Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Dao động tắt dần, duy trì, cưỡng bức