Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Thừa số - Tích

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 (trang 4 SBT Toán 2 tập 2)

Chuyển các tổng sau thành tích (theo mẫu) :

Hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 4 SBT Toán 2 tập 2)

 Chuyển các tích thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu) :

Hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 4 SBT Toán 2 tập 2)

Hướng dẫn giải

a) Các thừa số là 8 và 2, tích là 16 :

Mẫu :

8 x 2 = 16

b) Các thừa số là 2 và 9, tích là 18 : 2 x 9=18

c) Các thừa số là 6 và 4, tích là 24 : 6 x 4=24