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 (SGK trang 6)

Câu 1: Giữa sinh vật sống và sinh vật không sống có những điểm gì khác nhau?

Hướng dẫn giải

Vật sống

Vật không sống

- Trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết, loại bỏ chất thải).

- Không có sự trao đổi chất.

- Có khả năng cử động, vận động.

- Không có khả năng cử động, vận động.

- Có khả năng lớn lên, sinh sản và phát triển.

- Không lớn lên, sinh sản và phát triển.

Câu 2 (SGK trang 6)

Câu 2: Trong các dấu hiệu sau đây, dấu hiệu nào là chung cho mọi cơ thể sống, khoanh tròn vào câu trả lời đúng:

A. Lớn lên

B . Sinh sản

C. Di chuyển 

D. Lấy các chất cần thiết

E. Loại bỏ các chất thải

Từ đó cho biết đặc điểm chung của cơ thể sống?


 

 

Hướng dẫn giải

Câu 2: Trong các dấu hiệu sau đây, dấu hiệu nào là chung cho mọi cơ thể sống, khoanh tròn vào câu trả lời đúng:

A. Lớn lên

B . Sinh sản

C. Di chuyển

D. Lấy các chất cần thiết

E. Loại bỏ các chất thải

Từ đó cho biết đặc điểm chung của cơ thể sống?

\(\Rightarrow\)Đặc điểm chung của cơ thể sống ;

+ Lớn lên

+ Sinh sản

+ Lấy các chất cần thiết

+ Loại bỏ các chất thải

Loading...