Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Quy luật tương tác gen và tính đa hiệu của gen

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 2 (SGK trang 45)

Câu 2: Trong một thí nghiệm, người ta cho cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng và thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được các cây F2 với tỉ lệ phân li kiểu hình là 245 cây hoa trắng và 315 cây hoa đỏ. Hãy giải thích kết quả lai và viết sơ đồ lai từ thế hệ P tới F1 và F2.

Hướng dẫn giải

Trả lời Tỉ lệ 9 : 7 vì thế đây là kiểu tương tác bổ sung.

Câu 3 (SGK trang 45)

Câu 3: Hai alen thuộc cùng một gen có thể tương tác với nhau không? Giải thích?

Hướng dẫn giải

Trả lời Có thể tương tác với nhau theo kiểu tương tác với nhau theo kiểu trội lặn hoàn toàn hoặc không hoàn toàn hoặc đồng trội.

Câu 4 (SGK trang 45)

Câu 4: Sự tương tác giữa các gen có mâu thuẫn gì với các quy luật phân li của các alen hay không? Tại sao?

Hướng dẫn giải

Sự tương tác giữa các gen không mâu thuẫn gì với các quy luật của Menđen vì tương tác là sự tác động qua lại giữa sản phẩm của các gen chứ không phải bản thân của các gen.

Câu 5 (SGK trang 45)

Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng

Thế nào là gen đa hiệu?

A. Gen tạo ra nhiều mARN

B. Gen điều khiển sự hoạt động của các gen khác

C. Gen mà sản phẩm của nó ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác nhau

D. Gen tạo ra sản phẩm với hiệu quả cao

Hướng dẫn giải

C. Gen mà sản phẩm của nó ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác nhau

Câu 1 (SGK trang 45)

Câu 1: Hãy giải thích các mối quan hệ giữa gen và tính trạng sau đây và cho biết kiểu quan hệ nào là chính xác hơn:

-         Một gen quy định một tính trạng

-         Một gen quy định một enzim/protein

-         Một gen quy định một polipeptit

Hướng dẫn giải

Trả lời. Một gen quy định một chuỗi pôlipeptit chính xác hợp vì một prôtêin có thể gồm nhiều chuỗi pôlipeptit khác nhau cùng quy định. Một tính trạng lại có thể được quy định bởi nhiều loại prôtêin khác nhau.