Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Ôn tập về hình học (tiếp theo) - Toán 3

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài tập 1: Trang 93 vbt toán 3 tập 2

Viết tiếp vào chỗ chấm :

 • Diện tích hình A là : … cm2
 • Diện tích hình B là : ……….
 • Diện tích hình C là : ………..
 • Diện tích hình D là :……….
 • Hai hình có diện tích bằng nhau là : …………
 • Trong các hình đã cho, hình có diện tích lớn nhất là : ……………

Hướng dẫn giải

Do mỗi ô vuông có diện tích là 1cm2 nên ta có kết quả như sau:  

 • Diện tích hình A là : 6cm2
 • Diện tích hình B là : 6cm2
 • Diện tích hình C là : 9cm2
 • Diện tích hình D là : 8cm2
 • Hai hình có diện tích bằng nhau là : hình A và hình B.
 • Trong các hình đã cho, hình có diện tích lớn nhất là : hình C.

Bài tập 2: Trang 93 vbt toán 3 tập 2

Hình vuông MNPQ và hình chữ nhật ABCD đều được ghép từ 16 miếng bìa hình vuông cạnh 2cm (như hình vẽ).

a. Viết tiếp vào chỗ chấm :

- Độ dài cạnh hình vuông là : ………….

- Chiều rộng hình chữ nhật là : ………..

- Chiều dài hình chữ nhật là : ………..

b. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Hướng dẫn giải

a.

Mỗi ô vuông nhỏ có độ dài cạnh là 2cm nên ta có kết qua như sau:

 • Độ dài cạnh hình vuông là : 2 x 4 = 8cm
 • Chiều rộng hình chữ nhật là : 2 x 2 = 4cm
 • Chiều dài hình chữ nhật là : 2 x 8 = 16cm.

b. 

Diện tích hình vuông là:

8 x 8 = 64 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật là:

16 x 4 = 64 (cm2)

Chu vi hình vuông là:

8 x 4 = 32 ( cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

( 16 + 4) x 2 = 40 (cm)

Ta có kết quả như sau:

Bài tập 3: Trang 93 vbt toán 3 tập 2

Tính diện tích hình H có kích thước ghi trên hình vẽ :

Hướng dẫn giải

Gọi hình H có các đỉnh theo thứ tự ABCDEFGHI.

Ta chia hình H thành 2 hình là hình vuông ABCI và hình chữ nhật HDEG.

Diện tích hình H = Diện tích ABCI + Diện tích HDEG.

Diện tích hình ABCI là : 3 ⨯ 3 = 9 (cm2)

Diện tích hình HDEG là : 3 ⨯ 9 = 27 (cm2)

Diện tích hình H là : 9 + 27 = 36 (cm2)

Đáp số : 36cm2

Bài tập 4: Trang 93 vbt toán 3 tập 2

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau :

Hãy xếp thành hình dưới đây :

Hướng dẫn giải

Ta có cách chia hình như sau: