Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Một phần hai

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 (trang 22 SBT Toán 2 tập 2)

Viết tiếp vào chỗ chấm :

Hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 22 SBT Toán 2 tập 2)

Khoanh vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm \(\dfrac{1}{2}\) số ô vuông của hình đó :

Hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 22 SBT Toán 2 tập 2)

Khoanh vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm \(\dfrac{1}{2}\)số ô vuông của hình đó :

 

Hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 22 SBT Toán 2 tập 2)

Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã tô đậm \(\dfrac{1}{2}\) số con vật :

Hướng dẫn giải