Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hình hộp chữ nhật (Tiếp)

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 6 (Sách bài tập - tập 2 - trang 133)

Chọn kết quả đúng trong các phát biểu dưới đây :

Hình hộp chữ nhật (h.101) có số cặp mặt song song là :

(A) 2                                (B) 3

(D) 4                                (D) 6

Hướng dẫn giải

Bài 9 (Sách bài tập - tập 2 - trang 133)

Tìm diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật theo các kích thước cho ở hình 103 ?

Hướng dẫn giải

Bài 10 (Sách bài tập - tập 2 - trang 134)

\(ABCD.A_1B_1C_1D_1\) (h.104) 

a) Khi ta nối A với \(C_1\) và B với \(D_1\) thì hai đường thẳng \(AC_1\) và \(BD_1\) có cắt nhau hay không ?

b) \(AC_1\) và \(A_1C\) có cắt nhau hay không ?

c) Câu hỏi tương tự như câu b) với \(BD_1\) và \(A_1A\)

Hướng dẫn giải

Bài 12 (Sách bài tập - tập 2 - trang 134)

Tìm trên hình hộp \(ABCD.A_1B_1C_1D_1\) (h.106) một ví dụ cụ thể để chứng tỏ phát biểu sau đây là sai :

Hai đường thẳng nằm trong hai mặt phẳng song song thì song song với nhau

Hướng dẫn giải

Bài 11 (Sách bài tập - tập 2 - trang 134)

Quan sát hình lập phương \(ABCD.A_1B_1C_1D_1\)(h.105)

a) Đường thẳng \(A_1B_1\) song song với những mặt phẳng nào ?

b) Liệu đường thẳng AC có song song với mặt phẳng \(\left(A_1C_1B_1\right)\) hay không ?

Hướng dẫn giải

Bài 8 (Sách bài tập - tập 2 - trang 133)

Quan sát hình hộp chữ nhật (h.102)

a) Các cặp mặt phẳng nào song song với nhau ?

b) Các điểm D, H, G và C có cùng thuộc một mặt phẳng không ?

c) Các điểm D, H, G và F có cùng thuộc một mặt phẳng không ?

d) Câu hỏi tương tự như câu b), c) đối với các điểm A, B, G và H ?

Hướng dẫn giải

Bài 7 (Sách bài tập - tập 2 - trang 133)

Tìm trên hình hộp chữ nhật \(ABCD.A_1B_1C_1D_1\) (h.101) một ví dụ cụ thể để chứng tỏ các mệnh đề sau đây là sai :

a) Nếu một đường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì cũng cắt đường thẳng kia

b) Hai đường thẳng song song khi chúng không có điểm chung

Hướng dẫn giải

Loading...