Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Biểu thức có chứa hai chữ

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)

Mẫu: Nếu a = 2 và b = 1 thì a + b = 2 + 1 = 3

a) Nếu a = 2 và b = 1 thì a – b = ……………………

b) Nếu m = 6 và n = 3 thì m + n =……………………

                                          m – n = ……………………

                                          m n = ……………………

                                          m : n =……………………

Hướng dẫn giải

Mẫu: Nếu a = 2 và b = 1 thì a + b = 2 + 1 = 3

a) Nếu a = 2 và b = 1 thì a – b = 2 – 1= 1

b) Nếu m = 6 và n = 3 thì m + n = 6 + 3 = 9

                                          m – n = 6 – 3 = 3

                                          m  n = 6  3 = 18

                                          m : n = 6 : 3 = 2

2. Viết vào ô trống (theo mẫu)

a) 

a

b

a + b

a × b

3

5

8

15

9

1

 

 

0

4

 

 

6

8

 

 

2

2

 

 

b) 

c

d

c - d

c : d

10

2

8

5

9

3

   

16

4

   

28

7

   

20

1

   

Hướng dẫn giải

a)

a

b

a + b

a × b

3

5

8

15

9

1

10

9

0

4

4

0

6

8

14

48

2

2

4

4

b)

c

d

c - d

c : d

10

2

8

5

9

3

6

3

16

4

12

4

28

7

21

4

20

1

19

20

3. Cho biết:

- Diện tích của môi ô vuông bằng 1cm2

- Mỗi hình tam giác có diện tích bằng \({1 \over 2}\) cm2

- Viết số đo diện tích của mỗi hình dưới đây:

Hướng dẫn giải