Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 18: Thực hành: Kiểm nghiệm mối quan hệ Q ~ I^2 trong định luật Jun-len-xơ