Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Số bị chia - Số chia - Thương

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 (trang 24 SBT Toán 2 tập 2)

Tính rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm(theo mẫu) :

Hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 24 SBT Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm:

Hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 24 SBT Toán 2 tập 2)

Viết phép chia và số thích hợp vàoô trống (theo mẫu) :

Hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 24 SBT Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm:

Hướng dẫn giải