Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 172

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài tập 1: Trang 90 vbt toán 3 tập 2

Tính nhẩm :

a.

2000 + 4000 ⨯ 2 =               

(2000 + 4000) ⨯ 2 =               

b.

18000 – 4000 : 2 =

(18000 – 4000) : 2 =

Hướng dẫn giải

a.

2000 + 4000 ⨯ 2 = 2000 + 8000 = 10000      

(2000 + 4000) ⨯ 2 = 6000 x 2 = 12000                                                 

b.

18000 – 4000 : 2 = 18000 - 2000 = 16000

(18000 – 4000) : 2 = 14000 : 2 = 7000

Bài tập 2: Trang 90 vbt toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính :

897 + 7103

5000 – 75

5142 ⨯ 8

3805 ⨯ 6

13889 : 7

65080 : 8

8942 + 5457 + 105

9090 + 505 + 807

Hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 90 vbt toán 3 tập 2

Trên sân vận động có 2450 học sinh cầm hoa đỏ hoặc hoa vàng để xếp hình, trong đó có 1/5 số học sinh cầm hoa vàng. Hỏi có bao nhiêu học sinh cầm hoa đỏ ?

Hướng dẫn giải

Ta có sơ đồ tóm tắt như sau:

Có số học sinh cầm hoa vàng là :

2450 : 5 = 490 (học sinh)

Có số học sinh cầm hoa đỏ là :

2450 – 490 = 1960 (học sinh)

Đáp số : 1960 học sinh

Bài tập 4: Trang 90 vbt toán 3 tập 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Lan xếp bánh thành các hàng và các cột cho đầy khay rồi phủ khăn lên như hình bên:

Hỏi có bao nhiêu cái bánh ?

A. 13 cái bánh

B. 28 cái bánh

C. 22 cái bánh

D. 35 cái bánh

Hướng dẫn giải

Khay có số cái bánh là:

5 x 7 = 35 (cái bánh)

Chọn  D. 35 cái bánh.