Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tìm số bị chia

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 (trang 42 SBT Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm:

Hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 42 SBT Toán 2 tập 2)

Tìm x:

Hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 42 SBT Toán 2 tập 2)

Có một số bao xi măng xếp đều lên 4 xe, mỗi xe xếp 5 bao. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao xi măng ?

  Bài giải

.......................

Hướng dẫn giải

Tóm tắt:

Bài giải

Số bao xi măng xếp lên 4 xe là :

      4 x 5 = 20 (bao)

                  Đáp số : 20 bao

Câu 4 (trang 42 SBT Toán 2 tập 2)

Tìm y:

Hướng dẫn giải