Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Phép cộng

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

1. Đặt tính rồi tính:

2875 + 3219

46375 + 25408

76564 + 40526

Hướng dẫn giải

2. Tìm x

a) x – 425 = 625                               b) x – 103 = 99

Hướng dẫn giải

a) x – 425 = 625

    x          = 625 + 425

    x          = 1050

b) x – 103 = 99

    x          = 99 +103

    x          = 202

3. Xã Yên Bình có 8545 người

Xã Yên Bình có 8545 người, xã Yên Hòa có 9628 người. Hỏi cả hai xã có bao nhiêu người?

Hướng dẫn giải

Tóm tắt

Bài giải

Số người hai xã Yên Hòa và xã Yên Bình có là:

8545 + 9628 = 18173 (người)

Đáp số: 18173 người

4. Vẽ theo mẫu

Hướng dẫn giải